eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Galewice › Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy w Galewicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Galewice w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy w Galewicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Galewice w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Galewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Galewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-405

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 62/7838618

1.5.8.) Numer faksu: 62/7838625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@galewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.galewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/698422

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy w Galewicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Galewice w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26538a6d-70d4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00025919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015231/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu Urzędu Gminy w Galewicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Galewice w 2023 r.”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468887/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup paliw płynnych do środków transportu i sprzętu zamawiającego oraz samochodów strażackich poprzez tankowanie do baków pojazdów.
2. Zamawiający przewiduje, że w okresie umowy zakupi od Wykonawcy następujące ilości paliw płynnych:
- benzyna bezołowiowa 95 w ilości max - 1 400 l
- benzyna bezołowiowa 98 w ilości max - 500 l
- olej napędowy w ilości max - 40 000 l
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
09100000-0
09132100-4
09134100-8
Paliwa
Benzyna bezołowiowa
Olej napędowy

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ilościowej zmiany między poszczególnym asortymentem przedmiotu zamówienia.
6. Wymienione paliwa winny spełniać wymagania jakościowe określone obowiązującymi przepisami prawa.
7. Paliwa będą odbierane na stacji paliw sukcesywnie wg potrzeb do baków pojazdów.
8. Stacja paliw winna być zlokalizowana w odległości nie większej niż 6 km (w jedną stronę) od siedziby Zamawiającego. Odległość ta winna być mierzona po drogach publicznych, umożliwiających poruszanie się samochodów osobowych, ciężarowych i wolnobieżnych.
9. Istnieje możliwość postawienia przez Wykonawcę na terenie należącym do Gminy Galewice zbiorników z dystrybutorami na paliwa płynne na czas świadczenia dostaw. Należyte zabezpieczenie zbiorników należeć będzie do Wykonawcy.
10. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 91 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziału: Zamawiający zrezygnował z podziału zamówienia na części z uwagi na to, że dostawy z różnych miejsc wpłynęłyby negatywnie na czas pracy pracowników gminy i powodowałyby zwiększone koszty związane z koniecznością dodatkowych dojazdów..

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 316243,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 316243,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 316243,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Eugeniusz Duś Stacja paliw nr 897

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191004873

7.3.3) Ulica: Wieruszowska 17

7.3.4) Miejscowość: Galewice

7.3.5) Kod pocztowy: 98-405

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 316243,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.