eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnik › Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącąOgłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66ac13a1-747d-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020116

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004073/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal (dane konta zamawiającego na ePUAP - odbiorca: Urząd Miasta Świdnik, adres skrzynki ePUAP: /umswidnik/SkrytkaESP ) oraz poczty elektronicznej (z wyjątkiem
składania ofert) , na adres zampub@e-swidnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do„Formularza do komunikacji”. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP (lub otrzymania korespondencji na pocztę elektroniczną Zamawiającego w przypadkach, dla których Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji). 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP. 7. Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zampub@eswidnik.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r (RODO) dotycząca osób fizycznych, których dane osobowe pozyskał Zamawiający, w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczna, członka
organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Świdnik z siedzibą w Świdniku, ul.Stanisława Wyspiańskiego 27,2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Świdnik można kontaktować się poprzez e-mail: iod@e-swidnik.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w trybie podstawowym,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZP-Z.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ul.Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2. Inwestycję należy wykonać w oparciu o cztery dokumentacje projektowe:
1) Dokumentacja projektowa budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12),
2) Dokumentacja projektowa budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II),
3) Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Drewnianej w Świdniku,
4) Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC wraz z przykanalikami 200PVC i 160PVC do granic prywatnych nieruchomości, przewodem tłocznym, przepompownią oraz zasileniem przepompowni w energię elektryczną.

3. W ramach dokumentacji, o której mowa w pkt 2.1) tj. „budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od Al. Jana Pawła II do drogi serwisowej drogi ekspresowej S12)” należy wykonać:
1) budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego (zgodnie z rysunkiem zamiennym),
2) budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m na całym odcinku,
3) budowę skrzyżowań z drogami przewidzianymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
4) budowę zjazdów na przyległe działki,
5) wykonanie elementów organizacji ruchu,
6) roboty rozbiórkowe obejmujące istniejące nawierzchnie oraz ogrodzenia kolidujące z projektowanym układem drogowym,
7) budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową studni chłonnych,
8) budowę oświetlenia drogowego,
9) budowę kanału technologicznego,
10) przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu,
11) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji i nasadzenia zieleni.

4. W ramach dokumentacji, o której mowa w pkt 2.2) tj. „budowy ul. Drewnianej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą (od ul. Rejkowizna do Al. Jana Pawła II)” należy wykonać:
1) budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego (zgodnie z rysunkiem zamiennym),
2) budowę łącznika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
3) budowę obustronnego chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m na początkowym odcinku od ul. Rejkowizna do projektowanego łącznika wzdłuż granicy lasu,
4) budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m na odcinku od projektowanego łącznika do końca odcinka drogi,
5) budowę zjazdów na przyległe działki,
6) zapewnienie rezerwy na ścieżkę rowerową wzdłuż lasu,
7) wykonanie elementów organizacji ruchu,
8) roboty rozbiórkowe obejmujące istniejące nawierzchnie, istniejący przepust pod zjazdem oraz ogrodzenia kolidujące z projektowanym układem drogowym,
9) budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową studni chłonnych,
10) budowę oświetlenia drogowego,
11) budowę kanału technologicznego,
12) przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu,
13) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z zakresem inwestycji i nasadzenia zieleni.

5. W ramach dokumentacji, o której mowa w pkt 2.3) tj. „budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Drewnianej w Świdniku” należy wykonać:
- sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 988,9m. Projektowana sieć kanalizacji składa się z odcinków o spływie grawitacyjnym z rur 250PVC (692,2m), 280x16,6 PE100-RC (19,4m) i 200PVC (194,0m) oraz odcinka tłocznego z rur 110x6,6 PE100-RC (83,3m).

6. W ramach dokumentacji, o której mowa w pkt 2.4) tj. „budowy sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC wraz z przykanalikami 200PVC i 160PVC do granic prywatnych nieruchomości, przewodem tłocznym, przepompownią oraz zasileniem przepompowni w energię elektryczną” należy wykonać:
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC o długości 395,20m wraz z przykanalikami 200PVC (łączna długość 105,20m) i 160PVC (łączna długość 432,00m) do granic prywatnych nieruchomości, przewodem tłocznym 110PE o długości 122,80m, przepompownią oraz zasileniem przepompowni w energię elektryczną.

