eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Łupków › Dostawa artykułów i produktów mięsnych pochodzenia drobiowego, wieprzowego oraz wołowegoOgłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów i produktów mięsnych pochodzenia drobiowego, wieprzowego oraz wołowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W ŁUPKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000321106

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 45

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Łupków

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-543

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134677049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_lupkow@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów i produktów mięsnych pochodzenia drobiowego, wieprzowego oraz wołowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee41e317-716e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00021944

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072083/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa artykułów mięsnych wieprzowych, wołowych, drobiowych i podrobów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470842/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 8/P/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 619892,37 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i produktów mięsnych pochodzenia
drobiowego, wieprzowego oraz wołowego do Zakładu Karnego w Łupkowie, Łupków 45, 38-543
Komańcza i do Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu, Moszczaniec 14, 38-543 Komańcza,
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 SIWZ oraz rozdziale XXII SWZ - zadanie nr 1.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego
-stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131130-5 - Wędliny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15110000-2 - Mięso

15111000-9 - Mięso wołowe

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

15131400-9 - Produkty wieprzowe

15131134-3 - Kaszanka i inne wędliny krwiste

15895100-9 - Hamburgery

4.5.5.) Wartość części: 448851,42 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i produktów mięsnych pochodzenia
drobiowego, wieprzowego oraz wołowego do Zakładu Karnego w Łupkowie, Łupków 45, 38-543
Komańcza i do Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu, Moszczaniec 14, 38-543 Komańcza,
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 SIWZ oraz rozdziale XXII SWZ - zadanie nr 2.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego -stanowiących załącznik nr 3 do
SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131500-0 - Produkty drobiowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15112300-9 - Wątróbki drobiowe

15131135-0 - Wędliny drobiowe

15895100-9 - Hamburgery

4.5.5.) Wartość części: 160275,06 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów i produktów mięsnych pochodzenia
drobiowego, wieprzowego oraz wołowego do Zakładu Karnego w Łupkowie, Łupków 45, 38-543
Komańcza i do Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu, Moszczaniec 14, 38-543 Komańcza,
zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 SIWZ oraz rozdziale XXII SWZ - zadanie nr 3.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego -stanowiących załącznik nr 3 do
SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

4.5.5.) Wartość części: 10765,89 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 437625,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 437625,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 437625,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490224576

7.3.3) Ulica: ul. Axentowicza 20a

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 437625,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 156795,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 156795,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 156795,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Mięsne Wiesław Leśniak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 490224576

7.3.3) Ulica: ul. Axentowicza 20a

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 156795,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10270,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10270,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10270,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSHURT M. KASPRZYK SP. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364419435

7.3.3) Ulica: Korfantego 26

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-202

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10270,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.