eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipinki › Dostawa i montaż wyposażenia budynku przedszkola w LipinkachOgłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia budynku przedszkola w Lipinkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipinki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipinki 53

1.5.2.) Miejscowość: Lipinki

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-305

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 134477021

1.5.8.) Numer faksu: 134477021 (wew.42)

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminalipinki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminalipinki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia budynku przedszkola w Lipinkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fca71c91-7836-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023816

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000838/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż wyposażenia budynku przedszkola w Lipinkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Lipinkach wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacją placu zabaw”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/563079

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywać się będzie w języku polskim za pomocą strony internetowej https://platformazakupowa.pl/. Wykonawca powinien
przekazywać korespondencję za pomocą https://platformazakupowa.pl/, poprzez wciśnięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania korespondencji uważa się datę otrzymania komunikatu, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Maksymalny rozmiar
jednego pliku przesyłanego poprzez wciśniecie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” to 500 MB. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozszerzenia plików powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.jpg, (.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie rozszerzenia .zip lub .7Z. Zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze
skompresowanych plików. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI, występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Ograniczenie wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym wynosi maksymalnie 10 MB, a ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego wynosi maksymalnie 5 MB. W przypadku stosowania przez wykonawcę
kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a)ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES; b) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym; wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym; c) zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi spełniać wymogi określone przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, zamawiający wymaga dołączenia podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji podpisów. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej prowadzonego postępowania to: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) https://platformazakupowa.pl/ działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/ znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RBI.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia wydawania posiłków i zmywalni naczyń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39711130-9 - Chłodziarki

39713000-3 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania

39713100-4 - Zmywarki do naczyń

39720000-5 - Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny

39721100-3 - Urządzenia do gotowania używane w gospodarstwie domowym

39721410-9 - Urządzenia gazownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-05-04 do 2022-07-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. Punkty
przyznane w kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: C = (Cn/Cb) * 60, gdzie: C - ilość punktów przyznanym w kryterium „cena”; Cn - najniższa cena brutto spośród ofert; Cb - cena brutto oferty badanej. Punkty przyznane w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą za zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji na zamówienie, które wykonawca zamierza wykonać. Wykonawca może zaoferować jeden z trzech okresów gwarancji, za które otrzyma
odpowiednią ilość punktów: a) 60 miesięcy – 0 punktów; b) 72 miesiące – 20 punktów; c) 84 miesiące – 40 punktów. Łączna ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek i pozostałego wyposażenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

37520000-9 - Zabawki

39100000-3 - Meble

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39111000-3 - Siedziska

39112000-0 - Krzesła

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39121000-6 - Biurka i stoły

39140000-5 - Meble domowe

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39141300-5 - Szafy

39143100-7 - Meble do sypialni

39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

39143116-2 - Łóżeczka

39143121-0 - Garderoby

39160000-1 - Meble szkolne

39161000-8 - Meble przedszkolne

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-05-16 do 2022-07-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. Punkty
przyznane w kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru: C = (Cn/Cb) * 60, gdzie: C - ilość punktów przyznanym w kryterium „cena”; Cn - najniższa cena brutto spośród ofert; Cb - cena brutto oferty badanej. Punkty przyznane w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Punkty w kryterium „okres gwarancji” przyznawane będą za zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji na zamówienie, które wykonawca zamierza wykonać. Wykonawca może zaoferować jeden z trzech okresów gwarancji, za które otrzyma
odpowiednią ilość punktów: a) 60 miesięcy – 0 punktów; b) 72 miesiące – 20 punktów; c) 84 miesiące – 40 punktów. Łączna ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 PZP.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które należy załączyć do oferty:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z informacji zawartej w
Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innym właściwym rejestrze albo gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
2) formularz cenowy dla osobno dla części 1 i/lub 2 zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni dołączyć do oferty pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy albo do reprezentowania wykonawcy w
postępowaniu i zawarcia umowy. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w zakresie dotyczącym każdego z nich, oraz
podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak przesłanek wykluczenia z postępowania. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci zobowiązania są przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę między nimi (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę upoważnionego do występowania w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania zamówienia możliwe jest o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania zamówienia, jeżeli:
1) wystąpią opóźnienia w dostawach produktów objętych przedmiotem zamówienia lub ich części, o ile opóźnienia te są wynikiem przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi ani Wykonawca, ani podwykonawca oraz jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające zaistnienie okoliczności, które skutkować będą niemożnością wykonania zamówienia w terminie określonym w umowie;
2) wystąpi opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych, prowadzonych w budynku przedszkola, uniemożliwiające rozpoczęcie lub ukończenie wykonywania umowy w określonym terminie, o ile okoliczności te są wynikiem przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający.
2. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów technicznych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa albo ze względu na wycofanie określonych wyrobów z produkcji;
2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
3. Strony są uprawnione do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji dodatkowych dostaw lub zaniechania części dostaw, jednak nie więcej niż o 25 % wynagrodzenia brutto za wykonanie całości zamówienia i pod warunkiem, że zgodę na zmianę w tym zakresie wyrazi Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oraz, że:
1) w przypadku zwiększenia dostaw – Zamawiający będzie mógł przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki w projekcie, w ramach którego realizowane jest zamówienie oraz jeżeli zaistnieje techniczna możliwość montażu dodatkowego wyposażenia w budynku przedszkola;
2) w przypadku zmniejszenia dostaw – Wykonawca wykaże, że istnieje obiektywnie uzasadniona przyczyna uniemożliwiająca mu wykonanie całości dostaw, w szczególności polegająca na zaprzestaniu produkcji wyposażenia o parametrach wskazanych w SWZ i niemożności jego zastąpienia innym wyposażeniem spełniającym wymagania określone w SWZ.
4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający uważa, że zachodzi podstawa do dokonania zmiany umowy w oparciu o przepis ust. 1-3, zobowiązany jest do przekazania drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany umowy, zamieszczając w nim:
1) opis zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania zmiany,
2) proponowane rozwiązanie zmiany,
3) szczegółową analizę kosztów wprowadzenia zmiany,
4) zestawienie zysków i strat wynikających z wprowadzenia zmiany,
5) podpis wnioskodawcy zmiany.
5. W terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia Stronie wniosku o dokonanie zmiany umowy, Strona ta powiadomi drugą Stronę o akceptacji żądania zmiany umowy lub o braku akceptacji tego żądania.
6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/563079

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.