eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Zamówienie na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doprowadzenie budynku (...)Ogłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zamówienie na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu
i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doprowadzenie budynku (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSĄDECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 33

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 18 41 41 600

1.5.8.) Numer faksu: (+48) 18 41 41 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@nowosadecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu
i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doprowadzenie budynku (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-046653d9-791d-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025342/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doprowadzenie budynku Zespołu Szkół do ...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania komunikacji elektronicznej.
a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
b) Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
c) Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest wyłącznie strona internetowa prowadzonego postępowania znajdująca się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
• Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Uwaga: Forma elektroniczna jest opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U z 2020 r. poz. 2452/ w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, ze zmianami/, wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Dodatkowo zamawiający zaleca aby objęte tajemnicą przedsiębiorstwa fragmenty dokumentów zamieszczonych w takim pliku zostały odpowiednio przez wykonawcę oznaczone. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona.
• Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje składane/przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Za datę złożenia/przekazania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do systemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” potwierdzonego komunikatem, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
d) Dostęp do postępowania jest możliwy przy użyciu linku do postępowania dostępnego na stronie internetowej zamawiającego www.bip.nowosadecki.pl lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil Powiatu Nowosądeckiego: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
Ciąg dalszy informacji znajduje się w sekcji IX ogłoszenia o zamówieniu.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych jest Starosta Nowosądecki, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 600, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: powiat@nowosadecki.pl;
 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Tomasz Czerniec, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, telefon (+48) 18 41 41 807, faks (+48) 18 41 41 700, e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr ZP.272.1.2022 Zamówienie na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doprowadzenie budynku Zespołu Szkół do zgodności z przepisami ppoż. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione roboty budowlane:
Zakres A: Przebudowa pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegająca na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych
Zakres B: Doprowadzenie budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach do zgodności z przepisami ppoż.
1. Zakres rzeczowy robót budowlanych mających na celu:
a) przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych
(Zakres A) obejmuje w szczególności:
• roboty rozbiórkowe,
• roboty remontowo – budowlane oraz wykończeniowe,
• wykonanie wentylacji mechanicznej,
• wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej,
• wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
• dostawę i montaż wyposażenia,
• budowę platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych;
b) doprowadzenie budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach do zgodności z przepisami ppoż. (Zakres B) obejmuje w szczególności:
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
• wstawienie drzwi i ścian oddzielenia przeciwpożarowego,
• demontaż istniejących drzwi,
• poszerzenie otworów okiennych i drzwiowych,
• zabezpieczenie odcinka ściany do wymaganej klasy odporności ppoż.,
• montaż w istniejącej konstrukcji drewnianej dachu klap oddymiających,
• montaż okna napowietrzającego z siłownikiem,
• montaż czujek dymu,
• zabezpieczenie drewnianej konstrukcji holu do granic trudnozapalności,
• zabezpieczenie odcinka ściany (4 m x 3,9 m) materiałami niepalnymi,
• przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej do parametrów drogi pożarowej,
• budowę schodów zewnętrznych,
• wykonanie instalacji sterowania oddymianiem klatek schodowych,
• wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
• montaż układu ochrony od porażeń.
2. Miejsce realizacji robót budowlanych:
Budynek oraz teren Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosądecki, województwo małopolskie (działka ewid. nr 161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chełmiec). Budynek szkoły, w którym oraz w sąsiedztwie którego prowadzone będą roboty budowlane jest obiektem czynnym, użytkowanym zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektu oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i w jego pobliżu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynku oraz do terenu wokół budynku (chodniki, parking itd.) nie objętego procesem inwestycyjnym. Prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z Dyrektorem placówki.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych mających na celu:
a) przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych (Zakres A) został określony za pomocą „dokumentacji technicznej (Zakres A)” /zwanej również „dokumentacją projektową (Zakres A)”/, opracowaną przez Pracownię Projektową „MP”, stanowiącą załącznik nr 1a do SWZ, tj. za pomocą:
• projektu wykonawczego w branży architektoniczno - budowlanej wraz z częścią rysunkową,
• projektu wykonawczego w branży konstrukcyjnej wraz z częścią rysunkową,
• projektu wykonawczego w branży elektrycznej wraz z częścią rysunkową,
• projektu wykonawczego w branży sanitarnej wraz z częścią rysunkową,
• specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
• bioz.
