eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ochotnica Dolna › Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870Ogłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ochotnica Dolna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dłubacze 160

1.5.2.) Miejscowość: Ochotnica Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-452

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182620910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ochotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ochotnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc53df17-7878-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024371/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w km 2+870 miejscowości Ochotnica Dolna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/ nazwa adresata:
Urząd Gminy Ochotnica Dolna, Identyfikator adresata: /bw5m49no0s/skrytka oraz poczty elektronicznej:przetargi@ochotnica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@ochotnica.pl
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Paweł Cetera, tel. (18) 262-09-22 - Pełnomocnik Wójta Gminy ds. inwestycji.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania - WZ.271.1.1.2022

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonych postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że w przypadku: osób fizycznych, osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka
organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), w dalszej części jako „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ochotnica Dolna z siedzibą w Ochotnicy, adres: os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna, tel. 18 262 09 10, adres e-mail:
gmina@ochotnica.pl;
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe do IOD: inspektor@cbi24.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870", prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w dalszej części
jako „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, stosownie do treści art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do treści art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, Administrator może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia;
2) na podstawie art. 16 RODO – sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania ;
4) na podstawie art. 77 RODO – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania przez Panią/Pana, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO – do usunięcia danych osobowych;
2) w związku z faktem, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie odbywa się w oparciu o podstawy wskazane w art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) ani art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jak również przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO) – przenoszenia danych
osobowych;
3) w związku z art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.1.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje, dla Część I, wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430