7. W ramach wszystkich dokumentacji należy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze oraz książkę drogi. Nawierzchnię chodników wraz z obrzeżami należy wykonać w kolorze czerwonym.

8. Zamawiający posiada decyzję ZRID lub pozwolenie na budowę uzyskane w oparciu o powyższe dokumentacje techniczne z wyjątkiem dokumentacji, o której mowa w pkt 3.2.4) tj. „budowy sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC wraz z przykanalikami 200PVC i 160PVC do granic prywatnych nieruchomości, przewodem tłocznym, przepompownią oraz zasileniem przepompowni w energię elektryczną”. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę dla tej dokumentacji to 30 kwietnia 2022r. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia terminu umownego.

9. Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez właściwy organ czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca usunie karpy drzew pozostałe po wycince przeprowadzonej przez Lasy Państwowe na terenie działki nr 81/1 obręb 4 – Nadleśnictwo Świdnik.

10. Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie dwóch dodatkowych zjazdów indywidualnych. Lokalizacja zostanie ustalona na etapie budowy. Parametry powyższych zjazdów:
- szerokość 4m,
- długość do 5 m,
- skosy 1,5x1,5m,
- wykop do 10m3 ,
- nasyp do 10m3 ,

11. Konstrukcja dodatkowych zjazdów:
8 cm warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej typ holland, kolorowa,
4 cm podsypka z grysu 2/5 mm,
15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C3/4<=6Mpa,
33 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2<=4MPa

12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie
stosować następujące kryteria oceny ofert: cena - 60%, okres gwarancji i rękojmi - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (należy spełnić łącznie poniższe warunki):
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch zamówień na roboty budowlane obejmujące wykonanie nawierzchni asfaltowej o pow. min. 7000 m2 każda.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej następującymi osobami:
- osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności,
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje wytwórnią mas bitumicznych o wydajności nie mniejszej niż 80Mg/godz., posiadającą wdrożoną zakładową kontrolę produkcji (ZKP) z aktualnym certyfikatem jednostki certyfikującej, z której mieszanka dostarczana będzie w czasie nieprzekraczającym 2 godzin od załadunku do wbudowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w
załączniku nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych,
2) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 6 do SWZ, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).
2. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz.700 z późn.zm.).
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
4. W przypadku składania oferty przez konsorcjum – oświadczenie, o którym mowa w art.117 ust.4 (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w sekcji 5.6) pkt 1 ogłoszenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w sekcji 5.6) pkt 2 ogłoszenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w sekcji 5.6) pkt 3 ogłoszenia
– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formularzu oferty należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę, a oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. Do oferty dołączyć należy
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
2.Zasady spełniania warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podano w sekcji 5.4 ogłoszenia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:
1) warunkami atmosferycznymi – w których przez okres co najmniej 3 dni niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologia lub zasadami wiedzy technicznej,
2) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) siłą wyższą w rozumieniu aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
4) niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa, zakażeniem COVID-19 co najmniej jednego pracownika realizującego umowę lub kwarantanną co najmniej dwóch pracowników realizujących umowę,
5) wydłużeniem minimalnych określonych przepisami terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,
6) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego.
2. Informacja o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 musi być przekazana Zamawiającemu na piśmie, a w przypadkach, o których mowa w ust.
1 pkt 1-3 dodatkowo potwierdzona przez inspektora nadzoru.
3. W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia w przypadkach:
1) gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych niezależnych od Wykonawcy,
2) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia,
3) konieczności wykonania robót dodatkowych określonych w § 3 ust. 12 na zasadach określonych w § 3 ust. 13, 14 i 15,
4) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
5) w sytuacjach określonych w pkt 1 i 2 rozliczenie za wykonane roboty nastąpi
w sposób analogiczny, jak wskazano w § 18 ust. 8.
5. Powyższe zmiany można wprowadzić za zgodą obu stron, w formie aneksu.
6. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy nie narusza ważności pozostałych jej postanowień, a Strony zobowiązują się w takim przypadku niezwłocznie zastąpić nieważne postanowienie innym, prawnie wiążącym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na skrytkę ePUAP Zamawiającego: /umswidnik/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2020r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.