eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Oznakowanie pionowe dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu legionowskiego w zakresie zakupu oraz dostawy i utrzymaniaOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Oznakowanie pionowe dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu legionowskiego w zakresie zakupu oraz dostawy i utrzymania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Legionowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Legionowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-119

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48227640516

1.5.8.) Numer faksu: +48227640450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpu@powiat-legionowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat-legionowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oznakowanie pionowe dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu legionowskiego w zakresie zakupu oraz dostawy i utrzymania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca7946c1-7921-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00026241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017829/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Utrzymanie oznakowania pionowego

1.2.1 Zakup znaków drogowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. 2. Komunikacja, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl
poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.3. Zam. przekazuje Wykonawcom
informacje w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odp. na
pyt., zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zam. zamieszcza na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny Wyk., przekazywana jest w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wyk..4.Wykonawca, jako
podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zam., gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5.Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. Prez. Rady Min. z dnia 30 grudnia 2020 r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zam. publ. lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zam. określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, inna niż Internet Explorer ,4)włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski
w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,2)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
7.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.8. Oferty, oświadczenia art. 125 ust. 1Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest
Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul. Generała Władysława
Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres
wskazany w pkt. 1; 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i
zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez
Administratora w związku z przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia
i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych lub podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie
stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania umowy przekracza 4 lata, to
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń;
6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych, przy czym jeśli żądanie wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych
osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym wystąpienie z
żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 7) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
co skutkować może wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty; 9)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu legionowskiego.
2. Część nr 1 – Znaki drogowe (zakup wraz z dostawą).
Zamówienie obejmuje zakup wraz z sukcesywną dostawą do siedziby Zamawiającego, na podstawie jednorazowych zleceń, znaków drogowych pionowych, i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, według zaoferowanych cen, zgodnie z poniższym:
a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia;
b) znaki drogowe muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311);
c) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkt pełnowartościowy, pozbawiony wad oraz nieuszkodzony podczas transportu;
d) dostawa zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność;
e) Zamawiający zastrzega, że przewidywane ilości podane poniżej służą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych ilościach;
f) przewidywane ilości znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu stanowiących przedmiot zamówienia są następujące:
ZNAKI DROGOWE A, B, C, D
TYP ZNAKU / PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE w j.m. / WYMIAR / FOLIA GENERACJI:
Znak typu A / 20 szt. / 900mm / I; Znak typu A-7 / 15 szt. / 900mm / II; Znak typu B i C / 50 szt. / 800mm / I; Znak typu B-20 / 20 szt. / 800mm / II; Znak typu D / 35 szt. / 600mm x 600mm / I; Znak typu D-6 / 20 szt. / 600mm x 600mm / II; Znak typu D-6 fluorescencyjny (znak D-6 na żółtym tle) / 4 szt. / D-6 - 600mm x 600mm całe lico znaku 900mm x 900mm / II; Znak typu D42/D43 / 8 szt. / 1200mm x 530mm / I; Znak typu E (tablica miejscowości) / 2 m2 / - / I;
TABLICE I TABLICZKI DO ZNAKÓW
TYP ZNAKU, WYMIAR / PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE w j.m. / FOLIA GENERACJI:
T / 3 m2 / I; E, F, U / 3 m2 / I; E dwustronne / 2 m2 / I
POZOSTAŁE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
TYP ZNAKU, WYMIAR / PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE w j.m.
Uchwyt uniwersalny do znaku, uniwersalny / 200 szt.; Słupek Ø60mm – długość 2,0mb / 30 szt.; Słupek Ø60mm – długość 3,5mb / 230 szt.; Słupek Ø60mm – długość 4,5mb / 80 szt.; Tablica prowadząca pojedyncza typu U-3a/3b, 600mm x 600mm / 5 szt.; Tablica prowadząca typu U-3c/3d, 3000mm x 600mm / 6 szt.; Poręcz dla pieszych typu U-11a (ze szczeblinkami) (kolor żółty) (3szt x 2,0mb długości) / 6 mb; Bariera chodnikowa typu U-12a (typ olsztyński), (kolor żółty) (25szt x 2,0mb) / 50 mb; Tablica skrajni drogowej U-9, 1250mm x 500mm / 4 szt.; Ogrodzenie łańcuchowe U-12b, słupek / 15 szt.; Ogrodzenie łańcuchowe U-12b, łańcuch / 60 mb; Słupek blokujący U-12c / 10 szt.; Lustro drogowe Ø800mm (okrągłe), lustro / 2 szt.; Lustro drogowe Ø800mm (okrągłe), uchwyt mocujący do słupka / 2 szt.; Lustro drogowe 800mm x 1000mm (prostokątne), lustro / 2 szt.; Lustro drogowe 800mm x 1000mm (prostokątne), uchwyt mocujący do słupka / 2 szt.; Pachołek odblaskowy U-23, wysokość 75cm / 15 szt.; Słupek przeszkodowy U-5 zespolony ze znakiem C-9 (U-5b), lico znaku C-9 - 400mm (jednostronny) / 15 szt.; Bariera drogowa stalowa (typ SP04/4) – kompletna (lub jej zamiennik) / 8 mb; Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczko), odblask dwustronny biały, 107mm x 90mmx 17 mm / 15 szt.; Taśma ostrzegawcza biało – czerwona, 1 opakowanie: szerokość 70mm, długość 100m / 2 opak.; Próg zwalniający wyspowy, 1800mm x 2000mm x 65mm / 2 szt.
3. Szczegółowy opis Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawarty jest w Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Okres gwarancji wynosi dla części nr 1 zamówienia - 36 miesięcy.
5. Okres rękojmi wynosi dla części nr 1 zamówienia - 36 miesięcy.
6. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki drogowe pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia;
1) zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia na dostawę oznakowania pionowego w czasie krótszym niż 7 dni roboczych będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami SWZ;
2) zaproponowanie w ofercie czasu dostawy w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34992200-9 - Znaki drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu
na podstawie kryteriów oceny ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i utrzymanie oznakowania pionowego dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu legionowskiego.
2. Część nr 2 zamówienia - Utrzymanie oznakowania pionowego.
Zamówienie obejmuje świadczenie robót na rzecz Zamawiającego z zakresu bieżącego utrzymania oznakowania pionowego na drogach powiatowych powiatu legionowskiego wskazanych w załączniku nr 1 do wzoru umowy, stanowiącym załącznik do SWZ, według zaoferowanych cen, zgodnie z poniższym:
a) realizacja zamówienia obejmuje wszystkie czynności przy montażu, demontażu, wymianie i konserwacji oznakowania pionowego;
b) materiały, stanowiące własność Zamawiającego, niezbędne do wymiany
lub ustawienia nowego oznakowania Wykonawca będzie każdorazowo pobierał
z siedziby Zamawiającego;
c) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych znaków w ciągu maksymalnie 240 minut (4 godzin) od momentu zgłoszenia a w sytuacjach awaryjnych wymóg ten obowiązuje również w dni wolne od pracy;
d) w przypadku zlecenia pisemnego, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonych znaków lub ustawienia brakujących znaków w ciągu maksymalnie
do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zlecenia określającego zakres poszczególnych robót;
e) Zamawiający zastrzega, że przewidywane ilości podane poniżej służą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych ilościach;
f) przewidywane ilości prac do wykonania stanowiące przedmiot zamówienia są następujące:
USŁUGA/PRZEWIDYWANE ILOŚCI:
Montaż kompletnego znaku (tarcza znaku na jednym słupku) – 225; Demontaż kompletnego znaku (tarcza na jednym słupku) – 150; Montaż tarczy znaku (na istniejącym słupku) – 150; Demontaż tarczy znaku – 80; Montaż kompletnego znaku (tarcza na dwóch słupkach) – 125; Demontaż kompletnego znaku (tarcza na dwóch słupkach) – 75; Wymiana lub naprawa pochylonego słupka - 1 350; Odwrócenie tarczy znaku - 1 250; Umycie tarczy znaku – 50.
3. Szczegółowy opis Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawarty jest w Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Okres gwarancji wynosi dla części nr 2 zamówienia - 12 miesięcy.
5. Okres rękojmi wynosi dla części nr 2 zamówienia - 12 miesięcy.
6. Dla części nr 2 zamówienia, działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, którzy będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót tj.:
- kierowca samochodu osobowo-dostawczego,
- pracownik do montażu znaków drogowych.
7. Realizacja czynności wymienionych w ust. 6 polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
8. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy.
9. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.
10. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.
11. W części nr 2 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji bieżącego utrzymania oznakowania pionowego w określonych poniżej terminach:
1) w przypadku zgłoszenia telefonicznego Wykonawca zobowiązany będzie
do wymiany uszkodzonych znaków w ciągu maksymalnie 240 minut (4 godzin) od momentu zgłoszenia;
a) w sytuacjach awaryjnych wymogi określone w pkt. 1 (maksymalnie 240 minut) obowiązują również w dni wolne od pracy;
b) zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia w czasie krótszym niż 240 minut będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami SWZ;
c) zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia w czasie dłuższym niż 240 minut będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy;
2) w przypadku zlecenia pisemnego Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonych lub ustawienia brakujących znaków w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zlecenia określającego zakres poszczególnych robót;
a) zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia w czasie krótszym niż 5 dni roboczych będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami SWZ;
b) zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia w czasie dłuższym niż 5 dni roboczych będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu
na podstawie kryteriów oceny ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania na telefoniczne zlecenie

