eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ełk › Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na posesjach GMINY MIASTA EŁK, zarządzanych przez "ADMINISTRATOR" Sp. z o. o. w EłkuOgłoszenie z dnia 2022-01-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na posesjach GMINY MIASTA EŁK, zarządzanych przez „ADMINISTRATOR” Sp. z o. o. w Ełku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Ełk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671076

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marsz. Józefa Piłsudskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Ełk

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 732 64 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@administrator.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.elk.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: ADMINISTRATOR Sp. z o.o.

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8481657627

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Wojska Polskiego 68

1.11.4.) Miejscowość: Ełk

1.11.5.) Kod pocztowy: 19-300

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.11.9.) Numer telefonu: 87 732 64 57

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: poczta@administrator.elk.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: administrator.elk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na posesjach GMINY MIASTA EŁK, zarządzanych przez „ADMINISTRATOR” Sp. z o. o. w Ełku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41c62e06-67ae-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej -
adres email: poczta@administrator.elk.pl
Identyfikator w ePUAP: AdministratorElk
Nazwa podmiotu w ePUAP: "Administrator" Sp. z o.o.
Adres skrzynkiePUAP: /AdministratorElk/SkrytkaESP https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w "Administrator" Sp. z o.o. w Ełku jest Prezes Zarządu; ul. Wojska Polskiego 68, 19-300 Ełk;
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania "Administrator" Sp. z o.o. w Ełku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w "Administrator" Sp. z o.o. w Ełku za pomocą adresu e-mail: biuro@administrator.elk.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na posesjach GMINY MIASTA EŁK, zarządzanych przez „ADMINISTRATOR” Sp. z o. o. w Ełku, Nr sprawy: ADM/1/2022, prowadzonym w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1919 z późn., zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Sprzątanie i utrzymanie porządku na terenie posesji oraz przylegających do niej chodnikach;
2. Sprzątanie, koszenie i konserwacja terenów zielonych;
3. Parametry powierzchniowe i ilościowe objęte zamówieniem wynoszą odpowiednio:
a) sprzątanie posesji: 120 824,5 m2
b) koszenie trawnika: 59 519,8 m2
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3, 90610000-6, 90620000-9, 90630000-2, 77314100-5.
5. Szczegółowy zakres usług oraz wykaz poszczególnych posesji i ich powierzchni oraz wykaz budynków określają: wzór umowy wraz z załącznikiem .

4.2.6.) Główny kod CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) należy podać zryczałtowane stawki netto oraz brutto odpowiednio:
- za sprzątanie i utrzymanie porządku 1 m2 powierzchni posesji,
- za sprzątanie, koszenie i konserwację 1 m2 powierzchni terenów zielonych.

Oferowane stawki powinny zawierać wszelkie koszty ogólne poniesione przez oferenta, włącznie z kosztami użytych materiałów i sprzętu. Cena oferty powinna zawierać podatek VAT z wyszczególnieniem stopy procentowej podatku.

Oferta z najniższą ceną otrzyma max. liczbę punktów - przy czym max. liczba punktów w poszczególnych kryteriach to odpowiednio: 60 i 40. Pozostałym oferentom zostanie przyznana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów .
Sposób punktacji za cenę oferty oblicza się następująco:

W = w1 + w2 ;
w1= (CSmin/CSof) x 60;
w2= (CKmin/CKof) x 40;

gdzie:
W - wartość punktowa oferty;
w1 - wartość punktowa oferty w zakresie sprzątanie posesji;
w2 - wartość punktowa oferty w zakresie koszenia trawników;
CSmin – najniższa oferowana cena w zakresie sprzątania posesji;
CSof - cena oferty porównywanej w zakresie sprzątania posesji;
CKmin – najniższa oferowana cena w zakresie koszenia trawników;
CKof - cena oferty porównywanej w zakresie koszenia trawników;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 Pzp oraz spełnienia warunków udziału w postepowaniu określone w SWZ;
2. Wymagany profil działalności prowadzonej przez Wykonawcę (zgodny z charakterem zamówienia);
3. Wymagane zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody - Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 PLN;
4. Wymagana odpowiednia kondycja finansowa Wykonawca (niezaleganie z opłatami publiczno-prawnymi

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie w rozumieniu art. 125 Pzp (zał. 1 do SWZ).
2. Zaświadczenie o niekaralności, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu.
3. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami składek oraz podatków wystawione przez właściwe organy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w rozumieniu art. 125 Pzp (zał. 1 do SWZ).
2. Zaświadczenie o niekaralności, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (z którego wynika, iż Wykonawca prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem przez okres poprzedzający złożenie oferty nie krótszy niż 3 lata).
4. Kopia polisy OC obejmująca okres co najmniej 1 roku poprzedzającego datę złożenia oferty (w przypadku upływu terminu obowiązywania polisy - kopia wniosku o przedłużenie polisy na dalszy okres).
5. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami składek oraz podatków
(wystawione przez właściwe organy nie wcześniej niż 3 m-ce przed złożeniem oferty).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy PLN).
2. Wadium winno być wniesione najpóźniej z upływem terminu na składanie ofert, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego PKO BP SA:
46 1020 4724 0000 3102 0038 8561.
3. Wadium może być wnoszone w formie przewidzianej w art. 97. ust. 7. Pzp.
4. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Stosownie do treści art. 439 Pzp zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy (w tym również w zakresie wynagrodzenia wykonawcy) w przypadku gdy:
1) nastąpiła istotna zmiany siły nabywczej pieniądza lub zmiana (wzrostu) cen paliw oraz wzrost kosztów zatrudnienia pracowników;
2) wynagrodzenie należne wykonawcy stałoby się rażąco niskie i nie gwarantowałoby należytego wykonania umowy lub groziłoby odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę;
3) nastąpiła zmian wielkości powierzchni do sprzątania lub utrzymania zieleni, powodująca konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w umowie;
4) łącznie zostały spełnione następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.