Zakres rzeczowy robót w ramach Części I obejmuje między innymi wykonanie następujących
robót budowlanych i drogowych:
1) Rozbiórka płyt betonowych – wielootworowych i przewiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora/Sołtysa.
2) Korytowanie na szer. 4,30m i na gł. 60cm i ułożenie podbudowy żwirowej gr. 45cm na odcinku zdemontowanych płyt.
3) Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka.
4) Ułożenie nawierzchni betonowej gr. 15 cm o szerokości 2,80m i długości 90mb. wraz z wykonaniem cięć dylatacyjnych.
5) Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,6m i grubości 15cm.
6) Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
7) Ułożenie lewostronnego odwodnienia liniowego z korytek betonowych z dostosowaniem wymiarów korytek do istniejących na ławie betonowej – na długości 110mb.
8) Podbicie cokołu ogrodzeniowego/wykonanie murku ogrodzeniowego w celu zabezpieczenia przed wywróceniem ogrodzenia na drogę – 21mb. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji kosztorysowej w tym przedmiaru robót, ogólnej charakterystyki robót i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Część I
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Przedłużenie terminów gwarancji jakości: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Przedłużenie terminów gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane: (waga 40 %punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
1) za przedłużenie terminów gwarancji jakości o 12 miesięcy względem terminów wskazanych w Rozdziale III pkt 15 ppkt 1) dla Części I Wykonawca otrzyma 10 pkt
2) za przedłużenie terminów gwarancji jakości o 24 miesiące względem terminów wskazanych w Rozdziale III pkt 15 ppkt 1) dla Części I Wykonawca otrzyma 20 pkt
3) za przedłużenie terminów gwarancji o 36 miesięcy względem terminów wskazanych w Rozdziale III pkt 15 ppkt 1) dla Części I Wykonawca otrzyma 30 pkt
4) za przedłużenie terminów gwarancji o 48 miesięcy względem terminów wskazanych w Rozdziale III pkt 15 ppkt 1) dla Części I Wykonawca otrzyma 40 pkt
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Wzoru oferty dla Części I, stanowiącej Załącznik nr 8 do SWZ.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 3 Wzoru oferty – dotyczący przedłużenia terminów gwarancji jakości - Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje podstawowe terminy gwarancji jakości, wskazane w Rozdziale III pkt 15 dla Części I i nie przyzna dodatkowych punktów w ramach tego kryterium. W przypadku zaś przedłużenia terminów gwarancji jakości o dłuższy aniżeli 48 - miesięczny okres, Zamawiający przyzna maksymalną, możliwą do uzyskania ilość punktów, tj. 40. W sytuacji wskazania terminów pośrednich, tj. tytułem przykładu od 1 do 11, od 13 do 23 od 25 do 35 i od 37 do 47 miesięcy Zamawiający przyzna ilość punktów w następujący sposób: od 1 do 11 – 0 pkt, od 12 do 23 - 10 pkt, od 24 do 35 - 20 pkt, od 36 do 47 - 30 pkt, 48 miesięcy i więcej 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminów gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach Część II jest przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
5. Zakres rzeczowy prac/robót w ramach Części II obejmuje między innymi:
1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót lub prawomocnego pozwolenia na budowę na wykonanie zaprojektowanych robót mostowych, drogowych i budowlanych;
2) opracowanie obejmuje w szczególności wytyczne wskazane w Programie funkcjonalno- użytkowym. Szczegółowy zakres inwestycji zostanie określony przez Zamawiającego po dokonaniu analizy przedłożonego mu projektu wstępnego na bazie Projektu koncepcyjnego.
3) Wykonawca działając z upoważnienia Gminy Ochotnica Dolna zobowiązany jest opracować kompletną dokumentację, pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, w tym związane z ochroną środowiska oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia pozwalające na realizację
robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i przyjętym trybem pozyskiwania zezwolenia na wykonanie projektowanych robót;
4) Zamawiający informuje, że przedmiotowy most został uszkodzony w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych jakie miały miejsce w roku 2021 i jest uznany przez Komisje Wojewódzką jako szkoda powodziowa.
Pomimo to prace projektowe i roboty budowlane związane z w/w mostem,
należy realizować na podstawie art. 32 i art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami);
5) Zamawiający jest w posiadaniu Programu funkcjonalno-użytkowego.
6) Przedmiotowe obiekt znajdują się na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Część II
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Przedłużenie terminów gwarancji jakości: 40 %
2. Kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60
3. Kryterium: Przedłużenie terminów gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane: (waga 40 % punkty zostaną przyznane wg następującego schematu:
5) za przedłużenie terminów gwarancji jakości o 12 miesięcy względem terminów wskazanych w Rozdziale III pkt 15 ppkt 2) dla Części II Wykonawca otrzyma 10 pkt
6) za przedłużenie terminów gwarancji jakości o 24 miesięce względem terminów wskazanych w Rozdziale III pkt 15 ppkt 2) dla Części II Wykonawca otrzyma 20 pkt
7) za przedłużenie terminów gwarancji o 36 miesięcy względem terminów wskazanych w Rozdziale III pkt 15 ppkt 2) dla Części II Wykonawca otrzyma 30 pkt
8) za przedłużenie terminów gwarancji o 48 miesięcy względem terminów wskazanych w Rozdziale III pkt 15 ppkt 2) dla Części II Wykonawca otrzyma 40 pkt
Podstawowy okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (według terminów wskazanych w Rozdziale III pkt 15 ppkt 2)
4. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Wzoru oferty dla Części I, stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ.
5. W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 3 Wzoru oferty – dotyczący przedłużenia terminów gwarancji jakości - Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje podstawowe terminy gwarancji jakości, wskazane w Rozdziale III pkt 15 dla Części I i nie przyzna dodatkowych punktów w ramach tego kryterium. W przypadku zaś przedłużenia terminów gwarancji jakości o dłuższy aniżeli 48 -miesięczny okres, Zamawiający przyzna maksymalną, możliwą do uzyskania ilość punktów, tj. 40. W sytuacji wskazania terminów pośrednich, tj. tytułem przykładu od 1 do 11, od 13 do 23 od 25 do 35 i od 37 do 47 miesięcy Zamawiający przyzna ilość punktów w następujący sposób: od 1 do 11 – 0 pkt, od 12 do 23 - 10 pkt, od 24 do 35 - 20 pkt, od 36 do 47 - 30 pkt, 48 miesięcy i więcej 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie terminów gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Część I:

3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:
3.1.1. posiadali zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
3.1.2. byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
W przypadku wskazania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP, który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych, tj. 18.01.2022 r.

