eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gąsawa › Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 130638 C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w GąsawieOgłoszenie z dnia 2022-01-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 130638 C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GĄSAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żnińska 8

1.5.2.) Miejscowość: Gąsawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 523036210

1.5.8.) Numer faksu: +48 523036220

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gasawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gasawa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 130638 C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5cf2477-7858-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024499

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017665/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 130638 C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gasawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344.).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: ug@gasawa.pl
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gasawa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
10. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gąsawa z siedzibą w Gąsawie, przy ul. Żnińskiej 8, 88-410 Gąsawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: ug@gasawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@gasawa.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych;
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
10) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRG.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1: Przebudowa drogi gminnej nr 130638C ul. Franciszka Kowalika
Inwestycja będzie polegać na przebudowie drogi gminnej nr 130638C posiadającej nawierzchnię tłuczniową poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonaniu studni chłonnych, ustawieniu oporników i wykonaniu nawierzchni pieszo-jezdni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej. W wyniku przebudowy ma powstać droga o następujących parametrach:

Podstawowe parametry projektowanej jezdni:
 kategoria: droga gminna
 klasa techniczna: droga D (dojazdowa)
 kategoria ruchu KR 1
 prędkość projektowa 40km/h
 ilość jezdni: jedna
 szerokość jezdni – 5,3 – 7,1 m – pieszo-jezdnia na całej szerokości pasa drogowego
 spadki poprzeczne jezdni – 2% do osi jezdni

Konstrukcja nawierzchni:
• Konstrukcja jezdni:
 nawierzchnia z kostki betonowej – 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
 kostka koloru szarego, opaska koloru czerwonego
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm h=20 cm
 warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności k≥ 8m/dobę, grub. 15 cm
 ograniczenie nawierzchni opornikiem drogowym zatopionym 12x25 na ławie
betonowej z oporem z betonu C12/15

Odwodnienie:
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą do sześciu studni chłonnych zlokalizowanych w km ST6 - 0+150, ST5 - 0+200, ST4 - 0+245, ST3 - 0+350, ST2 - 0+400,ST1 - 0+426, o średnicy 1200 mm z włazem ażurowym i głębokości 1,5m.


W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna i teleinformatyczna. Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów zaworów wodociągowych i włazów studni kanalizacyjnych do wymaganego poziomu.

Roboty objęte projektem budowlanym należy wykonać zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą podstawę technologiczną i merytoryczną.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia prac w terenie.

Tablica informacyjna
Wykonawca w ramach realizacji inwestycji umieści w miejscu widocznym dla wszystkich użytkowników drogi tablicę informacyjną (jednostronną lub dwustronną). Wzór, treść, wymiary oraz lokalizację tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium „C” - cena wykonania zamówienia – 60,0 % .
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie kryterium „C” –cena zostanie dokonana według poniższego algorytmu.

Liczba punktów „C” =najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty badanej x 60


a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) kryterium „G” – okres gwarancji jakości – 40,00 %
Maksymalną liczbę 40 punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji jakości.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie kryterium „G”– okres gwarancji jakości zostanie dokonana według poniższego algorytmu.

Liczba punktów „G” = okres gwarancji jakości w ofercie badanej / najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości x40

a) maksymalny okres gwarancji jakości Wykonawcy, brany do oceny oferty wynosi maksymalnie 96 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez strony. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 96 miesięcy do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty 96 miesięczny okres gwarancji jakości.
b) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 60 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2: Przebudowa drogi gminnej w Biskupinie
Inwestycja będzie polegać na rozebraniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonaniu studni chłonnych, wykonaniu przepustu pod skrzyżowaniem, ustawieniu krawężników i wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej. W wyniku realizacji inwestycji mają zostać osiągnięte następujące parametry:

Podstawowe parametry projektowanej jezdni:
 kategoria: droga gminna
 klasa techniczna: droga D (dojazdowa)
 prędkość projektowa 40km/h
 ilość jezdni: jedna
 kategoria ruchu – KR 1
 szerokość jezdni 5,0 m
 plac do zawracania od 10 do 12 m
 spadki poprzeczne jezdni – 2% jednostronny na lewą stronę oraz daszkowy do środka jezdni na palcu do zawracania
 pobocza utwardzone – 2*0,5 m
 pobocza nieutwardzone – 2*0,5 m
 spadek poboczy – 6%
 szerokość rozgraniczenia - istniejąca

Konstrukcja nawierzchni:
• Konstrukcja jezdni:
 nawierzchnia z kostki betonowej – 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
 kostka koloru szarego, opaska koloru czerwonego
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm h=20 cm
 warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności k≥ 8m/dobę, grub. 15 cm
 organiczenia nawierzchni krawężnikiem drogowym 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystającym 4 cm.
 zjazdy ograniczone opornikiem drogowym 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Odwodnienie:
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą do studni chłonnych zlokalizowanych w km 0+050 – ST3; 0+100 – ST2 przy lewej krawędzi jezdni i w km 0+180 – ST1 zlokalizowane w osi jezdni. Studnie chłonne wykonane z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z włazem ażurowym i głębokości 1,5m.

