eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Przebudowa budynku oraz pomieszczeń edukacyjnych i pomocniczych zlokalizowanych na III piętrze budynku oświaty Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w BarlinkuOgłoszenie z dnia 2022-01-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku oraz pomieszczeń edukacyjnych i pomocniczych zlokalizowanych na III piętrze budynku oświaty Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364777790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 957467700

1.5.8.) Numer faksu: 957467700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwmysliborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwmysliborz.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364777790

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Północna 15

1.11.4.) Miejscowość: Myślibórz

1.11.5.) Kod pocztowy: 74-500

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.11.9.) Numer telefonu: 957467700

1.11.10.) Numer faksu: 957467700

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwmysliborz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://cuwmysliborz.bip.gov.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku oraz pomieszczeń edukacyjnych i pomocniczych zlokalizowanych na III piętrze budynku oświaty Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro w Barlinku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d4bc75f-7555-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020556

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy komunikacja między Pełnomocnikiem zamawiającego a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie
oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie eZamawiajacy (zwanej dalej:„Platformą”).
Korespondencja przekazana Pełnomocnikowi zamawiającego w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. Adres Platformy https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu „eZamawiajacy” Szczegółowe
informacje dot. sposobu wykonania ww. czynności znajdują się w „Instrukcji obsługi dla wykonawców w
Portalu
eZamawiajaćy ”dostępnej na stronie Platformy pod adresem:
https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej szczegółowo zostały opisane w
Rozdziale II SWZ. Pełnomocnik Zamawiającego, zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia określa
niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji
w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
13. Pełnomocnik Zamawiającego określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające
prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w
wersjiwpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika
sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny
platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) wJavie. Uwaga: wymagato
uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu
rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera.
14. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
15. Zamawiający zgodnie z ww. Rozporządzeniem, określa dopuszczalne formaty przesyłanych
danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx,
csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC,
XMLenc.
16. Pełnomocnik Zamawiającego zgodnie z ww. Rozporządzeniem określa informacje na temat
kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie,
jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy)
również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z
niniejszym postępowaniem jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego.
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu
Myśliborskiego: tel. 95 746 77 00, adres e-mail: iod@cuwmysliborz.pl
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli
dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
• przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez
cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania
umowy przekracza 4 lata;
• przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze
środków UE;
• do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o
archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania
przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego
prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.131.9.2022.KpT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Adaptacja budynku przy ul.
Piłsudskiego 6 w Myśliborzu Przebudowa budynku oraz pomieszczeń edukacyjnych i
pomocniczych zlokalizowanych na trzecim piętrze budynku oświaty Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena – waga kryterium
2) okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy
3) wysokość kary umownej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu umowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.
Za jedną robotę budowlaną zamawiający uzna: budowę lub przebudowę lub remont budynku, obejmujące swoim zakresem wszystkie następujące branże: roboty branży budowlanej,
sanitarnej i elektrycznej, bez określania wartości robót poszczególnych branż w wartości całkowitej roboty budowlanej.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Kierownik budowy:
− posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
− posiadający na dzień składania ofert co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień),
− który kierował lub nadzorował co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie,przebudowie lub remoncie.
b2) Kierownik robót sanitarnych
− posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
− posiadający na dzień składania ofert co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień),
b3) Kierownik robót elektrycznych
− posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych;
− posiadający na dzień składania ofert co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego (liczone
od dnia uzyskania uprawnień),
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek
wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w pkt 1 ppkt 2 lit. b1)-b3).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z
oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym
potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które
roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ.
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie
zamówienia.
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
e) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust.
1 pkt 4, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7
do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2;
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców.
5) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
7) podmiotowe środki dowodowe:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Pełnomocnik Zamawiającego kieruje do
pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie
zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą
mieli obowiązek przedstawić Pełnomocnikowi zamawiającego kopię umowy regulującej
współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim
zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy
polegających na:
1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
2) zmianie wynagrodzenia;
3) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia;
4) zmianie osób wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;
2. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub zakończenia
realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić w następujących przypadkach:
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót
zamiennych, które będą miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;
2) w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych
z przedmiotem umowy;
3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, mająca wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy;
4) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności
wstrzymania robót przez Zamawiającego, np. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
5) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
6) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające
prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji
projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
7) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej,
8) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ
okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem
(COVID-19), dotyczące w szczególności:.........
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zagraniczni
Pełnomocnik Zamawiającego nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.