eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki FilmowejOgłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polski Instytut Sztuki Filmowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140214847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kruczkowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-412

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 221026400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pisf@pisf.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pisf.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/pisf

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Kinematografia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88df6dc9-4d27-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014122/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282825/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/10/2021/ROZW

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 300000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i ich rodzin w ramach niżej wymienionych pakietów oraz w przewidywanych ilościach:
a) Pakiet MEDYCYNA PRACY („P-MP”) – dedykowany Pracownikowi – w ilości ok. 97 pakietów.
b) Pakiet PRACOWNIK („PP”) – dedykowany Pracownikowi - w ilości ok. 77 pakietów.
c) Pakiet RODZINA („PR”) – dedykowany Najbliższym Członkom Rodziny Pracownika Zamawiającego – w ilości ok. 13 pakietów.
d) Pakiet PARTNERSKI („PS”) – dedykowany jednemu Najbliższemu Członkowi Rodziny – w ilości ok. 13 pakietów.
e) Pakiet VIP PRACOWNIK („VP”) – dedykowany Pracownikowi – w ilości ok. 2 pakietów.
f) Pakiet VIP RODZINA („VR”) - dedykowany Najbliższym Członkom Rodziny Pracownika – w ilości ok. 1 pakietu.
g) Pakiet PARTNERSKI VIP („PV”) - dedykowany jednemu Najbliższemu Członkowi Rodziny Pracownika – w ilości ok. 1 pakietu.
Poprzez świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej, Zamawiający rozumie udzielanie oraz utrzymywanie stanu gotowości do udzielania usług medycznych na warunkach i w zakresie określonym w OPZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85121000-3 - Usługi medyczne

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239877,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 239877,75 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239877,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LUX MED Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272523080

7.3.3) Ulica: Postępu 21c

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-676

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2023-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.