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów zaworów wodociągowych i włazów studni kanalizacyjnych do wymaganego poziomu.

Roboty objęte projektem budowlanym należy wykonać zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą podstawę technologiczną i merytoryczną.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia prac w terenie.

Tablica informacyjna
Wykonawca w ramach realizacji inwestycji umieści w miejscu widocznym dla wszystkich użytkowników drogi tablicę informacyjną (jednostronną lub dwustronną). Wzór, treść, wymiary oraz lokalizację tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium „C” - cena wykonania zamówienia – 60,0 % .
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie kryterium „C” –cena zostanie dokonana według poniższego algorytmu.

Liczba punktów „C” =najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty badanej x 60


a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) kryterium „G” – okres gwarancji jakości – 40,00 %
Maksymalną liczbę 40 punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji jakości.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie kryterium „G”– okres gwarancji jakości zostanie dokonana według poniższego algorytmu.

Liczba punktów „G” = okres gwarancji jakości w ofercie badanej / najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości x40

a) maksymalny okres gwarancji jakości Wykonawcy, brany do oceny oferty wynosi maksymalnie 96 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez strony. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 96 miesięcy do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty 96 miesięczny okres gwarancji jakości.
b) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 60 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 3: Przebudowa drogi gminnej po byłym GS w Gąsawie
Inwestycja będzie polegać na przebudowie drogi gminnej poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni tłuczniowej i z płyt betonowych prefabrykowanych, wykonaniu studni chłonnych, wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej, w wyniku której mają zostać osiągnięte następujące parametry:

Podstawowe parametry projektowanej jezdni:
 kategoria: droga gminna
 klasa techniczna: droga D (dojazdowa)
 kategoria ruchu – KR 1
 szerokość jezdni – 5,0 m
 spadki poprzeczne jezdni – 2% daszkowy do środka jezdni
 pobocza utwardzone – 2* 0,5 m
 pobocza nieutwardzone – 2* 0,5 m
 spadek poboczy – 6%

Konstrukcja nawierzchni:
• Konstrukcja jezdni:
 warstwa ścieralna betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4 cm 3cm
 podbudowa zasadnicza z tłucznia KŁSM 0/31,5mm h=25cm
 wiązanie między warstwowe zapewnione poprzez skropienie emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,8 kg/m2 wykonane na podbudowie tłuczniowej i w ilości 0,5 kg/m2 na warstwie wiążącej
 pobocza na szerokości 0,5 m umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o grubości 20 cm.

Odwodnienie:
Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą do studni chłonnej Ø 1200 zlokalizowanej w km 0+100 przy prawej krawędzi jezdni i odwodnienie liniowe zamontowane poprzecznie do jezdni.
STUDNIA – ST -1 Ø 1200mm dz. nr 5/47
Rz. terenu 86,10 m n.p.m
Rz. dna studni 83,10 m n.p.m
Głębokość: 3,0 m

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna. Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów zaworów wodociągowych i włazów studni kanalizacyjnych do wymaganego poziomu

Roboty objęte projektem budowlanym należy wykonać zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną stanowiącą podstawę technologiczną i merytoryczną.

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy dokonać geodezyjnego wytyczenia prac w terenie.

Tablica informacyjna
Wykonawca w ramach realizacji inwestycji umieści w miejscu widocznym dla wszystkich użytkowników drogi tablicę informacyjną (jednostronną lub dwustronną). Wzór, treść, wymiary oraz lokalizację tablicy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone z postępowania. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) kryterium „C” - cena wykonania zamówienia – 60,0 % .
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie kryterium „C” –cena zostanie dokonana według poniższego algorytmu.

Liczba punktów „C” =najniższa oferowana cena brutto / cena brutto oferty badanej x 60


a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) kryterium „G” – okres gwarancji jakości – 40,00 %
Maksymalną liczbę 40 punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin gwarancji jakości.
Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

Ocena ofert w zakresie kryterium „G”– okres gwarancji jakości zostanie dokonana według poniższego algorytmu.

