eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ochotnica Dolna › Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870Ogłoszenie z dnia 2022-03-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ochotnica Dolna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dłubacze 160

1.5.2.) Miejscowość: Ochotnica Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-452

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182620910

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ochotnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ochotnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/ugochotnicadolna

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc53df17-7878-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00077905

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024371/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w km 2+870 miejscowości Ochotnica Dolna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024453/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.1.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje, dla Część I, wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430

Zakres rzeczowy robót w ramach Części I obejmuje między innymi wykonanie następujących
robót budowlanych i drogowych:
1) Rozbiórka płyt betonowych – wielootworowych i przewiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora/Sołtysa.
2) Korytowanie na szer. 4,30m i na gł. 60cm i ułożenie podbudowy żwirowej gr. 45cm na odcinku zdemontowanych płyt.
3) Wykonanie wcinek na początku i na końcu odcinka.
4) Ułożenie nawierzchni betonowej gr. 15 cm o szerokości 2,80m i długości 90mb. wraz z wykonaniem cięć dylatacyjnych.
5) Ułożenie obustronnych poboczy szer. 0,6m i grubości 15cm.
6) Skropienie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym.
7) Ułożenie lewostronnego odwodnienia liniowego z korytek betonowych z dostosowaniem wymiarów korytek do istniejących na ławie betonowej – na długości 110mb.
8) Podbicie cokołu ogrodzeniowego/wykonanie murku ogrodzeniowego w celu zabezpieczenia przed wywróceniem ogrodzenia na drogę – 21mb. Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji kosztorysowej w tym przedmiaru robót, ogólnej charakterystyki robót i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 0,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w ramach Część II jest przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870 – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
5. Zakres rzeczowy prac/robót w ramach Części II obejmuje między innymi:
1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia robót lub prawomocnego pozwolenia na budowę na wykonanie zaprojektowanych robót mostowych, drogowych i budowlanych;
2) opracowanie obejmuje w szczególności wytyczne wskazane w Programie funkcjonalno- użytkowym. Szczegółowy zakres inwestycji zostanie określony przez Zamawiającego po dokonaniu analizy przedłożonego mu projektu wstępnego na bazie Projektu koncepcyjnego.
3) Wykonawca działając z upoważnienia Gminy Ochotnica Dolna zobowiązany jest opracować kompletną dokumentację, pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, w tym związane z ochroną środowiska oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia pozwalające na realizację
robót budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i przyjętym trybem pozyskiwania zezwolenia na wykonanie projektowanych robót;
4) Zamawiający informuje, że przedmiotowy most został uszkodzony w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych jakie miały miejsce w roku 2021 i jest uznany przez Komisje Wojewódzką jako szkoda powodziowa.
Pomimo to prace projektowe i roboty budowlane związane z w/w mostem,
należy realizować na podstawie art. 32 i art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zmianami);
5) Zamawiający jest w posiadaniu Programu funkcjonalno-użytkowego.
6) Przedmiotowe obiekt znajdują się na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233140-2 - Roboty drogowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.5.5.) Wartość części: 397000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142871,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 142871,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 397000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 445104,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 397000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.B. MORCIN Krzysztof Jagieła

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 735 124 53 40

7.3.3) Ulica: os. Młynne 103a

7.3.4) Miejscowość: Ochotnica Dolna

7.3.5) Kod pocztowy: 34-452

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 397000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.