eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Godów › Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie -Godowie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie –Godowie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291538923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Godów, 88

1.5.2.) Miejscowość: Godów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-225

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 334 38 62

1.5.8.) Numer faksu: 41 200 51 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dps.kalkow@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/jednostki-organizacyjne/jednostki-pomocy-spolec/dom-pomocy-spolecznej

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.dpskalkow.pl, https://bip.dpskalkow.pl/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/zwr/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samorządowa jednostka organizacyjna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie –Godowie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f61ea0db-592f-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00308652/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 1/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 137051,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie –Godowie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku”
Średnia roczna ilość oleju wynosić będzie ok. 58.000 litrów od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Łączna ilość dostarczanego oleju w całym okresie zamówienia wynosić będzie ok. 58 000 litrów Zakres zamówienia obejmuje dostawę zamawianego oleju opałowego lekkiego do siedziby zamawiającego oraz napełnienie zbiorników w budynku DPS w Godowie. Dostawa oleju odbywać się będzie partiami po ok. 10.000 litrów po zgłoszeniu telefonicznym lub faksowym przez zamawiającego.
Zamawiający posiada dwie kotłownie. W pierwszej znajduje się osiem zbiorników, w drugiej cztery zbiorniki. Każdy zbiornik ma pojemność 1000 l. Rozładunek zastępuje przy zastosowaniu autopompy przy cysternie. Zakres zamówienia obejmuje dostawy zgodnie z CPV: przedmiot główny –CPV 09.13.51.00-5.Dostawy objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 215760 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216920 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 215760 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3. ,,Petrobos” spółka z o.o. z/s w Kielcach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591955467

7.3.3) Ulica: Zagnańska 27

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-528

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 215760 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.