eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Nieruchomości - Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich na 2024 r.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-01-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich na 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366589650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Walentego Roździeńskiego 2A

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-946

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@n-b.piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nieruchomosci-brzeziny.piekary.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nieruchomosci-brzeziny.bip-e.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego w zasobie mieszkaniowym stanowiącym własność Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich na 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f35d241-92ba-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00018523

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530916

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NB/AZP-15/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi całodobowego pogotowia awaryjnego:
1) w nieruchomościach, których wykaz adresowy zawiera załącznik nr 1A do SWZ;
2) w zakresie, jaki obciąża Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. 2023 poz. 725) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).
2.1. Ilość budynków ( mieszkalnych, wyłączonych z użytkowania ) objęta pogotowiem awaryjnym wynosi: 41.
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany ilości budynków określonych w załączniku nr 1A do SWZ, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, wynikających w szczególności z przekazania nieruchomości objętej przedmiotem zamówienia innemu podmiotowi w zarządzanie lub z rozbiórki budynku, itp.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno – organizacyjnymi zawierają załączniki:
1) Załącznik nr 4 do SWZ – Projektowane Postanowienia Umowne (PPU),
2) Załącznik nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
3) Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz usuniętych awarii

4. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące bezpośrednio udział w realizacji zamówienia tj. osoby związane z świadczeniem usług obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego były w okresie realizacji umowy zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób związanych z koordynacją wykonania usług. Wymóg nie dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej, w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. Sposób kontroli oraz sankcje związane z niespełnieniem ww. wymogu opisane są w Projektowanych Postanowieniach Umowy - załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 347165,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 347165,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 347165,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Lider: Zakład Remontowo Budowlany LEDBUD Szymon Ledwoch, Członek Konsorcjum: Zakład Instalacji Sanitarnych wod. – kan., c.o., gaz Piotr Ledwoch

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Instalacji Sanitarnych wod. – kan., c.o., gaz Piotr Ledwoch, 41-902 Bytom, ul. Smolenia 36/5

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241734333

7.3.4) Miejscowość: Bytom

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 347165,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 366 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.