eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1013F W LGINIU - ETAP IOgłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1013F W LGINIU – ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl/pn/powiatwschowa/demand/92228/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1013F W LGINIU – ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e05e56d3-6735-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00021792

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028245/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu - etap I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446968/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2174997,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na rozbudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1013F w miejscowości Lgiń, gmina Wschowa, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 305, do km ok. 0+865,97. Podstawowe parametry elementów projektowanej drogi: a) klasa Z, b) szerokość jezdni drogi powiatowej w miejscu rozbudowy – 6,0 m, c) szerokość ciągu pieszo-rowerowego 3,0 m w terenie zabudowanym, d) szerokość chodnika 2,0 m, e) nawierzchnia jezdni i ciągu pieszo-rowerowego bitumiczna, f) pobocza tłuczniowe o szerokości 1,0 m, 2) Zakres inwestycji obejmować będzie: a) wymianę istniejącej nawierzchni jezdni na nową z masy asfaltowej na odcinku, którego szerokość jezdni wynosi 6,00 m, b) poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6,00 m w miejscach przewężeń, c) wykonanie nowej konstrukcji jezdni w przypadku, kiedy na jakimś odcinku drogi stwierdzone zostanie, na podstawie badań geotechnicznych, występowanie gruntów nienośnych, d) przebudowę z rozbudową istniejącego skrzyżowania z publiczną drogą gminną, e) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
f) przebudowę, rozbudowę lub budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych, g) budowę chodnika szer. 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od km ok. 0+640 do km ok. 0+783, h) budowę ścieżki pieszo-rowerowej szer. 3,00m o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+0,00 do km ok. 0+640 oraz na odcinku od km ok. 0+783 do km. ok.
0+865,97, i) budowę lub przebudowę poboczy, j) wykonanie muru oporowego w km ok. 0+563 do km ok. 0+607, k) rozbiórkę istniejących i budowę nowych przepustów pod drogą wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu w postaci barieroporęczy ochronnych lub balustrad mostowych, l) przebudowę, rozbudowę lub budowę nowej kanalizacji deszczowej, m) budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem hybrydowym (solarno-wiatrowym), n) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu), o) budowę kanału technologicznego, p) przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, q) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
r) humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni, s) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,
Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Realizacja niniejszego zamówienia podzielona jest na dwa zadania: Zadanie I - sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. Zadanie II – wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3899342,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3899342,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3899342,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DROGTRANZ Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363640729

7.3.3) Ulica: W. Witosa 8

7.3.4) Miejscowość: Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 56-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Dokumentacja projektowa,
wykonanie podziałów działek

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3899342,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.