eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w bud mieszkalnym położonym przy ul. Słonecznej 10 w Brzeszczach - rektyfikacja budynku - remont przez przedsiębiorcę" dla SRK S.A Oddział KWKCLOgłoszenie z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023359 z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w bud mieszkalnym położonym przy ul. Słonecznej 10 w Brzeszczach – rektyfikacja budynku – remont przez przedsiębiorcę” dla SRK S.A Oddział KWKCL

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276902504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strzelców Bytomskich 207

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-914

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eligacz@srk.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w bud mieszkalnym położonym przy ul. Słonecznej 10 w Brzeszczach – rektyfikacja budynku – remont przez przedsiębiorcę” dla SRK S.A Oddział KWKCL

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-380e6148-8d62-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.srk.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://efo.coig.biz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dopuszczalne przeglądarki internetowe:przeglądarka internetowa z włączonąobsługąJavaScript:Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dlawersjibeta),zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE) – zgodnie z zaleceniami zestronydostawcyJava, minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnegowyświetlania1366x786Pozostałewymagania techniczne:1) dostęp do sieci Internet,komputer klasy PCkomputerklasy PC z jednym znastępujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8,Windows 10 (bezwsparcia dlaWindows XP, Vista)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu (41-914) przy ul.Strzelców Bytomskich 207 nr tel. (32) 432 1005;inspektorem ochrony danych osobowych w SpółceRestrukturyzacji Kopalń jest Pan Andrzej Maj tel. 432 1133 email iod@srk.com.plPani/Pana daneosobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybiepodstawowym;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej„ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;obowiązekpodania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-KCL-0004/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotowy budynek mieszkalny zlokalizowany jest na działkach nr 478/7 i 478/13 w Brzeszczach przy ul. Słonecznej 10. W wyniku ruchu zakładu górniczego KWK „Brzeszcze” powstały szkody w postaci wychylenia budynku oraz uszkodzeń spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem na elementy konstrukcyjne budynku.Obiekt objęty przedmiotem zamówienia to budynek mieszkalny jednorodzinny, liczba kondygnacji - 2. Budynek podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy 143,15 m2, kubatura budynku ~1000m3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 21.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 21.1.1. Opis kryterium ,,Cena” (cena oferowana brutto). Waga kryterium 100%Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto wpisanej w pkt 3.1 Formularza Ofertowego, według następującego wzoru: C = Cmin/Cb x 100 pkt gdzie: C – liczba pkt w kryterium Cena Cmin – Cena oferty najtańszej Cb – cena (cena ofertowa brutto) oferty badanejZa najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca spełniający następujące warunki:8.1.1. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się:1. wpisem do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania8.1.2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej jeżeli wykonawca wykaże się:1. należytym wykonaniem robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym co najmniej jedną robotą w ramach jednej umowy polegającą na polegającą na rektyfikacji budynku o wartości minimum 250.000,00 zł wraz z dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.2. dysponowaniem następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia :- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia budowlane równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów prawa, i która legitymuje się aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 5.1. Wykonawca składa wraz z ofertą:1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisując formularz oferty, w którego treści zawarto wymagane oświadczenie. (dotyczy podstaw wykluczenia z art. 108 i 109 ust. 1 pkt. 5, 7, 8 i 10 stanowiące załącznik nr 1 do „Formularza Ofertowego”2) oświadczenie podmiotu udostępniającego o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w odniesieniu do tych podmiotów stanowiące załącznik nr 2 do „Formularza Ofertowego”3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów stanowiące załącznik nr 3 do „Formularza Ofertowego”. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 8.1.2 i polega na zdolnościach innych podmiotów, z którego będzie wynikać:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Podmiotowe środki dowodowe, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych w przypadkach, o których mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp:9.2.1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;9.2.2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; załącznikiem 3 do SWZ.9.2.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.9.2.4. oświadczenie wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:5.1.1. Oświadczenie o odpadach wg wzoru z załącznika nr 5 do FORMULARZA OFERTOWEGO5.1.2. Oświadczenie zawarte w FORMULARZU OFERTOWYM dotyczące gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia5.2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lubzłożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.5.3. Postanowień pkt 5.2. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy wyłącznie potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotoweśrodki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Tak

6.3.1.) Adres internetowy aukcji: https://laip-srk.coig.biz/

6.3.2.) Opis aukcji elektronicznej:

