eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Opracowanie merytoryczne broszury oraz wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu pn. "Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego"Ogłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie merytoryczne broszury oraz wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksandrowska 159

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-229

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: (042) 71 -55-777

1.5.8.) Numer faksu: (042) 652-80-30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://babinski.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie merytoryczne broszury oraz wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba07c806-7833-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00067815/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Opracowanie merytoryczne broszur na akcję edukacyjno-świadomościową – usługa społeczna /Lżejszym być/

1.3.13 Wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową – / Lżejszym być/

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej: 1)Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/babinski)
2) poczty elektronicznej (dyrekcja@psychiatria-lodz.pl, sekretariat@babinski.home.pl) z uwzględnieniem kanałów komunikacji, z zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie
za pomocą powyższej Platformy Zakupowej. 2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.3. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. składania ofert, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w SWZ - rozdz. XIII oraz w szczegółowych instrukcjach dla Wykonawców, dotyczących korzystania z Platformy Zakupowej w szczególności w zakresie logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu, dostępnych na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Każdy uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1-88). 2. Dane osobowe udostępniane Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia oraz na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia mogą dotyczyć: 1) wykonawców będących osobami fizycznymi – zarówno
nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a także tworzącymi spółkę cywilną; 2) osób wskazanych do kontaktu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia lub w związku z realizacją umowy; 3) podwykonawców
będących osobami fizycznymi; 4) osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i podwykonawców; 5) osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazanych na etapie postępowania o udzielenie zamówienia lub w związku z realizacją umowy. 3. Wykonawca będący osobą fizyczną
zobowiązany jest do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, która stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 4. Osoba, która w ramach postępowania o udzielenie zamówienia albo na etapie realizacji umowy przekazuje Zamawiającemu dane osobowe inne niż bezpośrednio jej
dotyczące, zobowiązana jest przekazać tym osobom w imieniu Zamawiającego informację o przetwarzaniu danych osobowych pozyskiwanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą,
sporządzoną zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ, wraz z przekazaniem tym osobom informacji jakie ich dane osobowe, w jakim celu i przez kogo zostały udostępnione Zamawiającemu. 5. Zamawiający przypomina, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawca powinien przekazywać tylko te dane osobowe i tylko w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne dla celów danego postępowania. Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/RPLD ODW/9/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie merytoryczne broszury na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia /udział w programach/projektach/konferencjach/

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22150000-6 - Broszury

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udział osób niepełnosprawnych przy realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ); 2) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ) – w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ - rozdz. X.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć – za pośrednictwem Platformy Zakupowej – wskazane poniżej dokumenty i oświadczenia, sporządzone i przekazane na zasadach określonych w SWZ. Oferta: 1) wypełniony formularz ofertowy, odpowiedni do oferowanej części zamówienia, na którą
składana jest oferta, sporządzony z wykorzystaniem wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 do SWZ dla danej części zamówienia, 2) w odniesieniu do części 1 zamówienia: wypełniony formularz „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ – w celu umożliwienia dokonania oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ dla danej części zamówienia. UWAGA: Brak formularza „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” nie skutkuje odrzuceniem oferty, a jedynie uniemożliwia przyznanie ofercie dodatkowych punktów w kryteriach oceny ofert odnoszących się do kwalifikacji i doświadczenia personelu skierowanego do realizacji danej części zamówienia (w zakresie określonym w SWZ). W stosunku do kryteriów oceny ofert nie znajdują zastosowania przepisy art. 128 ustawy Pzp. Ocena kwalifikacji i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji danej części zamówienia odbędzie się tylko i wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w formularzu „Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a do SWZ. 3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia (w zakresie wskazanym w SWZ) na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ i dotyczące odpowiednio: 1) Wykonawcy; 2) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy; 4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu odpowiednio: wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – chyba że umocowanie do reprezentowania określonego podmiotu wynika z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.
Uwaga: pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi być załączone do oferty w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym
bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego; 5)
Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie, których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (jeżeli Wykonawca zastrzega takie
informacje).
Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich
wykonawców występujących wspólnie. 3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać brak podstaw wykluczenia. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale X
pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale X pkt 4 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1 zamówienia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega, iż usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia, szczegółowo opisane powyżej, muszą zostać zrealizowane osobiście przez Osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia, wskazaną w ofercie Wykonawcy do realizacji zamówienia. Ewentualna zmiana osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, wskazanej w ofercie Wykonawcy do realizacji zamówienia, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, że nowo wskazana osoba spełnia minimalne wymagania merytoryczne określone przez Zamawiającego w treści Załącznika nr 1 do SWZ oraz uzyskałaby co najmniej taką samą ocenę, co osoba zastępowana w ramach kryteriów oceny ofert dotyczących wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia, określonych w dokumentacji postępowania, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym zmiany (wydłużenia) terminu realizacji usługi, jeżeli będzie tego wymagała prawidłowa realizacja projektu lub aktualna sytuacja epidemiczna spowodowana SARS-Cov-2.
Część 2 zamówienia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o każdej zmianie danych kontaktowych, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną.
3. W przypadku, gdy Wykonawca w złożonej ofercie wskaże udział osoby (osób) niepełnosprawnej przy realizacji przedmiotu zamówienia - Wykonawca może zmienić osobę niepełnosprawną wskazaną w ofercie na inną osobę niepełnosprawną pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące tej osoby, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego, po przedłożeniu zaktualizowanych dokumentów, o których mowa w projekcie umowy.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w projektach umów, właściwych dla poszczególnych części zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy zakupowej tj. https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uzupełnienie sekcji II2.3) nazwa zamówienia: Opracowanie merytoryczne broszury oraz wydruk broszur na akcję edukacyjno-świadomościową realizowaną w ramach projektu o numerze RPLD.10.03.02-10-A001/19 pn. „Lżejszym być - pilotażowy program dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2. Uzupełnienie sekcji II2.2) nazwa zamówienia: zamówieniem na usługi społeczne objęta jest część 1 zamówienia.
3. Uzupełnienie sekcji VII7.6.) wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie części 1 zamówienia - Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, ponieważ wykonanie tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). W zakresie części 2 zamówienia - stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do skierowania do wykonania przedmiotu zamówienia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie następujących czynności: przyjęcie od Zamawiającego i sprawdzenie pod względem technicznym plików do druku, obsługa bezpośrednia maszyn drukarskich dokonujących wydruku materiałów aż do uzyskania wersji finalnej, przygotowanie ekspedycji materiałów do Zamawiającego. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w SWZ.
4. Uzupełnienie sekcji IV 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
-część 1 zamówienia: do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
- część 2 zamówienia: nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia akceptacji przez Zamawiającego wydruku próbnego, z uwzględnieniem postanowień zawartych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. Uwaga: w odniesieniu do części 2 zamówienia - termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w rozdziale XIX SWZ.
5. Wszystkie informacje, które z uwagi na limity znaków nie zostały szczegółowo opisane w ogłoszeniu o zamówieniu są zawarte w SWZ dostępnej w sposób nieograniczony, pełny i bezpłatny na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/babinski

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.