eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pułtusk › Dostawa wyposażenia technicznego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w podziale na 7 częściOgłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wyposażenia technicznego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w podziale na 7 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z KLASAMI SPORTOWYMI IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ W PUŁTUSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001133163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. New Britain 1

1.5.2.) Miejscowość: Pułtusk

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp4pultusk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://psp4pultusk.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://psp4-pultusk.bip.org.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia technicznego do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w podziale na 7 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b62998f0-57b1-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304991/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 206329,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dostawa wyposażenia technicznego – grupa produktów: wyposażenie podstawowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

32341000-5 - Mikrofony

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

38651600-9 - Kamery cyfrowe

4.5.5.) Wartość części: 31414,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Dostawa wyposażenia technicznego – grupa produktów: wyposażenie stanowisk

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39151200-7 - Stoły robocze

43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.5.5.) Wartość części: 63658,54 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Dostawa wyposażenia technicznego – grupa produktów: narzędzia

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43800000-1 - Urządzenia warsztatowe

4.5.5.) Wartość części: 7894,31 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Dostawa wyposażenia technicznego – grupa produktów: robotyka zakres nr 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 71817,07 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Dostawa wyposażenia technicznego – grupa produktów: robotyka zakres nr 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.5.) Wartość części: 24390,24 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Dostawa wyposażenia technicznego – grupa produktów: AGD

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.5.5.) Wartość części: 4471,54 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 - Dostawa wyposażenia technicznego – grupa produktów: BHP

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35113000-9 - Sprzęt bezpieczeństwa

4.5.5.) Wartość części: 2682,93 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36230,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36230,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36230,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cezao Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 365701582

7.3.3) Ulica: ul. Ks. T. Boguckiego 5 lok 23

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-508

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36230,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 78252,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78288,27 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 78252,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bener Michał Benka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 220471628

7.3.3) Ulica: ul. Wileńska 59b/15

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-215

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 78252,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5819,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5819,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5819,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DRZEWIARZ-BIS Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 911328304

7.3.3) Ulica: ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a

7.3.4) Miejscowość: Lipno

7.3.5) Kod pocztowy: 87-600

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5819,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 86110,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 86110,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 86110,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cezao Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 365701582

7.3.3) Ulica: ul. Ks. T. Boguckiego 5 lok 23

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-508

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 86110,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 5 - Robotyka zakres nr 2 zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż w tej części postępowania wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Części 6 - AGD zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3259,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3911,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3259,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cezao Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 365701582

7.3.3) Ulica: ul. Ks. T. Boguckiego 5 lok 23

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-508

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3259,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.