eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Wykonanie remontu dachu - etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w OleśnicyOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie remontu dachu - etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932255744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713142012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckiw-olesnica@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckiw-olesnica.ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie remontu dachu - etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-628090ab-7975-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009442/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie remontu dachu Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

ckiw-olesnica.ohp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
7.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zamówienia-olesnica@ohp.pl .
Adres strony Internetowej Zamawiającego:
http://ckiw-olesnica.ohp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania
z miniPortalu” oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej” (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o zamówieniu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny w ogłoszeniu o zamówieniu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKiW.DZP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 455284,55 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Etap I polega na remoncie dachu segmentu G (przedmiar robót w segmencie G, dokumentacja fotograficzna oraz Plan sytuacyjny dachów stanowią kolejno Załącznik nr 7, Załącznik nr 8, Załącznik nr 9 do niniejszego SWZ). Segment G ma strome, wielospadowe dachy pokryte dachówką ceramiczną. Elementy konstrukcji więźby zostały obudowane podsufitką oraz ściankami działowymi. Projekt zakłada odtworzenie pokrycia dachowego zgodnie z wytycznymi wskazanymi w piśmie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.07.2021 r. nr WZN.5183.1589.2021.ŁN. stanowiące Załącznik nr 6 do niniejszego SWZ oraz zgodnie z projektem inwestora. Z projektem technicznym można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy przy ul. Zamkowej 4, 56-400 Oleśnica, w pokoju nr 10. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań zamiennych, pod warunkiem akceptacji proponowanych rozwiązań zamiennych przez autora projektu. Podstawowy zakres prac polega na:
- rozebraniu istniejącego pokrycia dachowego, łat, obróbek blacharskich,
- wzmocnieniu i wymianie uszkodzonych elementów więźby dachowej
- ułożeniu nowego pokrycia dachowego,
- wymianie uszkodzonych elementów konstrukcyjnych dachu
- otynkowaniu murów na wysokości ich łączeń z dachem
- otynkowaniu i malowanie kominów do około 1m poniżej poziomu dachu
- wymianie orynnowania poziomego (na wysokości dachu)
- wykonaniu nowej instalacji odgromowej na połaci dachowej
- wywiezieniu gruzu, uporządkowaniu terenu budowy
- innych niezbędnych robotach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert ważnych i niepodlegających odrzuceniu.
13.2 Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
13.3 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego według kryterium:
Cena 60%
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z
podanym w SWZ wzorem. Drugim kryterium będzie Gwarancja 40%. Maksymalną liczbę punktów (40 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje 10 lat gwarancji, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższymi zasadami:
0 pkt - za zaproponowanie 3 lat
10 pkt – za zaproponowanie 4 lat
20 pkt – za zaproponowanie 5 lat
30 pkt – za zaproponowanie 7 lat
40 pkt – za zaproponowanie 10 lat

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczne lub zawodowe - zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na naprawie lub remoncie pokrycia dachu budynku objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków każda, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Dla każdej wykonanej roboty należy załączyć poświadczenie o należytym wykonaniu zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca spełni ten warunek poprzez złożenie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na naprawie lub remoncie pokrycia dachu budynku objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków każda, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Dla każdej wykonanej roboty należy załączyć poświadczenie o należytym wykonaniu zamówienia,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zobowiązanie podwykonawcy do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Wykaz wykonanych robót; Wykaz osób pełniących obowiązki Kierownika budowy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy
tysiące złotych) w formie gotówkowej, lub innej na warunkach określonych w dalszej części niniejszego SWZ.
9.2 Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty wadium na konto Zamawiającego
nr 14 1010 1674 0056 3013 9120 0000 NBP Okr. we Wrocławiu, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień wnoszenia ofert, pod rygorem odrzucenia oferty. Rachunek do Wadium jest rachunkiem pomocniczym, nieoprocentowanym, ewentualny zwrot kaucji następuje bez oprocentowania.
9.3 Wadium może być wnoszone w innych następujących formach:
a. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9.4 Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej
do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
9.5 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty
dokument wadium. Winien być on dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium – nazwa zamówienia wykonanie remontu dachu – etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy, nr referencyjny: CKiW.DZP.271.1.2022 odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
9.6 Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach: Zamawiający zwraca
wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,
9.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9.8 Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wniesienia wadium w nieprawidłowej wysokości i w sposób inny, niż wskazany przez Zamawiającego, czyli inny, niż przelew na wskazane konto. Wadium pozostaje u Zamawiającego w okresie związania oferenta ofertą, czyli przez 30 dni, a w przypadku wycofania przez oferenta wadium przed upływem tego terminu oferta również zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: CKiW OHP w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4, za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.