eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Zakup samochodu 9-cio osobowegoOgłoszenie z dnia 2022-01-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu 9-cio osobowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251012394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckiwpleszew@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckiw-pleszew-bip.ohp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu 9-cio osobowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1716744e-75e9-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020614

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014645/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu 9-cio osobowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wymagania informacyjne zostały szczegółowo określone w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wymagania informacyjne zostały szczegółowo określone w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BSIZP-4-2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9-cio osobowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Pojemność: min. 2000 cm3, 4-cyl. silnik turbodiesel
Moc: min. 110 KM
Ilość miejsc: 9
Informacje podstawowe
Silnik: min. 2,0 l,
Norma spalin: EURO 6 lub wyższa,
Przekładnia: 6-cio biegowa manualna skrzynia biegów
Napęd: na przednie koła
Kolor srebrny metalizowany
Koła: aluminiowe 16’ lub 17” z oponami letnimi – zamatowane na pojeździe
Wymiary:
Rozstaw osi: min 3400
Długość: min. 5400 mm
masa całkowita do 3500 DMC, (typ osobowy)
Wyposażenie:
- kolor srebrny metalizowany
- wspomaganie kierownicy,
- przeszklone, przesuwane drzwi po prawej
- dodatkowo przyciemniane szyby boczne dla drugiego i trzeciego rzędu siedzeń
- zapalanie świateł automatyczne,
- światła przeciwmgielne,
- system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS,
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,
- bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa,
- kierownica skórzna wielofunkcyjna,
- czujniki światła i deszczu,
- elektrycznie podnoszone szyby przednie,
- elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka zewnętrzne,
- centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku,
- immobiliser,
- fabryczne czujniki parkowania tył,
- klimatyzacja manualna lub automatyczna z przodu i z tyłu
- koło zapasowe + standardowy zestaw do wymiany kół np. klucz, podnośnik, uchwyt do
holowania itp.
- fotel kierowcy z regulacją wysokości podłokietnikiem, fotele pasażera z podłokietnikami;
- oświetlenie sufitowe,
- radio,
- zestaw głośnomówiący Bluetooth,
- min. dwa komplety oryginalnych kluczyków,
- zbiornik paliwa min 70l,
- komplet dywaników gumowych wraz z wykładziną gumową do bagażnika,
- apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa i lampka ostrzegawcza
- komplet dokumentów w języku polskim pozwalających na rejestrację pojazdu.
- Instrukcja i dokumentacja dot. pojazdu w języku polskim
Warunki dostawy:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność w terminie do dnia 31.10.2022r. Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.
Gwarancja.
- gwarancja mechaniczna min. 24 miesiące od dnia zakupu bez limitu kilometrów
- gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesiące od dnia zakupu,
- gwarancja na perforację nadwozia min. 36 miesięcy od dnia zakupu,
Wymagania szkoleniowe
- przeprowadzenie szkolenia praktycznego w siedzibie zamawiającego dla grupy pracowników w zakresie: bhp, obsługi i eksploatacji, konserwacji przedmiotowego pojazdu do momentu nabycia umiejętności umożliwiających prawidłową eksploatację pojazdu.
- dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji wraz z listą części zamiennych w języku polskim.
- dostarczenie kompletnych dokumentów w celu rejestracji pojazdu w Polsce
- dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego gdzie nastąpi odbiór końcowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34110000-1 - Samochody osobowe

34114400-3 - Minibusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja mechaniczna

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Informacja o podwykonawcach

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne) :
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami;
2) zmiany ceny z powodu ustawowej zmiany stawki podatku VAT – o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego;
3) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych – pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
4) zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogą ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na:
a) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.);
b) wyznaczenia nowej daty odbioru przedmiotu umowy, przeprowadzenia ponownie próby eksploatacyjnej;
d) działania organów administracji państwowej lub samorządowej:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,
e) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy;
- w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas, jaki wynika z zaistniałej sytuacji

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę/ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.