Dodatkowo załącznik nr 1a do SWZ zawiera:
i. decyzję nr 1059/2021 z dnia 11.06.2021 r. Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
ii. ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego,
iii. ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego (do celów projektowych),
iv. analizę obszaru oddziaływania,
v. przedmiary robót, które z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, stanowią jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiary jako podstawę wyceny oferty. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną.
Niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania przebudowy sanitariatu w parterowej części budynku (pomieszczenie nr 0.08a – rys. nr 3). Tak więc wszystkie zapisy dotyczące ww. robót nieobjętych zamówieniem (pomieszczenie nr 0.08a – rys. nr 3) nie są wiążące dla wykonawcy.
b) doprowadzenie budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach do zgodności z przepisami ppoż. (Zakres B) został określony za pomocą „dokumentacji technicznej (Zakres B)” /zwanej również „dokumentacją projektową (Zakres B)”/, opracowaną przez ARP MANECKI Sp. z o.o. Sp. k., stanowiącą załącznik nr 1b do SWZ, tj. za pomocą:
• projektu wykonawczego w branży architektonicznej wraz z częścią rysunkową,
• projektu wykonawczego w branży elektrycznej wraz z częścią rysunkową,
• projektu wykonawczego zagospodarowania terenu wraz z częścią rysunkową,
• specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
• informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia (bioz).
Dodatkowo załącznik nr 1b do SWZ zawiera:
i. decyzję nr 1796/2020 z dnia 15.09.2020 r. Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
ii. pozwolenie nr 54/2020 z dnia 24.02.2020 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
iii. informację o obszarze oddziaływania,
iv. przedmiar robót, który z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, stanowi jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty.
UWAGA: Zgodnie z rys. nr A-14 zmianie ulega sposób zabezpieczenia konstrukcji dachu sali sportowej do wymaganej klasy odporności ppoż. opisany w rozdz. 9 pkt 7 projektu wykonawczego „Architektura”. Zmiana ta uwzględniona została również w przedmiarze robót. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną.
UWAGA: Dokumentacja projektowa (Zakres A) wskazana powyżej w pkt 3 lit. a) poszerza dokumentację projektową (Zakres B) wymienioną w pkt 3 lit. b) o dodatkową funkcję użytkową budynku, tj. funkcję zamieszkania zbiorowego (internatu). Dokumentacja ta wprowadza również dodatkowe rozwiązania dotyczące likwidacji barier architektonicznych. Ww. dokumentacje projektowe należy traktować łącznie.
4. Podane w dokumentacji technicznej ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma
na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
5. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym,
a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
6. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt XIII ppkt 4 SWZ).
7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed rozpoczęciem robót posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej od wszelkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż cena całkowita brutto podana
w ofercie wykonawcy, natomiast okres ubezpieczenia musi obejmować cały okres realizacji zamówienia. W polisie jako ubezpieczonych należy wskazać zarówno zamawiającego, jak i wykonawcę oraz podwykonawców (o ile dotyczy). W ubezpieczeniu ryzyk nie może być ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone wskutek działania żywiołów, np. pożar. Przed zawarciem polisy wykonawca ma obowiązek uzgodnienia jej treści i zakresu z zamawiającym. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dostarczy zamawiającemu oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca posiada ww. ubezpieczenie. Niedopełnienie tego obowiązku upoważni zamawiającego do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy bądź odstąpienia od realizacji umowy z winy wykonawcy i obciążenia wykonawcy karą umowną za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W sytuacji przedłużenia się okresu realizacji umowy, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownej polisy (bądź aneksu do polisy) co najmniej na przedłużony okres realizacji umowy. Jeżeli wykonawca odmówi odnowienia polisy, to zamawiający może w stosownym zakresie zawrzeć na koszt wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub przedłużyć dotychczasową polisę bądź też odstąpić od realizacji umowy z winy wykonawcy i obciążyć wykonawcę karą umowną za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Tak więc, wykonawca składający ofertę nie jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej i/lub sprawdzenia dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. Jednakże Zamawiający umożliwia wykonawcom zapoznanie się z miejscem realizacji zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu tego zamiaru nie później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena ofertowa brutto (Kc) 60%
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi (Kgr) 40%
Sposób oceny ofert:
Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Po = PKc + PKgr
gdzie:
Po – całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości
i rękojmi”
1) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Cena ofertowa brutto (PKc) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn/Cb x 60
gdzie:
PKc – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn – cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Cb – cena brutto oferty badanej


2) Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium Okres gwarancji jakości
i rękojmi (PKgr) zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKgr = Grb/Grn x 40
gdzie:
PKgr – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Okres gwarancji jakości
i rękojmi”
Grb – okres gwarancji jakości i rękojmi zaoferowany w badanej ofercie
Grn – najdłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych)
Uwaga:
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać dla pełnego zakresu robót.
