eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wysowa-Zdrój › " Dostawa pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej" w ilości 160 ton na rok 2022Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„ Dostawa pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” w ilości 160 ton na rok 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000095377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hańczowa

1.5.2.) Miejscowość: Wysowa-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-316

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183532004

1.5.8.) Numer faksu: 183532004

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsr-hanczowa@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsr-hanczowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ Dostawa pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” w ilości 160 ton na rok 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0d52617-6e13-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005739/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „ Dostawa pellet dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej” w ilości 160 ton na rok 2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00005999/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego w szacunkowej ilości ok. 160 ton w 2022 roku.
a) Sukcesywna dostawa środkami własnymi Wykonawcy pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej w ilości 160 ton, zgodnie z wymaganiami normy DIN PLUS z trociny mieszanej z drewna liściastego i iglastego (Załącznik nr 1). Nie dopuszcza się dostaw pelletu z zawartością trocin z płyt stolarskich, MDF, paneli podłogowych itp. Pellet zawierający dodatek trocin z płyt stolarskich MDF, paneli podłogowych itp. nie zostaną przyjęte przez Zamawiającego i pozostawione do dyspozycji Wykonawcy.
b) Dowóz bezpośrednio do siedziby Zamawiającego transportem Wykonawcy, samochodem z HDS. Ze względu na brak możliwości rozładunku i magazynowania przez zamawiającego, wykonawca musi zapewnić rozładunek na własny koszt we własnym zakresie.
c) Wymagania dotyczące jakości pelletu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
d) Dostawa jednorazowo w ilości 6 ton w BIG-BAG o ciężarze 1000 kg (1 tona).
e) Podana ilość pelletu w załączniku nr 1 jest szacunkowa i może ulec zmianie w czasie realizacji umowy (w górę)
f) Czas realizacji zamówienia do 3 dni od złożenia dyspozycji.
g) Dostawy mogą być realizowane w godzinach pracy szkoły od godz. 730 - 1530
h) Płatność realizowana przelewem, po wykonaniu dostawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za zamówioną jednorazowo ilość pelletu.
i) Produkt musi posiadać świadectwo jakości producenta.
j) Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania, przedmiotu zamówienia.
2. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09111400-4 Paliwa drzewne.
3.Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175152,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 285360,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175152,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Obrotu Węglem i Pelletem „WĘGLO – PEELET” , Kazimierz Łącki,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681222093

7.3.3) Ulica: ul. Krakowska 28

7.3.4) Miejscowość: Piwniczna Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 33-350

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.