eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Zakup i dostawa interferonu dla potrzeb SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na 2022 rokOgłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa interferonu dla potrzeb SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na 2022 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 11

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 3499 268

1.5.8.) Numer faksu: 32 3499 299

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zsm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa interferonu dla potrzeb SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na 2022 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72684294-73ab-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025279

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zsmchorzow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.3. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy zakupowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl. Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o: „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń zwane dalej „Platformą” lub „eZamawiający”. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
b) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie; https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
c) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
d) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
e) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
f) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia, informacje oraz dokumenty przekazywane są w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń, informacji oraz dokumentów przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. 2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie specyfikacji warunków zamówienia (dalej w treści: SWZ). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt.14 załącznika nr 1 do SWZ – „Formularz ofertowy”. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM/ZP/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 149650,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa do Apteki Szpitalnej interferonu na potrzeby pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia sprecyzowano w specyfikacji asortymentowo - cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z art. 455 ust. 1 pkt 1) UPZP oraz z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 UPZP w ilościach i na zasadach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 30% wartości przedmiotu zamówienia obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w SAC z zastrzeżeniem opisanym w § 6 Projektowanych postanowień umowy.

Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 UPZP przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
-Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości danego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
-Minimalny poziom zamówienia – wynosi 70% wartości danego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
-Pozostałe 30% wartości danego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z wykonywanymi badaniami na rzecz hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji dodatkowego zakresu zamówienia, wynikającej z okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a które powodują, że realizacja umowy wywołałaby u Zamawiającego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu umowy lub powodowałaby nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.7. O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustanawia warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: – tzn. warunek rozumiany jako posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności uprawniającej do obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1977 z późn. zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie ustanawia warunku.
d) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie ustanawia warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie z spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.12. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, jeżeli są one niezbędne do przeprowadzenia postępowania (art. 106 ust. 1 UPZP) - „dołączyć do oferty” zgodnie z art. 107 ust. 1 UPZP:
a) oświadczenie potwierdzające, że oferowany lek posiada aktualne rejestracje i atesty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze, dopuszczające go do stosowania w lecznictwie zamkniętym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) oświadczenie potwierdzające, że oferowany lek posiada aktualne rejestracje i atesty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze, dopuszczające go do stosowania w lecznictwie zamkniętym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełniony Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SWZ. Niniejszy Formularz (zał. nr 1 do SWZ) nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 UPZP. Wykonawca wypełnia również informacyjnie formularz systemowy (tj. wartość brutto) na Platformie https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 12 ppkt 12.7 SWZ).
b) Wypełniona specyfikacja asortymentowo-cenowa (SAC) zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
c) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 3.1 do SWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
d) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3.2 do SWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
e) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5 SWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”.
f) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.3. Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są przedłożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.4. Pełnomocnictwo powinno dokładnie określać zakres umocowania, w tym ewentualnie prawo do udzielenia dalszych pełnomocnictw. Wszystkie pełnomocnictwa składane wraz z ofertą muszą być złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jeśli zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony ustalają, że wartości brutto wyszczególnione w załączniku nr 2 mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.
3. Zamawiający dopuszcza jednak zmianę postanowień umowy w zakresie ceny w innych przypadkach niż te określone w ust. 1, 2, 3, 5-9,16 niniejszego paragrafu pod warunkiem, iż zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny jednostkowej netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres siedziby lub inne zapisy dotyczące wskazania stron.
5. W przypadku zmiany cen urzędowych leków wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, Zamawiający dopuszcza w ramach umowy możliwość:
 obniżenia wartości umowy w związku z ww. regulacją,
 zwiększenia ceny leku w związku z wprowadzonym rozporządzeniem odpowiedniego Ministra. Zmiana ceny produktu leczniczego, jako niezależna od Stron i przewidziana umową, nie wymaga zmiany umowy.
6. W przypadku wykreślenia produktu leczniczego z listy refundacyjnej (nie dotyczy Wykonawców oferujących cytostatyki będące na liście leków refundowanych) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania cen zawartych w SAC.
8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji, wycofania lub braku przedmiotu zamówienia na terenie Polski zaoferowanie przez Wykonawcę produktu zamiennego, po cenie nie wyższej niż przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem przetargu, jeżeli taka zmiana przedmiotu umowy nie będzie groziła rażącą stratą dla jednej ze stron, produkt ten może być innego producenta, z zastrzeżeniem, iż musi posiadać to samo spektrum działania oraz główną substancję czynną, co produkt będący przedmiotem niniejszej umowy, przy czym Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.
10. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania danego asortymentu lub braku przedmiotu zamówienia na terenie Polski zaoferowanie przez Wykonawcę produktu zamiennego o mniejszej pojemności z zastrzeżeniem, iż cena produktu zostanie wyliczona proporcjonalnie względem ceny ujętej w SAC. Zaoferowany produkt musi posiadać to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji warunków zamówienia dla danego produktu, produkt ten może być innego producenta, z zastrzeżeniem, iż musi posiadać to samo spektrum działania oraz główną substancję czynną, co produkt będący przedmiotem niniejszej umowy, przy czym Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.
11. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu płatności w przypadku zmiany ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2021 poz. 424).
12. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
13. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt 1) UPZP jednakże na okres nie dłuższy niż 4 miesiące od terminu obowiązywania umowy.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 455 ust. 2 UPZP jednakże na okres nie dłuższy niż 4 miesiące od terminu obowiązywania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
c.d.
16. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z art. 455 ust. 1 pkt. 1) UPZP obejmującego prawo do zwiększenia do 30% wartości danego asortymentu obejmującego pozycje zawarte w SAC - po cenach jednostkowych wskazanych w tym specyfikacji asortymentowo-cenowej z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, 2, 3, 5-9,16 umowy. Wykonawca zobowiązany jest realizować dane domówienie.
18. Z uwzględnieniem § 6 ust. 16 powyżej Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji asortymentowej, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. Zamawiający może w tej sytuacji zwiększyć w danej pozycji asortymentowej zakres do 30% wartości asortymentu, obejmującego daną pozycję.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.