eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i strzykawki dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - 3 częściOgłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i strzykawki dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT AGROFIZYKI IM.BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9461824287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Doświadczalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-290

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 744 50 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ipan.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ipan.lublin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ipanlublin.ezamawiajacy.pl/pn/ipanlublin/demand/93047/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i strzykawki dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-779f6e2f-6bf5-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00026541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041231/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Odczynniki

1.2.8 Materiały laboratoryjne i drobny sprzęt laboratoryjny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457751/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A-2401-65/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lejków laboratoryjnych szklanych, sączków filtracyjnych z bibuły, rękawic nitrylowych, woreczków strunowych, nakrętek .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku 1.1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 953,55 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników: metanol, kwas ortofosforowy, chlorek potasu, glukoza, chlorek 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne

4.5.5.) Wartość części: 1247,86 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazoszczelnej strzykawki headspace do autosamplera Shimadzu AOC-5000 AUTO INJECTOR z igłą stożkową z bocznym wyjściem o objętości 2,5 ml Shimadzu lub równoważne – 1 sztuka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1.3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 651,49 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.): Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
Podstawą prawną unieważnienia postępowania w zakresie części 1 jest art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiący, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263.
Podstawa faktyczna:
W niniejszym postępowaniu na część 1 zamówienia Wykonawca WITKO Sp. z o.o., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przesłał Zamawiającemu w dniu 16.12.2022 r. oświadczenie, w którym poinformował Zamawiającego, że umowy na część 1 niniejszego zamówienia nie podpisze, co jest jednoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy, o którym mowa w art. 263 ustawy Pzp.
Uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi zgodnie z przepisem art. 255 ust. 7 ustawy Pzp samoistną przesłankę do unieważnienia postępowania. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie.
Wobec okoliczności opisanych powyżej, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1030,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1030,89 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1030,89 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alfachem Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 302328735

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1030,89 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1045,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1045,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1045,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anchem Plus Mariusz Malczewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 384058915

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1045,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Źródło finansowania:
Projekt pt. Powrót do przyszłości: Reintegracja gruntów i hodowli zwierząt dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i cyrkularności [akronim: ReLive], finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach ERA-NET 2021 Joint Call on Circularity, umowa nr CIRCULARITY/61/ReLive/2022

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.