eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno Odrzańskie › POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH: TUSZY, TONERÓW, BĘBNÓW, POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY TONEROgłoszenie z dnia 2021-03-31


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026093 z dnia 2021-03-31

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PODSTAWOWYM NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH: TUSZY, TONERÓW, BĘBNÓW, POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY TONER

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080519145

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Słubicka 10

1.4.2.) Miejscowość: Krosno Odrzańskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-600

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 261 672 427

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 44wog.zam.publ@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026093

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00013763/04

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 04

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne musi dołączyć stosowne certyfikaty/ dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający żąda dołączenia do oferty:Na podst. art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych1) certyfikatów wykonanych zgodnie z normami STMC, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi wykonanymi przez jednostki oceniające uprawnione do badania kontroli jakości posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującą w państwie członkowskim. Z załączonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy.2) certyfikatu potwierdzającego lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert; 3) oświadczenia producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset, jak również że użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji. 4) potwierdzenia zgodności parametrów technicznych (raport z testów wydajności), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych (lub norm równoważnych).

Po zmianie:
W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne musi dołączyć stosowne certyfikaty/ dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający żąda dołączenia do oferty:Na podst. art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych1) certyfikatów wykonanych zgodnie z normami STMC, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi wykonanymi przez jednostki oceniające uprawnione do badania kontroli jakości posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującą w państwie członkowskim. Z załączonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy.2) certyfikatu potwierdzającego lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert; 3) oświadczenia producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset, jak również że użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji. 4) raportów z testów wydajności dla każdego artykułu oddzielnie, które muszą określać wydajność przetestowanego produktu, dokumenty winny zostać wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (jednostkę oceniającą) posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującą w państwie członkowskim w zakresie badania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normą norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne musi dołączyć stosowne certyfikaty/ dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający żąda dołączenia do oferty:Na podst. art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych1) certyfikatów wykonanych zgodnie z normami STMC, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi wykonanymi przez jednostki oceniające uprawnione do badania kontroli jakości posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującą w państwie członkowskim. Z załączonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy.2) certyfikatu potwierdzającego lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert; 3) oświadczenia producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset, jak również że użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji. 4) potwierdzenia zgodności parametrów technicznych (raport z testów wydajności), w tym wydajności określonych na podstawie norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych (lub norm równoważnych).

Po zmianie:
W przypadku oferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne musi dołączyć stosowne certyfikaty/ dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający żąda dołączenia do oferty:Na podst. art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych1) certyfikatów wykonanych zgodnie z normami STMC, ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798 lub normami równoważnymi wykonanymi przez jednostki oceniające uprawnione do badania kontroli jakości posiadające akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującą w państwie członkowskim. Z załączonych dokumentów ma jednoznacznie wynikać, których pozycji asortymentowych dany dokument dotyczy.2) certyfikatu potwierdzającego lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert; 3) oświadczenia producenta, że oferowane produkty równoważne są wyrobami fabrycznie nowymi, nieregenerowanymi, w pełni kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia oraz że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset, jak również że użycie tego produktu do serwisowanych w ramach gwarancji urządzeń nie spowoduje uszkodzenia naruszającego warunki gwarancji. 4) raportów z testów wydajności dla każdego artykułu oddzielnie, które muszą określać wydajność przetestowanego produktu, dokumenty winny zostać wystawione przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości (jednostkę oceniającą) posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującą w państwie członkowskim w zakresie badania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z normą norm ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 i ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych, ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-08 11:00

Po zmianie:
2021-04-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-08 11:30

Po zmianie:
2021-04-12 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-05-06

Po zmianie:
2021-05-11

2021-03-31 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.