eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › DOSTAWA ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ Z OSPRZĘTEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPUOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ Z OSPRZĘTEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361102927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 22

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 668422143

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgo.lomza.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.lomza.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA ŁADOWARKI TELESKOPOWEJ Z OSPRZĘTEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46ca328d-797a-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://smartpzp.pl/zgo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://smartpzp.pl/zgo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zgo
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
13. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22, e-mail: sekretariat@zgo.lomza.eu – reprezentowany przez Prezesa Zarządu;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w SWZ prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Oosoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
2. Osobie fizycznej nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11/ZGO.LOMZA/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej z osprzętem dla Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży – w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.
Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia może być wyprodukowany w 2021 r. lub 2022 r. Oferty z ładowarką wyprodukowaną przed 2021 r. zostaną odrzucone.
Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne przedmiotu zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ nr 11/ZGO.LOMZA/21

Miejsce realizacji zamówienia – dostawa ładowarki teleskopowej - franco Instalacja
Komunalna w m. Czartoria 1, 18-413 Miastkowo.

Definicja franco: wciąż stosowana (głównie w transporcie lokalnym, w mowie potocznej) formuła handlowa oznaczająca, że sprzedający - Wykonawca wydaje towar kupującemu – Zamawiającemu w miejscu przeznaczenia, pokrywając koszty jego pakowania, załadunku oraz nadania do miejsca przeznaczenia.
2. Dokumenty i świadectwa w języku polskim wymagane dla przedmiotu zamówienia
⧫ Instrukcja obsługi
⧫ Karta gwarancyjna
⧫ Świadectwo zgodności CE
⧫ DTR

3. Warunki serwisu i gwarancji
1) Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia na minimum 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez wad („bez uwag/zastrzeżeń”).
2) Gwarancja – musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek, jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez pracowników Zamawiającego, które zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.
3) Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym reakcja serwisowa, tj. podjęcie działań serwisowych zmierzających do usunięcia usterki, przystąpienie do napraw, to okres nie dłuższy niż 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczna (e-mail) lub telefoniczną. Reakcja 48-godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni świątecznych i wolnych od pracy. Jeżeli koniec okresu 48 h przypada na dzień świąteczny lub wolny od pracy, to okres ten kończy się odpowiednio w następnym dniu roboczym (po dniu świątecznym lub wolnym od pracy). Minimalny termin na usunięcie usterki wynosi 9 dni roboczych. Dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy w przypadku wystąpienia obiektywnych, niezależnych od punktu serwisowego przyczyn, po przedłożeniu uzasadnienia i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
4) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia okresowych przeglądów i napraw dostarczonego przedmiotu leasingu. Z tytułu przeprowadzonych przeglądów i napraw w ramach gwarancji Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. W okresie gwarancji – koszty związane z zapewnieniem i wymianą części zamiennych ponosi Wykonawca, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się zostaną poniesione przez Zamawiającego.
5) Okresowe przeglądy będą wykonywane według harmonogramów czasu pracy sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, zawartych w DTR.
6) Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wraz z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych zostanie przeprowadzony przez Wykonawcę w okresie ostatnich 21 dni obowiązywania okresu gwarancji jakości lub rękojmi.
7) Wykonawca oświadcza, że dysponuje /współpracuje z co najmniej jedna stacją serwisową (serwisującą takie maszyny jak przedmiot leasingu) oddaloną o nie więcej niż 130 km od miejsca dostawy maszyny lub posiada serwis mobilny.
4. Wykonawca bezpłatnie dostarczy, wyposaży, uruchomi przedmiot leasingu oraz przekaże go w pełni sprawny i gotowy do użytku.
5. Koszty poniesione podczas transportu, montażu, uruchomienia przedmiotu zamówienia oraz koszty szkolenia personelu Zamawiającego (co najmniej 8 godzin) będą poniesione przez Wykonawcę.
6. Wykonawca przedstawi – w dniu podpisania umowy – do akceptacji harmonogram okresowych kontroli, plan konserwacji, przeglądów serwisowych i smarowań w okresie gwarancji i okresie pogwarancyjnym, program prac naprawczych, które nie mogą być sprzeczne z programem eksploatacyjnym i nie spowodują utraty gwarancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144710-8 - Ładowarki jezdne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: WG KRYTERIÓW OCENY OFERT

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:

2.1. dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie;

2.2. dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie.

2.3. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie;

2.4. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że osiadają wiedzę i doświadczenie – wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, zrealizował z należytą starannością co najmniej 2 dostawy ładowarek teleskopowych o parametrach porównywalnych do przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SWZ w formie leasingu operacyjnego – każda dostawa o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.) albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
e) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy PZP,
g) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych dostaw ładowarek w formie leasingu operacyjnego - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 24 niniejszej SWZ, dla każdego z partnerów osobno.
2) Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Pełnomocnictwo winno stanowić załącznik do oferty
3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – składanego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP – wg załącznika nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) W przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r.poz.1342)
w zakresie, w jakim zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana umowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego umotywowanego wniosku, co nie dotyczy zmiany stawki podatku VAT (wówczas Wykonawca uprawiony jest do jednostronnego dostosowania stawki do obowiązujących przepisów prawa);
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy:
a) ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, uniemożliwiającej dostawę w określonym pierwotnie terminie. Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie nie powodującym zwiększenia Wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie oraz tylko o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
b) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia.
2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art.455 ustawy PZP , w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami,
3) inne sytuacje, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mające charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą.

3. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy w formie aneksu.
4. Zmiany wymienione w ust. 2 nie wymagają aneksu. Strony składają wnioski o konieczności wprowadzenia nieistotnej zmiany do umowy wraz z opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny załącznik do umowy, a jego treść zastępuje pierwotnie zawartą umowę tylko w zmienionych punktach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma komunikacji elektronicznej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Minimalny okres gwarancji na przedmiot leasingu to 36 miesięcy
Maksymalny okres gwarancji na przedmiot leasingu to 60 miesięcy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.