Część II
3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:
3.2.1. posiadali zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
3.2.2. byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)
W przypadku wskazania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP, który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych, tj. 18.01.2022 r.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Część I
4.1 Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy:

4.1.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonali należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną, polegającą na remoncie, budowie, odbudowie lub przebudowie (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) drogi o nawierzchni betonowej klasy minimum D, której to łączna wartość wynosiła co najmniej 75 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Zamawiający dopuści również doświadczenie wykonawcy w zakresie w/w robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
4.1.2. wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.
a) Minimum (1) (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia w części I, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót drogowych lub kierownika budowy na drogach klasy minimum D, obejmujące ich remont, budowę, odbudowę lub przebudowę (w myśl przepisów Prawa budowlanego)
UWAGA: jeżeli wskazana osoba w tym samym czasie nabywała doświadczenie na różnych zadaniach to okres doświadczenia nie będzie zsumowany

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220)

Część II
4.2 Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców którzy:

4.2.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonali należycie:
a) co najmniej (1) jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, odbudowie lub przebudowie (w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego) mostu o konstrukcji prefabrykowanej, ramowej w ciągu drogi klasy minimum D, której to wartość wynosiła co najmniej 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. Zamawiający dopuści również doświadczenie wykonawcy w zakresie w/w robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
4.2.2. wykażą się dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.
a) minimum (1) (słownie: jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń,
która w ciągu ostatnich 5 latach przed dniem składania ofert wykonała zgodnie z przepisami prawa budowlanego dokumentację projektową (przez co Zamawiający rozumie projekt budowlany i wykonawczy/techniczny) budowy, odbudowy i przebudowy mostu o konstrukcji prefabrykowanej, ramowej w ciągu drogi klasy minimum D,
b) minimum (1) (słownie: jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia w części II, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń i co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót mostowych lub kierownika budowy na drogach klasy minimum D, obejmujących ich budowę, odbudowę lub przebudowę (w myśl przepisów Prawa budowlanego) wraz z realizacją w ciągu tej drogi budowy, odbudowy lub przebudowy przepustów lub mostów o konstrukcji ramowej.

UWAGA: jeżeli wskazana osoba w tym samym czasie nabywała doświadczenie na różnych zadaniach to okres doświadczenia nie będzie zsumowany

Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 220)

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na zasadzie: spełnia – nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - warunki dla Części I określone zostały w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4), 4.1.2. lit. a)-h) specyfikacji, zaś dla Części II w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4), 4.2.2. lit. a)e) specyfikacji
3. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem - warunki zostały określone w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 3.1.1. SWZ dla Części I zamówienia oraz w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 3.2.1. SWZ dla Części II zamówienia
4. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - warunki dla I części zamówienia zostały określone w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 3.1.2 SWZ, zaś dla II części w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 3.2.2 SWZ
Uwaga: W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP, który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień
Publicznych, tj. 18.01.2022 r.
5. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - warunki zostały określone w Rozdz. VIII pkt 4 ppkt. 4.1.1 specyfikacji dla Części I zamówienia, zaś dla II Części zamówienia w Rozdz. VIII pkt 4 ppkt. 4.2.1 specyfikacji
Uwaga: W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP, który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu przekazania ogłoszenia do Biuetynu Zamówień Publicznych, tj. 18.01.2022 r.
IV. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do specyfikacji (jeżeli dotyczy).
V. Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w pkt III i IV (jeśli dotyczy) przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do specyfikacji (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1) dla Części I: wadium nie wymagane.
2) dla Części II: 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2ustawy.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium w pieniądzu:
1) należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Pienińskim Banku Spółdzielczym nr 29 8817 0000 2001 0072 1501 0005 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu WZ.271.1.1.2022 Część II
2) za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
3) Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek.
5. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego:
1) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawcę dokumentu;
2) gwarancje oraz poręczenia muszą mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą;
3) gwarancje oraz poręczenia muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w ustawie;
4) gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Zamawiającego, z ich treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
5) gwarancje oraz poręczenia muszą określać bezwarunkowe i nieodwołalne prawo Zamawiającego do ich realizacji, na pierwsze żądanie Zamawiającego;
6) gwarancje oraz poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków przez Zamawiającego do wykonania których Zamawiający nie wyraził zgody na piśmie, uznane zostaną jako nie spełniające warunków.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt I SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Inne oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ dla Części I i załącznik nr 4 do SWZ dla Części II.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-02 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.