eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipinki › Dostawa i montaż wyposażenia budynku przedszkola w LipinkachOgłoszenie z dnia 2022-05-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia budynku przedszkola w Lipinkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipinki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipinki 53

1.5.2.) Miejscowość: Lipinki

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-305

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 134477021

1.5.8.) Numer faksu: 134477021 (wew.42)

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminalipinki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminalipinki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/563079

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia budynku przedszkola w Lipinkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fca71c91-7836-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00152143

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000838/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i montaż wyposażenia budynku przedszkola w Lipinkach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - projekt „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Lipinkach wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacją placu zabaw”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023816/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RBI.271.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pomieszczenia wydawania posiłków i zmywalni naczyń.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39711000-9 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39711130-9 - Chłodziarki

39713000-3 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania

39713100-4 - Zmywarki do naczyń

39720000-5 - Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny

39721100-3 - Urządzenia do gotowania używane w gospodarstwie domowym

39721410-9 - Urządzenia gazownicze

4.5.5.) Wartość części: 29268,05 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek i pozostałego wyposażenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne

37520000-9 - Zabawki

39100000-3 - Meble

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

39111000-3 - Siedziska

39112000-0 - Krzesła

39113000-7 - Różne siedziska i krzesła

39121000-6 - Biurka i stoły

39140000-5 - Meble domowe

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39141300-5 - Szafy

39143100-7 - Meble do sypialni

39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

39143116-2 - Łóżeczka

39143121-0 - Garderoby

39160000-1 - Meble szkolne

39161000-8 - Meble przedszkolne

39162000-5 - Pomoce naukowe

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 149792,11 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26999,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64502,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 35999,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7342947479

7.3.3) Ulica: ul. Zawiszy Czarnego 24

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 35999,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-04 do 2022-07-04

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 181683,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 270314,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 181683,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino Sp. z o. o. Sp. K

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: ul. Graniczna 46

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 181683,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-05-16 do 2022-07-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.