eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › "Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu"Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespól ds. Zamówień publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491861240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pwsz-ns.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pwsz-ns.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c15cb46-7528-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00019724

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018430/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi projektowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://bip.malopolska.pl/pwszns

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wsp/portal oraz poczty elektronicznej: zp@pwsz-ns.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawarta została w pkt. 23 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawarta została w pkt. 23 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.382-3/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wszystkich branż dla zadania pn. ”Rozbudowa budynku Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”. Przyszła inwestycja - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowana jest na terenie Nowego Sącza. Teren zainwestowania usytuowany jest w granicach działek : 56/10, 56/9, 56/8, 60/11, obręb 32. Wyposażenie instalacyjne: instalacja elektryczna, c.o. i c.w.u. źródło ciepła – wymiennik ciepła, przyłącze c.o.), wodno-kanalizacyjna, instalacja teletechniczna.
2. Główne założenia funkcjonalne: Planowe zadanie inwestycyjne przewiduje rozbudowę istniejącego budynku oraz budowę nowego skrzydła wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, klatki schodowej, montaż dźwigu osobowego, przebudową istniejącego uzbrojenia terenu (sieci wod-kan, co, gazowej, energetycznej), zagospodarowanie terenu wraz dojściami i miejscami parkingowymi, ogrodzeniem terenu oraz wykonaniem nowego wjazdu.
3. Zakres zamówienia obejmuje min.:
etap I : Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji i oceny technicznej istniejącego budynku w celu weryfikacji realności wykonania inwestycji oraz złożenie zaktualizowanej koncepcji rozbudowy budynku Instytutu Pedagogicznego do akceptacji przez zamawiającego.
etap II: Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu PZT oraz projektu technicznego pełnobranżowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę budynku Instytutu Pedagogicznego.
Etap III: wykonanie projektu wykonawczego pełnobranżowego, projektu wnętrz wraz
z zestawieniem wyposażenia, STWIOR, kosztorysu inwestorskiego pełnobranżowego, zwanych dalej „dokumentacją” wraz z pełnieniem nadzoru.
1) Projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny i wykonawczy należy wykonać na podstawie koncepcji architektoniczno-budowlanej wykonanej przez Pana Sławomira Podrazę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa Pracownia Projektowa SP Projekt Sławomir Podraza ( załącznik nr 7a), Programu Funkcjonalno-użytkowego wykonanego przez Pana Witolda Prusak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa Projektowanie, Nadzór, Realizacja „PEU-WIT Witold Prusak (załącznik nr 7b) oraz wytycznych inwestora i musi uwzględniać co najmniej Instalacje elektryczne wewnętrzne:
a) W. L.Z,
b) Tablice rozdzielcze obwodowe,
c) Instalacja oświetlenia podstawowego i nocnego z wynikami obliczeń,
d) Instalacja oświetlenia awaryjnego, dróg ewakuacyjnych oraz poza drogami ewakuacyjnymi w miejscach lokalizacji hydrantów i gaśnic, przycisków p.poż. i innych przycisków sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
e) Instalacja oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego,
f) Instalacje zasilań i sterowań urządzeń technologicznych ,
g) Instalacja gniazd ogólnych 230V,
h) Instalacja wydzielona zasilań gniazd 230V urządzeń komputerowych,
i) Instalacja połączeń wyrównawczych,
j) Instalacja odgromowa,
k) System przywoławczy dla WC niepełnosprawnych,
l) Ochrona przeciwprzepięciowa,
m) Ochrona od porażeń elektrycznych – oddzielna dla obwodów;
n) Instalację fotowoltaiczną o mocy 50kW.
2) Instalacje niskoprądowe :
a) Instalacje systemu oddymiania,
b) System okablowania strukturalnego LAN (piony i poziomy ) kategorii 6A z doborem urządzeń, aktywnych i pasywnych wraz z szafami EPD oraz pośrednimi punktami dystrybucji,
c) System monitoringu telewizyjnego,
d) System kontroli dostępu do wydzielonych stref,
e) System sygnalizacji włamania i napadu
3) Instalacje sanitarne :
a) Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w całości budynku
b) Instalacja klimatyzacji w salach wykładowych, ćwiczebnych, komputerowych, sekretariatach, pokojach dyrekcji i kadry dydaktycznej.
c) Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami
d) Kanalizacja deszczowa parkingów i placów wokół budynku
e) Instalacja ogrzewania grzejnikowego lub/i płaszczyznowego lub/i nadmuchowego
4) Szczegółową aranżację wnętrz
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik 7a i 7b do SWZ, oraz wzorze umowy – załącznik nr 3 do SWZ, stanowiącymi integralną część niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71241000-9 - Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

79932000-6 - Usługi projektowania wnętrz

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenia terminu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) minimum 1 osobą – która będzie pełnić funkcję projektanta branży architektonicznej. Osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz - wykazuje co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności - wykonała (ukończyła) co najmniej 1 zadanie, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku użyteczności publicznej o minimum 2500 m2, aranżację wnętrz oraz aulę/halę o przeznaczeniu audiowizualnym.
b) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej. Wskazana osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz wykazuje co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności.
c) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży sanitarnej. Wskazana osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz wykazuje co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności.
d) minimum 1 osobą – która będzie pełniła funkcję projektanta branży elektrycznej. Wskazana osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz wykazuje co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej specjalności.
Uwagi:
Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych – równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobą w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych lub kwalifikacji. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu dokumentacji projektowej (projektowo-kosztorysowej) obejmującej łącznie branże: architektoniczną, sanitarną i elektryczną, dla budynku użyteczności publicznej. Przynajmniej jeden z tych budynków musi posiadać powierzchnię użytkowej minimum 2500 m2, aranżację wnętrz oraz aulę/halę o przeznaczeniu audiowizualnym. Każda z dwóch usług projektowych musi być zakończona prawomocnym pozwoleniem na budowę.
Uwagi:
1. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.
2. W przypadku, gdy usługi referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę
w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, należy w Wykazie usług, wskazać, jakie czynności w ramach tych usług były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać w szczególności na osobistym wykonaniu usług.
3. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie usług podać wartość usług odpowiadających zakresowi warunku.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia potwierdzenia braku do wykluczenia Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji projektowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
2. wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie tych dokumentów
– inne odpowiednie dokumenty. Wykaz usług należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 8.2.1 – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ .
1.1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
1.2.Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.