eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › "Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej im.Roba Inja w Świdniku"Ogłoszenie z dnia 2022-01-17

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej
im.Roba Inja w Świdniku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piasecka 240

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@dpsswidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsswidnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej
im.Roba Inja w Świdniku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e14dde2b-776d-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00021042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020823/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej im.Roba Inja w Świdniku”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.dpsswidnik.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal (dane konta zamawiającego na ePUAP - odbiorca: Dom Pomocy
Społecznej w Świdniku im.Roba Inja , adres skrzynki ePUAP: dpsswidnik/SkrytkaESP) oraz poczty
elektronicznej ( z wyjątkiem składania ofert) na adres info@dpsswidnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza
dokomunikacji”.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularzzłożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP. 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
pomiędzyZamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń,wniosków,zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza:„Formularz do komunikacji”dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP. 7.Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:info@dpsswidnik.pl 8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. (RODO)
dotycząca osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał Zamawiający, w
szczególności:wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczna
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą
fizyczna, członka
organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Zgodnie z art.13
ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja z
siedzibą
w Świdniku, ul.Piasecka 240 21-040 Świdnik,2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Domu
Pomocy Społecznej im. Roba Inja można kontaktować się poprzez email:
rodo@dpsswidnik.pl,3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w
trybie podstawowym,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących;-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie
przysługuje Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Warzywa i owoce
Szczegółowy opis wg Załącznik Nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiającybędziestosować następujące kryteria oceny ofert: cena - 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę artykułów spożywczych o wartości min. 5 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełniania warunków udziału w postepowaniu:
1) wykaz dostaw artykułów spożywczych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw , wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko dostaw faktycznie przez niego wykonanych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formularzu oferty należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę,a oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty
dołączyćnależypełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających sięoudzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będziewynikaćprzedmiotowe pełnomocnictwo. Sposób oceny spełniania warunków udziałupostępowaniu wprzypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się oudzieleniezamówienia podano w pkt 5.4) ogłoszenia. Żaden z wykonawców
wspólnieubiegających się oudzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału
wpostępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

455 Prawa Zamówień Publicznych w następujących przypadkach:
a) zmiany cen na korzystniejsze dla Zamawiającego,
b) podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu
dostawy,cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego
produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania
zgody przez Zamawiającego,
c) zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową w przypadku zmiany wielkości
opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w
stosunku do ceny objętej umową, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod
warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego,
d) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem
dostawy,możliwość dostarczenia odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie
gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez
Zamawiającego,
2. Warunki dokonywania zmian:
a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
c) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy.
3. Zmiana osób wskazanych w § 8 nie stanowi zmiany Umowy wymagającej aneksu, wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna od momentu otrzymania informacji przez drugą Stronę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę złożyć należy na skrytkę ePUAP Zamawiającego: dpsswidnik/SkrytkaESP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.