• Okres gwarancji jakości i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w pełnych latach.
W przypadku, jeżeli wykonawca poda okres gwarancji jakości i rękojmi w niepełnych latach, do oceny oferty zamawiający przyjmie krótszy okres gwarancji jakości i rękojmi wynikający
z danego przedziału czasowego (np. jeżeli wykonawca poda w ofercie okres gwarancji jakości
i rękojmi 5 lat i 8 miesięcy, zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 5-letni okres gwarancji jakości i rękojmi).
• Zaoferowanie przez wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi dłuższego niż 8 lat nie będzie dodatkowo punktowane (do oceny oferty przyjmuje się wówczas liczbę maksymalnie 8 lat).
• Wykonawca otrzyma 0 punktów w przypadku zaoferowania minimalnego wymaganego
(tj. 5-letniego) okresu gwarancji jakości i rękojmi.
• Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 5 lat zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
• W przypadku, jeżeli wykonawca nie poda w ofercie okresu gwarancji jakości i rękojmi, zamawiający przyjmie minimalny (tj. 5-letni) okres gwarancji jakości i rękojmi.
• Zamawiający nie dopuszcza różnych okresów gwarancji jakości i rękojmi (okresy gwarancji jakości
i rękojmi muszą być tożsame). W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert, obliczonych zgodnie z formułą, o której mowa w pkt XIII ppkt 4 SWZ. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
W tym zakresie zamawiający wymaga, aby:
i. wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o podobnym charakterze do robót stanowiących przedmiot zamówienia - należy przez to rozumieć wykonanie w ramach jednej umowy (bądź tez kilku umów zrealizowanych w ramach tego samego przedsięwzięcia) budowy dźwigu osobowego lub osobowo – towarowego lub towarowego bądź też budowy platformy pionowej zabudowanej osobowej lub osobowo – towarowej lub towarowej za kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł brutto.
UWAGA:
- W przypadku, gdy wymagane dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej roboty budowlane są częścią większego zamówienia obejmującego szerszy zakres robót budowlanych, należy bezwzględnie podać tylko wartość dotyczącą wymaganego zakresu robót i tylko te roboty należy wymienić.
- W przypadku, gdy wartość robót budowlanych będzie wyrażona w walucie innej niż PLN, zamawiający przeliczy wartość na PLN zgodnie z kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, według kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało zamieszczone przez zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
ii. wykonawca dysponował:
• kierownikiem budowy posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, oraz
• kierownikiem robót budowlanych posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie (lub wyższe) oraz który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
UWAGA:
- Zamawiający dopuszcza kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
- Zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.) „Robotami budowlanymi kieruje (…), przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.”
- Jednocześnie zgodnie z art. 37g ust. 1 w/w ustawy „Udział w (…) robotach budowlanych (…), prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2, (…) potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych (…) robotach (…) wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te (…) roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.”
A. W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
B. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• warunek udziału w postępowaniu określony w pkt VI ppkt 2 lit. d) tiret i. SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,
• warunek udziału w postępowaniu określony w pkt VI ppkt 2 lit. d) tiret ii. SWZ winien spełniać samodzielnie jeden z tych wykonawców.
C. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie to należy przekazać zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie to składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z tym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. Zatem zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia:
• wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa powyżej, winien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
• wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. (...)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Składając ofertę wykonawca:
a) składa wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
b) składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3 do SWZ, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
c) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa:
• oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3a do SWZ, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
• zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
• w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeśli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów (patrz pkt IX ppkt 8 SWZ), sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony
w pkt VII pkt 1 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp, także w pkt VIII ppkt 7) lit. b) i c) oraz ppkt 8) SWZ. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572/.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu:
a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 z zaznaczeniem, że dotyczy: ZP.272.1.2022 Zamówienie na przebudowę pomieszczeń fragmentu Zespołu Szkół w Marcinkowicach polegającą na dostosowaniu ich do wymogów internatu i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doprowadzenie budynku Zespołu Szkół do zgodności z przepisami ppoż.
za datę i godzinę wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego;
b) zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa powyżej w pkt VIII ppkt 3) lit. b) – d) SWZ, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, wystawionego na Powiat Nowosądecki w postaci elektronicznej, opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, także w pkt VIII ppkt 8) lit. c) SWZ.
7) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8) Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt VIII ppkt 8) SWZ, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
9) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. (...) Informacje dotyczące zatrzymania wadium znajdują się w pkt VIII ppkt 10) SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z tych wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w pkt VI ppkt 1 SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
• warunek udziału w postępowaniu określony w pkt VI ppkt 2 lit. d) tiret i. SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców,
• warunek udziału w postępowaniu określony w pkt VI ppkt 2 lit. d) tiret ii. SWZ winien spełniać samodzielnie jeden z tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca składa oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w sposób określony w pkt VII pkt 1 SWZ,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian umowy w następującym zakresie i w następujących warunkach wprowadzenia tych zmian:
a) termin wykonania zamówienia, o którym mowa zarówno w § 3 ust. 3 umowy, może zostać przedłużony proporcjonalnie do okresu zaistniałego opóźnienia lub odpowiednio do konsekwencji zaistniałego opóźnienia w przypadku:
• wystąpienia w trakcie prowadzenia prac zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy,
• niekorzystnych, odpowiednio udokumentowanych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe zrealizowanie przedmiotu umowy,
• wystąpienia okoliczności, mających znamiona działania siły wyższej, rozumianych jako spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia,
• przedłużania się procedur uzyskania przez Wykonawcę decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, opinii, za które to przedłużanie się Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
• zmian technologii, użytych materiałów i sprzętu wprowadzonych w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych, w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę,
• zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom lub zmiany podwykonawców zaangażowanych za zgodą Zamawiającego - pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
• zmian polegających na zatrudnieniu podwykonawców - w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, że wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ,
• konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
• działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
• opóźnienia w przekazaniu terenu robót budowlanych lub w przekazaniu dokumentów, do przekazania których zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający był zobowiązany,
• wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego,
• zmiany Wykonawcy w sytuacji wystąpienia sukcesji uniwersalnej określonej przepisami obowiązującego prawa,
• braku dostępu do miejsc, w których przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
• zmian technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia i/lub zmian rozwiązań projektowych (powodujących istotne opóźnienie prac), wymuszonych np. stanowiskiem jednostek uzgadniających, opiniujących i innymi ujawnionymi w toku prac okolicznościami, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty,
• konieczności przebudowy, przenoszenia niezaznaczonych w dokumentacji instalacji,
• konieczności rozbiórki lub usunięcia niezaznaczonych w dokumentacji technicznej niewidocznych elementów;
b) termin wykonania zamówienia, o którym mowa zarówno w § 3 ust. 3 umowy, może zostać przedłużony o liczbę dni każdorazowo uzgodnioną z Zamawiającym w przypadku:
• wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. c, ust. 4, 5 i 6 umowy,
• wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. b, ust. 3 i 6 umowy,
• wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i/lub wykonania dodatkowego zakresu robót budowlanych z tym związanych; (...) Pozostałe postanowienia umowy dotyczące jej zmian oraz warunki ich wprowadzenia znajdują się w § 24 załącznika nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez stronę internetową prowadzonego postępowania znajdującą się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ciąg dalszy informacji w sprawie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej z sekcji III pkt 3.6) ogłoszenia o zamówieniu (...) e) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 2415/ w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są przez wykonawcę jako załączniki za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania znajdującej się na Platformie zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki
f) Formaty przesyłanych danych musza być zgodne z formatami zawartymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
g) Sposób złożenia oferty i dokumentów, zasady korzystania z portalu, wymagania techniczno – sprzętowe, a także organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl
h) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie /Dz. U. z 2020 r. poz. 2452/ i) W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, uczestnicy niniejszego postępowania mogą komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej za datę złożenia dokumentu przyjmuje się datę wpływu na serwer zamawiającego lub wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zamawiającym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: powiat@nowosadecki.pl
2. Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga wykonania zamówienia (zgłoszenia gotowości odbiorowej robót) w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót budowlanych, jednak nie później niż do dnia 23.08.2022 r. przy czym przekazanie terenu robót budowlanych nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.