eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) w lokalu wskazanym przez WykonawcęOgłoszenie z dnia 2022-01-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących
posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) w lokalu
wskazanym przez Wykonawcę

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005811909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Franciszkańska 7

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargielzbietykinal@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.swidnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących
posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) w lokalu
wskazanym przez Wykonawcę

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c727ebf9-5738-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003393/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00302262/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAO.2520.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 796840,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE. L. z 2014 r. nr 94 poz. 65).
Nazwa postępowania:
Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu gorących
posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu
wskazanym przez Wykonawcę.
Niniejsze zamówienie objęte jest następującymi kodami CPV:
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 Usługi gotowania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
55320000-9 Usługi podawania posiłków
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu,
dostarczaniu, podawaniu gorących posiłków dwudaniowych dla innych osób uprawnionych niż
uczeń (osoby dorosłe) – w lokalu wskazanym przez Wykonawcę w myśl art. 48 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 tj. ze zm.). Zadanie jest
współfinansowane przez program wieloletni w rozumieniu art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tj. ze zm.) w zw. z art. 115
ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Przewidywana średnia dzienna liczba uprawnionych 150 osób.
Liczba dni żywieniowych w okresie realizacji umowy 304.
Przewidywana średnia liczba wydawanych posiłków w okresie realizacji umowy
45.600.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przewidywanej średniej
dziennej ilości osób uprawnionych objętych dożywianiem w szacunkowym zakresie +10%, -
10%.
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wydane
posiłki, zgodnie z miesięczną ewidencją osób dożywianych będącą podstawą rozliczenia.
Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku
nr 10 do SWZ tj. projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego,
które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.
Informacje dodatkowe:
Wykonawca składa ofertę cenową zgodnie z treścią wzoru zaproponowanego przez
Zamawiającego na realizację zamówienia – Załącznikiem nr 1 do SWZ formularzem ofertowym.
Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę jednostkową brutto za 1 posiłek w ramach
świadczenia w/w usługi posługując się przy jej określeniu w szczególności opisem przedmiotu
zamówienia oraz zapisami projektu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: Regon: 891534450

7.3.3) Ulica: Westerplatte 4-6

7.3.4) Miejscowość: Świdnica

7.3.5) Kod pocztowy: 58-100

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 419520,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.