eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › "Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego "ATOL" Sp. z o.o. na okres od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r."Ogłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „ATOL” Sp. z o.o.
na okres od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: OLEŚNICKI KOMPLEKS REKREACYJNY "ATOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020270712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Brzozowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.staskiewicz@atol.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://atol.olesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Enmedia Aleksandra Adamska

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7821016514

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Hetmańska 26/3

1.11.4.) Miejscowość: Poznań

1.11.5.) Kod pocztowy: 60-252

1.11.6.) Województwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.11.9.) Numer telefonu: 616247468

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@enmedia.org.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://enmedia.org.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „ATOL” Sp. z o.o.
na okres od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-454deae1-7515-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021617/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „ATOL” Sp. z o.o. na okres od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/561189

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/561189

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym, a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych, dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków
komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
6.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
6.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV
2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,
Linux, lub ich nowsze wersje,
6.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,
6.4. włączona obsługa JavaScript,
6.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6.6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,
6.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
7.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
7.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
10. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip, .7Z.
11. Pełna treść informacji w zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych zawarta jest w SWZ w
Dziale 10.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny "ATOL" Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy, Brzozowa 7, 56-400 Oleśnica
1.2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych(IOD) mgr inż. Sebastian KOPACKI, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail - inspektorrodo@atol.olesnica.pl, Na etapie prowadzonego postępowania kontakt do pełnomocnika Zamawiającego: Enmedia Aleksandra Adamska, ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań, tel. 61 624 74 68, osoba: Aleksandra Adamska.
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego „ATOL” Sp. z o.o. na okres od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r.” prowadzonym w trybie podstawowym,
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę Pzp,
1.5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.6. Niezależnie od postanowień ppkt 31.1.5. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
1.8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.9. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
1.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ATOL/PP/01/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r. wynosi: 322 159 kWh (zamówienie planowane).

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży energii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są w Załączniku nr 1 do SWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest: Tauron Sprzedaż sp. z. o.o.

5. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:
5.1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej.
5.2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej w trybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w załączniku nr 1 do umowy oraz nowych punktów poboru, zgodnie z harmonogramem wypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).
5.3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będzie m.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.
5.4. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energii elektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).
5.5. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zgłoszeniem Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energii elektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 SWZ zawarte są na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się w kolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.

7. W Załączniku nr 1 SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moce umowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.

8. W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w zakresie: zwiększenia do 10%, zmniejszenia do 10%, względem zużycia energii elektrycznej wskazanej w pkt 4.1 SWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres i zasady dokonania zmian:
8.1. zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 4.1. SWZ, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
8.2. zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżących odczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 4.1 SWZ, odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej na wystawianych fakturach,
8.3. zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPE–wymaga złożenia przez Zamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może w szczególności z likwidacji PPE, powstania/nabycia nowego PPE, zmiany właściwości technicznych PPE, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługi sprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego sprzedawcę, zmiany stanu prawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika w szczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajduje się dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiających przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przez Zamawiającego.

9. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych, mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do Umowy (załącznik nr 1 do SWZ) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następować będą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmiany przez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, w szczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jego przeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-03-01 do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował kryterium ceny oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez
Wykonawcę zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w Rozdziale 16 SWZ i
podanej w formularzu ofertowym (wzór – wg załącznika nr 3 do SWZ).
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniższą ceną, wśród ofert nie odrzuconych i
wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
4. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku
- jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następna) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół,
a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w
tym zakresie,
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
a) wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
b) w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie warunek z ppkt a) zostanie
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i
zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 7
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia:
1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w Rozdziale 6 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
następujących podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia :
1. koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Kompletna oferta zawiera:
1.1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,
1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w
zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
1.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych. Warunek ten dotyczy również
odpowiednio osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego oraz podwykonawców. Pełnomocnictwo to musi w swej treści
jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Umocowanie wymagane jest na
każdym etapie prowadzonego postępowania,
1.4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wykonawca może wskazać w ofercie adresy
internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których zamawiający będzie mógł
pobrać dokumenty wymienione w ppkt 9.11.4. SWZ),
1.5. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do
SWZ (jeżeli dotyczy),
1.6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w.:
2.1. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.2.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona, ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – dokument/-ty powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2.2. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 9.10.1., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokumenty powinny być wystawione analogicznie jak dla dokumentów wymienionych w ppkt
9.10.1.
2.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 Pzp, mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia pkt 9.10.
stosuje się odpowiednio.
3. Pełna informacja o wymaganych oświadczeniach oraz dokumentach zawarta jest w SWZ w
Dziale 9.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
1) zmiany ceny jednostkowej energii elektrycznej netto za 1 kWh wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
2) zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki,
3) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy. Zmiana wartości nie może przekroczyć 50% wartości umowy określonej w paragrafie § 6 ust. 1. (wartość wraz ze zwiększeniem) ,
4) zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka, zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia, zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec, w szczególności działania sił przyrody (np. powodzie, trzęsienia ziemi, huragany), zaburzenia życia zbiorowego (działania wojenne, zamieszki wewnętrzne, strajk, epidemie), akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania) – zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy. Zmiana wartości nie może przekroczyć 50% wartości umowy określonej w paragrafie § 6 ust. 1. (wartość wraz ze zwiększeniem)
5) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym regulacji prawnych, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zmiany te mogą spowodować zmianę ilości punktów PPE, grupy taryfowej lub wartości zawartej Umowy. Zmiana wartości nie może przekroczyć 50% wartości umowy określonej w paragrafie § 6 ust. 1. (wartość wraz ze zwiększeniem)
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko za zgodą obu jej Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do Umowy, sporządzonego przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany za wyjątkiem zmian wskazanych w ust. 1 pkt 1-2 , które to zmiany następują automatycznie z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie określone jako nieistotne:
1) zmiany miejsca realizacji Umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie spełniała wymagania określone w SWZ,
2) zmiany danych teleadresowych stron Umowy lub innych danych zawartych w rejestrach publicznych.
5. O zmianach określonych w ust. 4 Strony będą się informować niezwłocznie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w § 10. Zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/561189

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.