eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zyty 21

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-046

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 683298363

1.5.8.) Numer faksu: 683298399

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrekcja@rckik.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b81a7d60-6f1a-11ed-aea3-5a7c432eaced

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b81a7d60-6f1a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00023381

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008525/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa odczynników i surowic

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484076

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/P/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 240663,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1,01 Kaseta Neutralna 1 Op. A 100 Szt. (Kasety Do Mikrometody) op. 16,00
1,02 Anti Human Globulin Anti Igg Do Testu Pta 1 Op. A 100 Szt. (Kasety Do Mikrometody) op. 10,00
1,03 Anti Human Globulin Igg+C3D Do Testu Pta 1 Op. A 100 Szt.( Kasety Do Mikrometody) op. 12,00
1,04 Kaseta Do Oznaczania Antygenów Rh: Blood Gruping Reagents Anti-C, Anti-E, Anti-C, Anti-E, Anti-K 1 Op. A 100 Szt. (Kasety Do Mikrometody) op. 4,00
1,05 Bliss 1 Op. A 3 X10 Ml op. 10,00
1,06 Kaseta Biovue - Grupowa Dla Biorców, 2 Badania Na Jednek Kasecie: Anti-A, - B, - D, Anti -A, -B, -D, 1 Op 5X20 Szt op. 6,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 78825,31 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2,01 Odczynniki Do Automatycznego Licznika (Typ Adam Rwbc) Do Liczenia Leukocytów Resztkowych W Ubogoleukocytarnych Składnikach Krwi I Osoczu – Ilość Badań 50,Nazwa Handlowa Adam Rwbc Kit 1 Op. Zawiera 50 Slajdów, Roztwór Standardowy 7 Ml Oraz R-Solution 25 Ml Lub Równoważne/ zestaw 12,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 36951,55 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3,01 Roztwór Pbs Gotowy Do Użycia 1 op. a 5L op. 85,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 6444,36 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4,01 Surowica/ Odczynnik antyglobulinowy monoklonalny Anty-Igg, gotowy do użycia, dopuszcza się lekko barwiony 1 szt. a 2-10 ml ml. 100,00
4,02 Surowica / Odczynnik Antyglobulinowy Poliwalentny, 1 szt. a 2-5 ml, pojemnik Z Kroplomierzem, gotowy do użycia, dopuszcza się lekko barwiony ml. 100,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 12830,40 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5,01 Surowica Anti-D standard, 1 szt. a 2-5 ml 0,05 IU/ml gotowy do użycia, do mikrometody ml. 50,00
5,02 Surowica Anti-D Standard, 1 szt. a 2-5 ml 0,1 IU/ml gotowy do użycia do metod próbówkowych ml. 30,00
5,03 Roztwór Liss, 1 Szt. A 100 Ml O Niskiej Sile Jonowej szt. 50,00
5,03 Roztwór Liss, 1 Szt. A 100 Ml O Niskiej Sile Jonowej szt. 50,00
5,04 Odczynnik Papainowy Gotowy Do Użycia,1 Szt. A 3 - 5 Ml Odczynnik Stabilny Po Otwarciu Do Daty Ważności Określonej Na Etykiecie ml. 60,00
5,05 Peg - Glikol Polietylenowy, 1 Szt. A 4-10 Ml Roztwór Glikolu Polietylowego 20% ml. 100,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 3090,96 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6,01 Standaryzowane Krwinki Wzorcowe Uczulone 0Rh+Opłaszczone P/C Anty-D A 2 Ml Bezpośrednio Do Użycia Do Metody Probówkowej Pta Stężenie Od 25% Do 40% (+/- 2%) szt. 26,00
6,02 Zestaw Krwinek Wzorcowych Do Układu Abo (Trzykrwinkowy: A1 ,B, O) W Płynie Konserwującym A 4-5Ml - Stężenie od 25% Do 40% (+/- 2%) zestaw 13,00
6,03 Zestaw Krwinek Wzorcowych Do Wykrywania Przeciwciał W Płynie Konserwującym A 4-5 Ml Stężenie Od 25% Do 40% (+/- 2%) zestaw 13,00
6,04 Zestaw Krwinek Wzorcowych Do Identyfikacji Przeciwciał W Płynie Konserwujacym A 4-5 Ml Stężenie Od 25% Do 40 % (+/- 2%) zestaw 13,00
6,05 Dopełnijacy Zestaw Krwinek Wzorcowych (Do Poz. 4) Do Identyfikacji Przeciwciał W Płynie Konserwujacym A 4-5 Ml Stężenie Od 25% Do 40 % (+/- 2%) zestaw 13,00
6,06 Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał zawieszone w LISS, gotowe do użycia w metodzie próbówkowej a 4-5 ml, stężenie 3-4% zestaw 13,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 5604,32 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7,01 Podstawowy Zestaw Krwinek A, B, Rh+/- Do Dziennej Kontroli Odczynników Do Oznaczania Grup Krwi 13 Dostaw Po 1 Zestawie zestaw 13,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1364,69 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

8,01 Glicerol (Gliceryna Bezwodna Cz.D.A. A 1 Litr) A 0,5 L op. 2,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 56,45 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

9,01 Roztwór Acd (A) 1 Szt. A 500 Ml op. 100,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1632,96 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

10,01 Płytki Coun-Tact 1 Op. A 20 Szt.( Do Monitorowania Biologicznego Skażenia Powierzchni) op. 25,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1837,08 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

11,01 Roztwór 4% Cytrynianu Sodu W 0,9% Chlorku Sodu A 250 Ml (Worek) op. 950,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 16621,20 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

12,01 Krew Kontrolna - Plasma Low Hb Control 1,0 (2 Fiolki X 1Ml) op. 6,00
12,02 Krew Kontrolna -Plasma Low Hb Control 5,0 (2 Fiolki X 1Ml) op. 6,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1959,55 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

13,01 Dimetylosulfotlenek - Wyrób Zgodny Z Farmakopeą Europejską, Sterylny - Fiolki Z Drenem fiolka 20,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 15636,76 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

14,01 Mikrokuwety Low Do Hemoglobinometrów op. A 100 Szuk op. 2,00

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 2799,36 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76118,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76118,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76118,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Perlan Technologies Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262369186

7.3.3) Ulica: Puławska

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-785

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 76118,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5967,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8078,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5967,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Farmator sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792544115

7.3.3) Ulica: Na Zapleczu

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5967,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2160,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2565,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2160,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Farmator sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792544115

7.3.3) Ulica: Na Zapleczu

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2160,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4860,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6531,84 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4860,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Farmator sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792544115

7.3.3) Ulica: Na Zapleczu

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4860,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14685,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18883,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14685,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6342336539

7.3.3) Ulica: Raciborska

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-074

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14685,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2667,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2990,52 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2667,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Farmator sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8792544115

7.3.3) Ulica: Na Zapleczu

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2667,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3078,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3078,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3078,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Fresenius Kabi Polska sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5212935353

7.3.3) Ulica: Al. Jerozolimskie

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3078,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnej oferty.

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnych ofert.

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnych ofert.

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Nie złożono żadnych ofert.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.