eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, realizowana w ramach zadania inwestycyjnegoOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@spradom.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spradom.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a8707a5-7938-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007123/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD
ADRESEM https://oneplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez Starostę z siedzibą w Radomiu przy ul. T.
Mazowieckiego 7, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail: powiat@radompowiat.pl, inspektorem ochronydanych osobowych jest Beata Kiełbania-Kubik - Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T.
Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 124, tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew.
181email: bkubik@spradom.eu, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na pod. art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp;Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z
2021 r. poz.1129 ze zm.), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz
rozliczenia,;2)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w
ustawy;posiada Pani/Pan prawo do:żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami ustawy Pzp, przez
okres 4 lat liczonych od dnia zakończenia post.o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy informujemy iż:w
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia post o udzielenie zam. publ lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.4.2022.KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający żąda zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 3 i art. 6 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.
U. z 2020r., poz., 1062) aby pojazd był przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na
wózku inwalidzkim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114400-3 - Minibusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert i przypisze im n/w znaczenie:
Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena
( C ) 60% 60 Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 60 punktów
Cena badanej oferty
Okres Gwarancji 40% 40 Na zabudowę:
24 miesiące – 0 punktów
Od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 5 punktów
od 37 do 60 miesięcy i więcej – 10 punktów
Na perforację nadwozia:
60 miesięcy – 0 punktów
Od 61 miesięcy do 91 miesięcy – 5 punktów
od 92 do 120 miesięcy i więcej – 15 punktów
Na powłokę lakierniczą:
24 miesiące – 0 punktów
Od 25 miesięcy do 36 miesięcy – 5 punktów
od 37 do 60 miesięcy i więcej – 15 punktów
RAZEM 100% 100
2. Kryterium Cena (C)
Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający określana maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium –
60 punktów
3. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego
okresu gwarancji:
1. na zabudowę,
2. na perforację nadwozia
3. na powłoki lakiernicze
- wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym sporządzonym na podstawie załącznika nr 1
do SWZ i zostaną przyznane punkty za zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji według wzoru
opisanego w tabeli powyżej.
UWAGA:
W przypadku braku danych dotyczących okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca
zaoferował minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i skutkować będzie
przyznaniem w tym kryterium oceny ofert "0 punktów" w ramach ww. kryterium oceny ofert.
4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana przez Zamawiającego oferta przedstawiająca
najkorzystniejszy stosunek jakości: okresu gwarancji do ceny i uzyska największą łączną liczbę
punktów (L) stanowiącą sumę wszystkich punktów przyznanych w ramach każdego z kryteriów oceny
ofert opisanych w niniejszej SWZ, zgodnie z poniższym wzorem:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
G – łączna liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji”.
5. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona ze wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg poniższych zasad:
a) jeśli po cyfrze zaokrąglanej znajduje się 0, 1, 2, 3, albo 4 to zaokrąglamy w dół,
b) jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5, 6, 7, 8 albo 9 to zaokrąglamy w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
1.2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
1.3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.
1.4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
wykonuje co najmniej 1 zadanie polegające na dostawie fabrycznie nowego pojazdu samochodu
osobowego typu „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, o
wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego
- sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ
UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby.
2. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby.
3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
UWAGA
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis lub informację musi złożyć każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiot udostępniający zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry
technicznej):
a) wykazu doświadczenia; wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz
z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające wykonywanie usług
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
- Wykaz sporządzony wg Załącznika 8 do niniejszej SWZ.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa w pkt 4 Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
W celu potwierdzenia przez wykonawcę, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
następujące przedmiotowe środki dowodowe:
kartę katalogową lub opis techniczny zaoferowanego pojazdu w języku polskim potwierdzające wszystkie wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 6
do SWZ.
Zamawiający wymaga załączenie w/w zaświadczenia wraz z ofertą jako przedmiotowy środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca żąda złożenia środków
dowodowych, wykonawca składa jej wraz z ofertą.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcy do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o których mowa w pkt. 1 Rozdział VIII SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
b) zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w pkt.2 Rozdział VIII SWZ. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 2 Rozdział VIII SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wzór umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiotowe postępowanie tj. Zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, D

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.