eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto SzczecinOgłoszenie z dnia 2022-01-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001073923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romera 21-29

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-246

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 432 77 12

1.5.8.) Numer faksu: 91 432 77 12 wew. 103

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsromera.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsromera.szczecin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-207d33e1-485c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-207d33e1-485c-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00023720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009189/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa mleka i nabiału do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00274268/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/08/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy – mleka i nabiału – zał. 1A w okresie nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r., opisane Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 15500000-3 Produkty mleczarskie do poszczególnych lokalizacji:
a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin i ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin;
b) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława
Boruty - Spiechowicza ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin;
Wielkość dostaw, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załączniku nr 3A i 3 B do umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do SWZ)

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335467,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 370075,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 335467,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AKA Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 331460455

7.3.3) Ulica: Szczecińska 8-10

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-200

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 335467,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-06-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.