eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Waśniów › Remonty dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w msc. Garbacz i Czażów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w msc. Garbacz i Czażów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WAŚNIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 24

1.5.2.) Miejscowość: Waśniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-425

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 2646026

1.5.8.) Numer faksu: (41) 2646028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: techniczny@wasniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasniow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wasniow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w msc. Garbacz i Czażów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc83a75a-8548-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00022756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088074/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remonty dróg gminnych na terenie gminy Waśniów w msc. Garbacz i Czażów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00500915

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIG.271.81.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest realizacja części inwestycji objętej Postępowaniem, pn. Remont drogi nr 393018T w msc. Garbacz na długości 870mb w km od 0+000 do 0+870, w ramach której Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
a. remontu drogi gminnej nr 393018T w msc. Garbacz,
b. remontu zjazdów zwykłych do posesji,
c. remontu poboczy,
d. zabezpieczenia placu budowy przez zaprojektowany przez Wykonawcę system oznakowania (projekt tymczasowej organizacji ruchu),
e. wdrożenia projektu stałej organizacji ruchu, zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego,
f. dostawy i montażu tablicy informacyjnej, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, z zastrzeżeniem przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego projektu tablicy informacyjnej oraz wytycznych do jej wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 622600,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest realizacja części inwestycji objętej Postępowaniem, pn. Remont drogi nr 393027T w miejscowości Czażów na długości 1130 mb w km od 0+000 do 1+130, w ramach której Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:
a. remontu drogi nr 393027T w msc. Czażów,
b. remontu zjazdów indywidulanych do posesji,
c. remontu poboczy,
d. odtworzenia zatoki autobusowej (konstrukcja wraz ze wzmocnieniem),
e. zabezpieczenia placu budowy przez zaprojektowany przez Wykonawcę system oznakowania (projekt tymczasowej organizacji ruchu),
f. wdrożenia projektu stałej organizacji ruchu, zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego,
g. dostawy i montażu tablicy informacyjnej, o której mowa w art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, z zastrzeżeniem przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego projektu tablicy informacyjnej oraz wytycznych do jej wykonania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 1018290,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 474166,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 748252,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 474166,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641936388

7.3.3) Ulica: ul. Św. Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 474166,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1147833,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1483884,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1147833,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6641936388

7.3.3) Ulica: ul. Św. Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1147833,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.