Liczba punktów „G” = okres gwarancji jakości w ofercie badanej / najdłuższy zaoferowany okres gwarancji jakości x40

a) maksymalny okres gwarancji jakości Wykonawcy, brany do oceny oferty wynosi maksymalnie 96 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przez strony. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości dłuższy niż 96 miesięcy do oceny ofert w tym kryterium zostanie przyjęty 96 miesięczny okres gwarancji jakości.
b) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości krótszy niż 60 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg:
- w przypadku zadania nr 1: o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2000 m2;
- w przypadku zadania nr 2: o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1000 m2;
- w przypadku zadania nr 3: o nawierzchni bitumicznej, o długości nie krótszej niż 200 mb.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów o których mowa wyżej na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że osoby skierowane do realizacji zamówienia odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tym:
 kierownik budowy – posiadający doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pełnieniu funkcji kierownika budowy i legitymujący się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 831).
Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych stosownie do art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych - dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów o których mowa wyżej na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.
Powyższe warunki określone w lit. a) i b) muszą zostać spełnione łącznie.
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Formularz nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Formularz nr 5 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Formularz nr 6 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Formularz nr 3 do SWZ.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
• Dla Zadania nr 1: Przebudowa drogi gminnej nr 130638C ul. Franciszka Kowalika – 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych)
• Dla Zadania nr 2: Przebudowa drogi gminnej w Biskupinie – 9.000,00 (dziewięć tysięcy złotych)
• Dla Zadania nr 3: Przebudowa drogi gminnej po byłym GS w Gąsawie – 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie nr rachunku 72 8181 0000 0000 0055 2000 0005 z dopiskiem "Wadium – IRG.271.2.2022".
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: .Gmina Gąsawa
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 ust. 1 umowy.

2. Podstawą udzielenia zaliczki będzie pisemny wniosek Wykonawcy.

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

4. Zabezpieczenie zaliczki musi obejmować kwotę równą (100%) kwocie udzielanej zaliczki. Dokument gwarancji (lub poręczenia) musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego całej kwoty zaliczki. Ważność dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż w dniu zakończenia przedmiotu umowy.

5. W przypadku nie zakończenia realizacji zadania do dnia określonego w § 3 ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć lub wnieść nowe zabezpieczenie (w przypadku wniesienia go w innej formie niż w pieniądzu). W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w terminie 7 dni od daty wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki, na rachunek wskazany we wniosku o wypłatę zaliczki.

7. Oryginały dokumentów potwierdzających zabezpieczenie zaliczki Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego lub przesyła na adres mailowy dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmioty udzielające zabezpieczenia.

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania robót budowlanych objętych kwotą wpłaconej zaliczki.

9. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiającego zaliczki ustala się w następujący sposób:
1) za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót, w którym inspektor nadzoru potwierdza prawidłowe ich wykonanie zgodnie z zatwierdzonym „Harmonogramem rzeczowo–finansowym realizacji robót” ;
2) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy się z całej kwoty udzielonej zaliczki, Zamawiający niezwłocznie wezwie pisemnie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu wypłaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. W przypadku braku całkowitego rozliczenia wypłaconej, a nierozliczonej kwoty zaliczki Zamawiający niezwłocznie wystąpi do gwaranta o jej zwrot w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej zaliczki, a nierozliczoną kwotą udzielonej zaliczki;
3) W razie zwłoki z rozliczeniem (zwrotem) całkowitej kwoty zaliczki, niezależnie od zwrotu zaliczki z zabezpieczenia, Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od wartości nierozliczonej w terminie zaliczki za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowości;
4) W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron pobrane, a nierozliczone zaliczki podlegają zwrotowi Zamawiającemu, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania i kar umownych. Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy nierozliczoną część zaliczki
5) Wykonawca zobowiązuje się nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, wystawić Zamawiającemu fakturę VAT (tzw. fakturę zaliczkową) w wysokości otrzymanej zaliczki w rozbiciu na wartość netto oraz podatek VAT.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający, stosownie do art. 455 ustawy pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadkach:
1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokołem konieczności spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
2) wystąpienia zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – cena netto pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto będzie dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wartość stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociąga za sobą zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT będzie doliczana do ceny netto podanej w ofercie przetargowej;
3) wystąpienia okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w poniższych okolicznościach:
a) wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania;
b) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: klęski żywiołowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien być odnotowany przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiającego.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Zamawiający może odstąpić od wykonania niniejszej umowy w przypadku określonym w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gasawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-04 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz sporządzenia na jego podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, obrazującego szczegółowo elementy zadania do wykonania i ich wartość do akceptacji przez Zamawiającego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.