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wykonania na pisemne zlecenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w SWZ i spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, tj. którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz zdolności zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia:
1) dla części nr 1 zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje dostawę oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym co najmniej jedno zamówienie, którego wartość wynosiła 40 000,00 zł brutto;
2) dla części nr 2 zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym co najmniej jedno zamówienie, którego wartość wynosiła 40 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dla części nr 1 - wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający przynajmniej jedno zamówienie na dostawę oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, którego wartość wynosiła co najmniej 40 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) dla części nr 2 – wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający prace związane z utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym co najmniej jedno zamówienie którego wartość wynosiła 40 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W zakresie części nr 1 Zamawiający wymaga, aby oferowane dostawy, tzn. znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
2. Działając zgodnie z art. 105 i 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz z wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, wymaga się od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj: zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (aprobaty techniczne, certyfikaty) dla dostarczonych znaków drogowych pionowych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).
3. Dokumenty należy przedłożyć w języku polskim. Dokumenty w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane);
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem do SWZ;
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
a) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców,
c) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem do SWZ;
5) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia także:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
- dla części nr 1 – 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100),
- dla części nr 2 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego – oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych. Gwarancja musi umożliwić skuteczne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego w razie spełnienia przesłanek zatrzymania wadium.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;
2) przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy
lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
5) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane;
6) w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej) i ust. 5 (warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W części nr 2 zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w oparciu o treść art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy kumulatywnie spełnione są dwie przesłanki: łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jednocześnie jest ona mniejsza niż 15% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na roboty budowlane.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę składana dla każdej części oddzielnie wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.