eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Bezgotówkowy zakup paliw płynnych wraz z płynem AdBlue na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w KaliszuOgłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych wraz z płynem AdBlue na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KALISZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250733170

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Świat 40-42

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627654203

1.5.8.) Numer faksu: 627654205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kmpspkalisz@psp.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-kalisz

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0cfd0f6a-76e6-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych wraz z płynem AdBlue na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cfd0f6a-76e6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00021810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00253411/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych wraz z płynem AdBlue na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485017

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PT.2370.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 205953 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Bezgotówkowy zakup paliw płynnych wraz z płynem AdBlue na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, ul. Nowy Świat 40-42, 62-800 Kalisz poprzez sprzedaż na wszystkich stacjach paliw będących w posiadaniu Wykonawcy. Sprzedaż będzie dokonywana bezgotówkowo przy użyciu kart flotowych. Zamawiający przewiduje korzystanie z 30 kart flotowych. Za wydanie każdej nowej Karty flotowej, bez nadruku logo Zamawiającego, wydawanej po podpisaniu umowy oraz za kolejne Karty flotowe, bez nadruku logo Zamawiającego, wydawane na nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika, zamawiane w okresie obowiązywania umowy na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego oraz wymieniane po upływie terminu ważności każdej Karty flotowej, Wykonawca nie będzie pobierać opłaty. Za kolejne Karty flotowe, bez nadruku logo Zamawiającego, wymieniane w okresie obowiązywania umowy na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego
(np. błędne podanie danych umieszczonych na Karcie flotowej, uszkodzenie Karty flotowej) Wykonawca będzie pobierać opłatę w wysokości do 10,00 zł netto za Kartę flotową. Zamawiający przewiduje podczas trwania umowy zakup paliw w łącznej ilości około 30300 litrów w tym odpowiednio: benzyny bezołowiowej Pb 95 - 2000 litrów, oleju napędowego ON - 26000 litrów, LPG -2000 litrów oraz płynu AdBlue w ilości około 300 litrów (podane ilości są szacunkowe, Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z § 2 ust. 4 Istotnych postanowień umowy). Paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2020 r., poz. 727) oraz obowiązujących w tym zakresie norm.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska łącznie największa liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie według § 2 Istotnych postanowień umowy (zał nr 4 do SWZ) przy zachowaniu stałych opustów podanych w Formularzu ofertowym.
5. Zamawiający przedłoży Wykonawcy wykaz pojazdów wg numerów rejestracyjnych uprawnionych do zakupu paliw na podstawie Kart flotowych oraz określi limit poboru paliw w odniesieniu do karty na okaziciela.
6. Wykonawca wydaje Zamawiającemu bezpłatne Karty flotowej, bez nadruku logo Zamawiającego, na numery rejestracyjne służbowych pojazdów Zamawiającego i na okaziciela wskazanego przez Zamawiającego oraz zamawiane w okresie obowiązywania umowy kolejne Karty flotowe, bez nadruku logo Zamawiającego, wydawane na nowe numery rejestracyjne lub nowego użytkownika oraz wymieniane po upływie terminu ważności.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości bezpłatnych Kart flotowych oraz zmiany limitu poboru paliw na wskazanych przez siebie Kartach flotowych w trakcje trwania umowy.
8. W przypadku awarii Karty flotowej, Wykonawca dostarczy nową kartę w terminie 7 dni od daty zgłoszenia awarii karty przez Zamawiającego w formie wiadomości e-mail lub w formie faxu.
9. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych i manipulacyjnych z tytułu użytkowania Kart flotowych.
10. Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 09134000-7 olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa, 09133000-0 - LPG.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610188201

7.3.3) Ulica: ul. Chemików 7

7.3.4) Miejscowość: Płock

7.3.5) Kod pocztowy: 09-411

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 260000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.