eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kwidzyn › Wykonywanie w 2023 roku remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych będących własnością Gminy KwidzynOgłoszenie z dnia 2023-01-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonywanie w 2023 roku remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych będących własnością Gminy Kwidzyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kwidzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grudziądzka 30

1.5.2.) Miejscowość: Kwidzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-500

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakwidzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakwidzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kwidzyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administracja samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie w 2023 roku remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych będących własnością Gminy Kwidzyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60ee30ed-7231-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00021442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013788/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 "Wykonanie w 2023 roku remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych będących własnością Gminy Kwidzyn"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473616/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.34.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 313716,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2023 roku remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach budowlanych będących własnością Gminy Kwidzyn.
Remonty bieżące obejmują roboty ogólnobudowlane i drobne naprawy w obiektach budowlanych w zakresie konstrukcji dachów i pokryć dachowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i energetycznych, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, np.:
a) wymianę krokwi, łat i murłat a także wzmocnienie tych elementów oraz naprawa pokrycia dachowego;
b) czyszczenie i udrożnienie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
c) konieczną wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
d) naprawę poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, pasów nadrynnowych i podrynnowych, parapetów, rynien, rur spustowych itp., łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym;
e) uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachówką oraz blachodachówką, a także innymi materiałami;
f) reperację, wymianę włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych, ław kominiarskich itp.;
g) miejscową reperację odparzonego tynku bez względu na rodzaj podłoża;
h) uzupełnienie ubytków tynku (podłoża) wraz z przetarciem nowego tynku;
i) usunięcie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji budynku;
j) dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacja zamków itp. oraz szklenie, wymiana zamków i samozamykaczy;
k) drobne naprawy stolarki drzwiowej i wiatrołapów;
l) naprawę uszkodzeń posadzek, podłóg i schodów (np. poręczy, tralek słupów schodowych, stopni i podstopni);
m) odnowienie (malowanie) pomieszczeń;
n) wykonanie zewnętrznego komina;
o) uzupełnienie spoinowania zewnętrznego komina względnie uzupełnienie lub wymiana tynku na kominie;
p) przemurowanie pęknięć komina;
q) wymianę i osadzenie „wyczystek”;
r) uzupełnienie kratek wentylacyjnych;
s) wykonanie przełączeń wg wskazań opinii kominiarskich;
t) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
u) wymianę podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych;
v) wymianę tynków oraz roboty odgrzybieniowe;
w) przestawianie pieców kaflowych;
x) przebudowy obiektów budowalnych będących własnością gminy;
y) inne prace budowlane niewymienione powyżej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71315000-9 - Usługi budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU AM-TECH ADAM MICHALSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5811799324

7.3.3) Ulica: DŁUGA 3

7.3.4) Miejscowość: KWIDZYN

7.3.5) Kod pocztowy: 82-500

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 385871,17 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.