eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.Ogłoszenie z dnia 2022-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 524 52 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.zalewska@uwm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-041125fc-7906-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00025068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określają:
Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy
dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, natomiast Instrukcja pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu to przeglądarka internetowa Internet
Explorer, Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.
https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024x768 pikseli.3. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 10
plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy.4. Szczegółowe
informacje dotyczące, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania
danych określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla
Wykonawcy dostępne na stronie Platformy, w których określono w szczególności że:4.1. Szyfrowanie
ofert odbywa się automatycznie przez system.4.2. Za datę przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, w drugim kroku
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została
złożona.
4.3. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne stosuje się:.txt; .rft;
.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, 7-zip, zip, xml.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami
krajowymi.2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w
Olsztynie, ul.M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, 3. Dane osobowe Wykonawcy
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej.5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania
będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.6. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w
Załączniku nr2 do SWZ. 7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w
celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane
osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b
powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym
innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2
RODO.8.Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki
informacyjne z:- art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,- art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.9. W celu
zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej,której dane zostały przekazane w związku z udziałem w
postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13lub art.14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w
załączniku nr 2 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia
dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i
czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa
w dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i załączników
do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa
wart. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy
polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz
przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania
osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej
osoby),zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. - W przypadku korzystania przez
osobę,której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w
art. 15ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące,prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa wart. 46 RODO, związanych z
przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz
prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu),Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku
gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach
do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 17/2022/US/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla maksymalnie 95 osób - studentów i studentek ostatniego roku Kierunku Lekarskiego (Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.
2. Przeprowadzenie szkolenia jest finansowane w 84,28% ze środków europejskich i w 15,72% ze środków dotacji celowej w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
3. Celem szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy zdobytej przez studentów/tek podczas studiów na Kierunku Lekarskim w celu przygotowania do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Szkolenie ma ułatwić i przyśpieszyć naukę, a także pomóc w przystępny sposób powtórzyć podstawę wiedzy wymaganej w trakcie Lekarskiego Egzaminu Końcowego.
4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ.
5. Liczba uczestników szkolenia: 95 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczebności grupy szkoleniowej do 80 osób.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
-Cena (C): 50 %;
-Ilość pytań zamkniętych z bazy CEM i archiwalnych egzaminów w bazie pytań wykonawcy (P): 50%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość pytań zamkniętych z bazy CEM i archiwalnych egzaminów w bazie pytań wykonawcy

4.3.6.) Waga: 50,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1.1. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
1.2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
1.3. w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać
w szczególności wskazanie:
2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
2.2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
2.3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy -załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

kryteriami oceny ofert są:
-Cena (C): 50 %;
-Ilość pytań zamkniętych z bazy CEM i archiwalnych egzaminów w bazie pytań wykonawcy (P): 50%.
Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Kryterium I: Cena – 50%
Maksymalną liczbę punktów tj. 50 otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem wskazanym w SWZ.
Kryterium II: Ilość pytań zamkniętych z bazy CEM i archiwalnych egzaminów w bazie pytań wykonawcy (P): 50%.
Maksymalną liczbę punktów tj. 50 otrzyma wykonawca, który zaoferuje zamawiającemu bazę zawierającą największą liczbę pytań zamkniętych z bazy CEM i archiwalnych egzaminów. Pozostałe oferty otrzymają punkty przeliczone proporcjonalnie według wzoru wskazanego w SWZ,
Uwaga: Zamawiający wymaga aby baza pytań zawierała nie mniej niż 4500 pytań zamkniętych z bazy CEM i archiwalnych egzaminów (oraz dodatkowo pytania otwarte). Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym ilość pytań zamkniętych dostępnych w bazie pytań wykonawcy.
W przypadku nie wskazania ilości pytań zamkniętych zamawiający uzna, że wykonawca oferuje minimalną ilość pytań i przyzna wykonawcy 0 pkt w tym kryterium.
PUNKTACJA ŁĄCZNA:
Punktacja ostateczna będzie liczona według następującego wzoru:
PO =C + P

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.