eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Izabelin C › ROZBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W GMINIE IZABELIN II ETAPOgłoszenie z dnia 2022-01-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ROZBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W GMINIE IZABELIN II ETAP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Izabelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 42

1.5.2.) Miejscowość: Izabelin C

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-080

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@izabelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.izabelin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ROZBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W GMINIE IZABELIN II ETAP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3ec8a6b-77c9-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00022682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018038/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 ROZBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W GMINIE IZABELIN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://izabelin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://izabelin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu
dostępnego pod adresem https://izabelin.ezamawiajacy.pl
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
lub MS Edge;
• podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izabelin, z siedzibą przy ul. 3 Maja 42, 05 080 Izabelin, reprezentowana przez Wójta Gminy Izabelin;
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Izabelin można uzyskać pod adresem e mail: iod@izabelin.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W GMINIE IZABELIN II ETAP
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRU.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Skateparku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w gminie Izabelin. Lokalizacja inwestycji, znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim w gminie Izabelin w miejscowości Izabelin C. Roboty związane zagospodarowaniem terenu są na działkach ewidencyjnych nr: 480/1 obręb: 0001 Izabelin. Zadanie Inwestycyjne polega, na wykonaniu prac w oparciu o dokumentację projektową:
a) Projekt budowlany rozbudowy skateparku zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w gminie Izabelin
• Część formalna
• Projekt zagospodarowania terenu
• Projekt Architektury
• Projekt Konstrukcji
• Projekt Instalacji
b) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót:
1) Przygotowawczych i rozbiórkowych
• Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej nieużywanego boiska
• Zasilenie energetyczne placu budowy,
2) Ziemnych
• Nasypy 203,5 m2
• Zdjęcie warstwy humusu, ew. wymiana gruntu,
• Wymiana gruntu
• Wykopy oraz formowanie i zagęszczenie nasypów,
3) Betonowe i żelbetowe
• Nawierzchnia betonowa 447 m2
4) Wykonanie figur/elementów Skateparku takich jak:
• GRINDBOX Z WALLIE
• QUATER
• RURKA FLATOWA
• MANUAL PAD
• GRINDBOX
• LONDON GAP
• MANUAL PAD Z WALLIE
• BANK Z CURB’EM
• GRINDBOX Z DROPEM
• BANK Z WALLIE
• QUARTER PIPE
• HUBBA
• ROLL-IN
• PIRAMIDA Z RAILEM
• POOLJAM
• MANUAL OWALNY
• CORNER
• WALLIE
• BANK
• I INNE ZAWARTE W PROJEKCIE
5) Powykonawczych i wykończeniowych
6) Instalacji kanalizacji deszczowej
7) Instalacji hydrantu ogrodowego
8) Elementy małej architektury
9) Instalacji oświetlenia zewnętrznego wraz z rozbudową szafki oświetlenia zewnętrznego
10) Instalacji monitoringu
11) Porządkowych.
12) Inne: zasilanie pompy, tymczasowe ogrodzenie,
3. W ramach realizacji budowy należy:
a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną budowy, w tym prace przygotowawcze, pomiary uzupełniające ko-nieczne do realizacji zadania, domiary sytuacyjne, uściślenie rzędnych wysokościowych ,
b) prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy.
c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów inwestycji,
d) przekazanie zamawiającemu 3 kompletów kopii mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
e) Zorganizować we własnym zakresie media na terenie budowy,
f) uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.
4. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wykonane dodatkowych usług, nie stanowiących przedmiotu zamówienia.
5. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą prowadzone etapowo. Wykonawca musi sporządzić harmonogram robót w ramach każdego etapu w taki sposób by zapewnić bezpieczeństwo w trakcie realizacji robót. Harmonogram robót musi być zgodny z kolejnością etapów ustalonych przez Wyko-nawcę, kolejność realizacji poszczególnych podetapów w ramach danego etapu Wykonawca powinien określić samodzielnie.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), dokumentacja budowlana stanowiące załączniki do niniejszej SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według
następujących kryteriów oceny ofert:[C] Cena 60% [G] Gwarancja 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający mnie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonali w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia - każde polegające na Budowa publicznego skateparku o powierzchni 200 m2 o wartości zamówienia brutto nie mniejszej niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych);
2. Dysponują lub będą dysponowali kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. -załącznik do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty -załącznik do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust.1SWZ;2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagana forma:
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu.
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w
pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
Wymagania dotyczące wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy złoty)
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 8 stycznia 2022r
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Gmina
Izabelin; nr rachunku: 32 1020 1026 0000 1502 0023 6208;
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed
upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego);
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu.
W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia,
gwarancja/poręczenie powinna/-o być sporządzona/-e zgodnie z obowiązującym prawem i
zawierać następujące elementy:
nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi być Gmina Izabelin
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
kwotę gwarancji/poręczenia,
termin ważności gwarancji/poręczenia,
zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które zakresy prac wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres oraz rodzaj zmian umowy został szczegółowo opisany w paragrafie 13 załącznika nr 9
wzór Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.