eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Remonty mieszkań w budynkach Gminy Gliwice oraz TBS zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach będących w zasobach Rej. Obsługi Miesz. Nr 4, Nr 6, Nr 10Ogłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty mieszkań w budynkach Gminy Gliwice oraz TBS zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach będących w zasobach Rej. Obsługi Miesz. Nr 4, Nr 6, Nr 10

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276590157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 35 B

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48322310395

1.5.8.) Numer faksu: +48322388775

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tbs2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty mieszkań w budynkach Gminy Gliwice oraz TBS zarządzanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach będących w zasobach Rej. Obsługi Miesz. Nr 4, Nr 6, Nr 10

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7dd01630-7901-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025525

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.tbs2.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a.stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b.komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z syst. operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lubich nowsze wersje,
c.zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.d.włączona obsługa JavaScript, e.zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,
f.Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8, g.Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową.
Oferty, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie
muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosków, przedmiotowych środków dowodowych
na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie,
który następnie przesyła do systemu platformazakupowa.pl Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, b. złożona przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Podpisy kwalifikowane
wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014
- od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający
wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu
w formacie XAdES. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem
oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z
nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawcę. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 u.1i2 rozp. Parlamentu Europ. i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w zw. z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE
(og. rozp. o ochr. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZBMIITBS Sp. zo.o., 44-100 Gliwice, ul.
Warszawska 35b, tel. 32 231 03 95, e mail; biuro@tbs2.pl,2) w sprawach związ. z danymi proszę
kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w ZBMIITBS Sp. z o.o. którym jest Anna
Pawłowska, tel. 322310395, e-mail rodo@tbs2.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla
potrzeb niniejszego postępowania, na podstawie art. 6 u.1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
publicznych spoczywający na Zamawiającym,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 Pzp,5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 u. 1 Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,6) obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,7)w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,8) Posiada Pan/Pani:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do swoich danych osobowych,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 u. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, d) prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 u. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 u. 1 lit. c RODO.2.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o obowiązku informac. wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w zw. z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastos. co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 u. 5
RODO.3. Zamawiający, informuje że Wykonawcy do oferty składają ośw. w zakresie wypełnienia
obowiązków informac. przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 007/2022/TR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontów mieszkań w budynkach Gminy Gliwice oraz TBS zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach będących w zasobach Rejonów Obsługi Mieszkańców Nr 4, Nr 6 i Nr 10.
Zakres zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów lokali mieszkalnych w budynkach gminnych oraz TBS na polecenie Urzędu Miasta Gliwice i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach w Rejonach Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym przetargu
otrzymywać będzie od zamawiającego zlecenia, wraz ze szczegółowym zakresem prac oraz
przedmiarem robót określonym w protokole typowania.
• Zakres prac określa załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umownych
• Zasady zlecania robót - określa załącznik nr 2 do projektowanych postanowień umownych
2.2. W ramach niniejszego zamówienia przewiduje się wykonanie remontu maksymalnie 20 lokali mieszkalnych i taką ilość mieszkań należy przyjąć do wyceny zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkań

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112
ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
a) Zdolności do występowania w obrocie prawnym:
zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu spełnienia warunku, Wykonawca musi wykazać, że:
a. wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane o charakterze i złożoności
porównywalnej z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem zawodowym
polegającym na tym, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Za robotę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia zamawiający uzna robotę
polegającą na remoncie mieszkania, lokalu usługowego lub budynku – łącznie prace
ogólnobudowlane i instalacyjne - o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda.
b. dysponuje:
• osobą z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz.U. 2008, Nr 63 poz. 394 ze zm.),
• osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku eksploatacji,
• osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowisku dozoru
• instalatorem do wykonywania instalacji wod-kan
• spawaczem instalacji gazowych,
• co najmniej dwoma elektrykami:
- min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – Grupa I
- min. 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru – Grupa I
• co najmniej 4 pracownikami ogólnobudowlanymi

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie dotyczące
niepodleganiu, wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych
postanowieniach umowy - stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.