23.1 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje aukcję elektroniczną.23.1.1. po dokonaniu badania złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej dwie oferty dodatkowe niepodlegające odrzuceniu, lub co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu gdy zamawiający zrezygnował z negocjacji 23.1.2. w toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ofert – zgodnie z zapisami w SWZ – w toku aukcji licytowana będzie tylko cena,23.1.3. sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji,23.1.4. w trakcie aukcji każdemu wykonawcy udostępniany jest: numer porządkowy przydzielony jego ofercie, aktualna pozycja w rankingu ofert, wysokość ceny najkorzystniejszej, wysokość postąpienia, które wykonawca powinien dokonać w celu złożenia najkorzystniejszej oferty przy uwzględnieniu zaoferowanych przez niego pozostałych kryteriów oceny ofert, czas pozostały do zakończenia aukcji,23.1.5. aukcja trwa dwadzieścia minut. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie ostatnich 10 minut aukcji wydłuża ją o 10 minut dogrywki. Złożenie co najmniej jednego postąpienia w trakcie dogrywki wydłuża czas aukcji o kolejną dziesięciominutową dogrywkę. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń co do liczby dogrywek,23.1.6. gdzie postąpienie zostanie określone na poziomie nie mniejszym niż 0,1 % ceny całkowitej ceny brutto, określonej w ofercie ocenionej jako najkorzystniejsza.23.2 Adres Portalu Aukcji Publicznych, na którym będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-srk.coig.biz/23.2.1Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców: a) Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zawierające między innymi komplet: login i hasło (umożliwiające zalogowanie do systemu aukcyjnego), zostanie przesłane Wykonawcom za pośrednictwem Portalu Aukcji Publicznych, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w formularzu ofertowym.23.2.2 Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:a) Szerokopasmowe łącze internetowe,b) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP);c) Stabilne wersje (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji od 9 do 11. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript oraz zainstalowane darmowe oprogramowanie Java (JRE) – zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java,d) Ważny podpis elektroniczny zweryfikowany kwalifikowanym certyfikatem wydanym przez jedno z następujących centr certyfikacji:• Cencert,• Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,• PWPW,• Certum• EuroCert.e) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem,f) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1366x768,g) Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie https://laip-srk.coig.biz w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).23.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Uczestników z oprogramowania innego niż zalecane.23.4 Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.23.5 Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).23.6 W przypadku, gdy Wykonawca posiada podpis elektroniczny wystawiony przez zagraniczne centrum certyfikacji, jest on zobligowany do dostarczenia Administratorowi wzoru takiego podpisu w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem aukcji.UWAGA: W sytuacji nie wzięcia udziału w aukcji elektronicznej wiążące pozostaną złożone oferty pisemne, które będą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji elektronicznej na równi z ofertami tych Wykonawców, którzy zdecydują się „poprawić” swoje oferty składając kolejne postąpienia w toku aukcji. Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy – z tego powodu Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie muszą dysponować podpisem elektronicznym (w takim przypadku pozbawiają się możliwości składania postąpień w aukcji elektronicznej ofert).

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu zamówienia w kwocie: 7 000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych, 00/100)16.1. Wadium jest zatrzymywane w okolicznościach wskazanych Ustawą Pzp16.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:16.2.1. pieniądzu;16.2.2. gwarancjach bankowych;16.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;16.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).16.3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić na następujące konto PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992 (z dopiskiem wadium do postępowania nr ZP-KCL-0004/21). W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w dokumencie gwarancji wprost wymienieni zostali wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta jest zabezpieczana gwarancją bankową lub gwarancją ubezpieczeniową. 16.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do 16.04.2021r godz. 09.0016.5. Gwarancja lub poręcznie przedstawiane na zabezpieczenie wadium musi być złożone w oryginale (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawiającego), udzielone wyłącznie na zasadach prawa polskiego, a spory dotyczące wadium muszą podlegać właściwości sądu polskiego i powinno spełniać poniższe wymagania:16.5.1. Wadium będzie wypłacone zamawiającemu w sytuacji, gdy wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z poniższych warunków zgodnie z art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.16.5.2. Kwota i terminy obowiązywania winny być zgodne z postanowieniami specyfikacji przetargowej. Termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia musi obejmować cały okres związania ofertą określony w SWZ.16.5.3. Powinny być udzielone nieodwołalnie i bezwarunkowo i nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności wynikającej z tej czynności prawnej lub wymogi, których spełnienie przez zamawiającego warunkuje wypłatę gwarantowanej (poręczonej) kwoty.16.5.4. Jedynym warunkiem wypłacenia kwoty gwarantowanej ma być przedstawienie Gwarantowi lub Poręczającemu w terminie obowiązywania wezwania zamawiającego do wypłacenia określonej kwoty wraz z określeniem powodu utraty wadium przez wykonawcę podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania zamawiającego.16.5.5. Przedstawienie gwarancji lub poręczenia niespełniających powyższych warunków uznane będzie przez zamawiającego za niewniesienie wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia. 16.5.6. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w dokumencie gwarancji wprost wymienieni zostali wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których oferta jest zabezpieczana gwarancją bankową lub gwarancją ubezpieczeniową.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1.1) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdzi brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z pkt 26 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://efo.coig.biz poprzez ElektronicznyFormularz Ofertowy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

22.1. Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie pięciu Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu najwyżej ocenionych wg kryterium określonego w pkt 21.
2021-03-26 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.