eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobczyce › Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 26

1.5.2.) Miejscowość: Dobczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-410

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@dobczyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.dobczyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.dobczyce.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Gminy Dobczyce w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae7498a3-63e5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00329682/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1046.2021.ANSU

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 203703,70 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odpady komunalne zgodnie z swz

4.5.3.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90513700-3 - Usługi transportu osadów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż wystąpiła przesłanka skutkująca obligatoryjnym obowiązkiem unieważnieniem postępowania, zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., dalej ,,Pzp”).
Po dokonaniu otwarcia ofert i po przeprowadzeniu badania i oceny ofert Zamawiający ustalił, że oferty nie są porównywalne. Nie porównywalność wynika z faktu, że formularz oferty nie obejmował wszystkich pozycji wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Uwidoczniło się to przede wszystkim w treści złożonych ofert. W opisie sposobu obliczenia ceny ofert wskazano, że ,,Ustalonym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie wskazane w formularzu oferty, wyliczone na podstawie ilości poszczególnych pozycji opisu przedmiotu zamówienia” oraz że ,,Zamawiający wymaga podania w ofercie cen jednostkowych i wyliczenia oferty na podstawie zestawienia cenowego zawartego w formularzu oferty”. Informacja ta, zdaniem Zamawiającego mogła potencjalnie wprowadzać w błąd, co do sposobu wyliczenia ceny oferty (odmienność formularza oferty w stosunku do informacji zawartych w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie opisu sposobu obliczenia ceny oferty i opisu przedmiotu zamówienia). Zamawiający ustalił zatem, że treści złożonych ofert nie są porównywalne, co narusza art. 218 ust. 2 ustawy Pzp, mówiący o tym, że treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert ustalono, że część Wykonawców wyliczyła cenę na podstawie danych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym braku modyfikacji formularza oferty, którego zmieniać nie było wolno. Jednocześnie, w odniesieniu do pozostałych ofert wystąpiły albo podobne działania Wykonawców albo dokonano niedozwolonej modyfikacji formularza oferty, poprzez dodanie dodatkowej pozycji w miejscu podania składników kalkulacyjnych.
Po przeanalizowaniu ww. okoliczności Zamawiający ustalił, że mamy sytuację nie porównywalności złożonych ofert, co determinuje stwierdzenie nieusuwalnej wady postępowania, wymienionej w art. 255 pkt. 6 Ustawy Pzp.
Przesłanki unieważnienia postępowania podlegają wykładni ścisłej, a ciężar udowodnienia ich zaistnienia w zakresie okoliczności faktycznych i prawnych spoczywa na zamawiającym (...). Jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w PZP, zamawiający jest obowiązany unieważnić postępowanie.
Przesłanki skutkujące unieważnieniem postępowania w sprawie zamówienia publicznego zostały zakreślone w Pzp w aktualnym brzmieniu w art. 255 Pzp. Stosownie do brzmienia art. 255 pkt. 6 Pzp przewidziano obowiązek unieważnienia postępowania, ze względu na ustalenie, że postępowanie obarczone jest nie możliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający ustalił, że w przedmiotowym przypadku wystąpiły okoliczności faktyczne, skutkujące uznaniem, że postępowanie posiada nie usuwalne wady (nie możliwe do usunięcia na obecnym etapie nie zgodności, skutkujące unieważnieniem umowy), wobec czego postępowanie należało unieważnić.
Jak wskazano już powyżej, w sytuacji wystąpienia choćby jednej wymienionej przesłanki sformułowanie przepisu art. 255 pkt. 6 Pzp w sposób imperatywny czyni z unieważnienia obowiązek, a nie uprawnienie zamawiającego. Katalog zobowiązujących do unieważnienia postępowania przesłanek jest przy tym zamknięty i nie może być traktowany rozszerzająco.
W danym stanie faktycznym należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego zostały przez Zamawiającego wypełnione.
Z powyższego wynika, że wada uzasadniająca unieważnienie postępowania tkwi w samym postępowaniu a jednocześnie jest istotna i nieusuwalna, wobec czego postępowanie należało unieważnić, o czym zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, zgodnie z art. 260 pkt. 1 Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.