eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wschowa › Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki w km 0+000 do 1+655Ogłoszenie z dnia 2022-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki w km 0+000 do 1+655

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wschowski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977945847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kosynierów 1c

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 655404800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wschowa.info/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://powiatwschowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki w km 0+000 do 1+655

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a836bdc1-3307-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001682/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki w km 0+000 do 1+655

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSE.272.12.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze - Lipinki na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 319 - bez skrzyżowania) do km ok. 1+700 w miejscowości Stare Strącze.
Klasa drogi L.

Obszar inwestycji:
Inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1017F od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 319 do granicy z dz. nr ew. 16/4 w miejscowości Stare Strącze. Droga powiatowa nr 1017F prowadzi do miejscowości Lipinki.
Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów – Gmina Sława, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sławie nr LV/372/10 z dnia 28 października 2010r.
Ponadto inwestycja znajduje się na terenie układu ruralistycznego miejscowości Stare Strącze ujętego w wykazie zabytków nieruchomych objętych ochroną konserwatorską wyznaczonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.


Zakres inwestycji obejmować będzie:
- przebudowę istniejącej jezdni,
- przebudowę lub budowę chodników,
- przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą publiczną gminną,
- przebudowę zjazdów,
- budowę, przebudowę lub odbudowę rowów drogowych i przepustów na tych rowach,
- przebudowę rowów i przepustów melioracyjnych,
- przebudowę, rozbudowę lub budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (stała organizacja ruchu),
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z rozbudowywaną drogą, w tym sieci i przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych,
- humusowanie i obsianie trawą terenów i pasów zieleni,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,

Szczegółowy zakres przedsięwzięcia zawiera Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

Zamówienie obejmuje dwa etapy:

Etap I - sporządzenie pełnobranżowej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik nr 1do SWZ, w tym:

a) przeprowadzenie szczegółowej wizji w terenie oraz badań, geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej,
b) sporządzenie niezbędnej dokumentacji tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247),
c) sporządzenie map do celów projektowych terenu inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt
7a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052),
d) wykonanie badań geologicznych w celu ustalenia budowy geologicznej i warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowaną drogę oraz sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021r. poz. 1420),
e) wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego inwestycji. Pełnobranżowy projekt budowlany należy opracować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333), ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376) , rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),
f) W ramach projektowanej dokumentacji, należy zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami uwzględniając, o ile jest o możliwe, uniwersalne projektowania o którym mowa w art. 2 ust 20) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 ze zm).
g) sporządzenie informacji BIOZ,
h) uzyskanie akceptacji Zamawiającego w przedmiocie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z Programem funkcjonalno – użytkowym stanowiącym załącznik nr 1do SWZ,
i) wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (rowów, przepustów itp.) oraz na odprowadzanie wód deszczowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 624),
j) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych całego przedsięwzięcia,
k) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu na odcinku projektowanej drogi,
l) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,
m) przygotowanie dokumentów niezbędnych do pozyskania wszelkich decyzji administracyjnych związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia,
n) uzyskanie pozwolenia na realizację robót będących przedmiotem zamówienia,
o) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
p) na żądanie Zamawiającego uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,
q) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
r) dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w plikach dxf, dwg i pdf (rysunki) i doc i pdf (część opisowa).

Etap II – wykonanie robót budowlanych, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, w tym:

a) przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót wszystkich prawidłowo wystawionych dokumentów niezbędnych do rozpoczęciu robót budowlanych, w tym:
-planu BIOZ,
-oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy,
-oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie obowiązku kierowania robotami,
-poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót oraz aktualnych zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
c) wywóz i zagospodarowanie wytworzonych podczas robot budowlanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779),
d) realizację inwestycji zgodnie z warunkami wydanego pozwolenia na przebudowę, pozwolenia wodnoprawnego i innych uzyskanych pozwoleń oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli istniejącej infrastruktury technicznej,
e) w przypadku stwierdzenia występowania na terenie inwestycji stałych punktów geodezyjnych zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i niezwłocznie powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego,
f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zrealizowanego odcinka drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
g) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6455026,31 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8796336,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6455026,31 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Colas Sp.zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 786-13-95-883

7.3.3) Ulica: Nowa 49

7.3.4) Miejscowość: Palędzie

7.3.5) Kod pocztowy: 62-070

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

a) Roboty branży teletechnicznej oraz branży elektroenergetycznej: Zakład Instalacji i Sieci Elektrycznych Krzysztof Marek Cichy, ul. Wiosenna 20, 64-500 Szamotuły
b) Usługi projektowe:
- SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k., ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań
- ArtSan Agnieszka Rak, ul. Zamkowa, 8A/4, 62-072 Dąbrówka
- Biuro Projektowe Piotr Piskorek, ul. Złota 7/29, 78-100 Kołobrzeg,
- Playnet Media Sp. z o.o. Sp. k. ul. Starołęcka 20/205, 61-361 Poznań

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6455026,31 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.