eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki FilmowejOgłoszenie z dnia 2021-11-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polski Instytut Sztuki Filmowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140214847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kruczkowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-412

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 221026400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pisf@pisf.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pisf.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kinematografia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88df6dc9-4d27-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014122/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy wraz z pakietem medycznym dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pisf

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w pkt 13.1. lit. b) SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf.
Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje minimalne wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
-łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s;
-przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej wersji;
-włączona obsługa języka Javascript w przeglądarce internetowej;
-akceptacja plików typu „cookies” w przeglądarce internetowej.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/10/2021/ROZW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i ich rodzin w ramach niżej wymienionych pakietów oraz w przewidywanych ilościach:
a) Pakiet MEDYCYNA PRACY („P-MP”) – dedykowany Pracownikowi – w ilości ok. 97 pakietów.
b) Pakiet PRACOWNIK („PP”) – dedykowany Pracownikowi - w ilości ok. 77 pakietów.
c) Pakiet RODZINA („PR”) – dedykowany Najbliższym Członkom Rodziny Pracownika Zamawiającego – w ilości ok. 13 pakietów.
d) Pakiet PARTNERSKI („PS”) – dedykowany jednemu Najbliższemu Członkowi Rodziny – w ilości ok. 13 pakietów.
e) Pakiet VIP PRACOWNIK („VP”) – dedykowany Pracownikowi – w ilości ok. 2 pakietów.
f) Pakiet VIP RODZINA („VR”) - dedykowany Najbliższym Członkom Rodziny Pracownika – w ilości ok. 1 pakietu.
g) Pakiet PARTNERSKI VIP („PV”) - dedykowany jednemu Najbliższemu Członkowi Rodziny Pracownika – w ilości ok. 1 pakietu.
Poprzez świadczenie usług kompleksowej opieki medycznej, Zamawiający rozumie udzielanie oraz utrzymywanie stanu gotowości do udzielania usług medycznych na warunkach i w zakresie określonym w OPZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85100000-0 - Usługi ochrony zdrowia

85121000-3 - Usługi medyczne

85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) Cena (Kc) – 50%
b) Liczba placówek własnych na terenie m.st. Warszawy (Kl) – 30%
c) Rabat na pozostałe świadczenia medyczne (Kr)- 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba placówek własnych na terenie m.st. Warszawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: c) Rabat na pozostałe świadczenia medyczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunku.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada przewidziane prawem uprawnienia
do wykonywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U.2021.711 z późn. zm.)

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)

d) zdolności technicznej lub zawodowej.

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy usługi medyczne (dwie umowy) w zakresie usług medycznych w tym w zakresie co najmniej: medycyny pracy, lekarza internisty, lekarza pediatry, lekarza okulisty, lekarza kardiologa, lekarza ginekologa o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto każda.
2) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje na terenie m. st. Warszawy co najmniej 10 własnymi placówkami leczniczymi, w których przyjmuje co najmniej jeden z następujących specjalistów: lekarz medycyny pracy, internista, pediatra, alergolog, chirurg, dermatolog, ginekolog, okulista, neurolog, ortopeda, kardiolog, urolog, reumatolog.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. wykaz usług stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;
3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
4. oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień przewidzianych prawem, do wykonywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2021.711 z późn. zm.);
5. wykaz placówek własnych Wykonawcy na terenie m.st. Warszawy zgodnie z pkt 7.1.2. lit. d) pkt 2) SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. wykaz usług stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;
3. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
4. oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę uprawnień przewidzianych prawem, do wykonywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2021.711 z późn. zm.);
5. wykaz placówek własnych Wykonawcy na terenie m.st. Warszawy zgodnie z pkt 7.1.2. lit. d) pkt 2) SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy ramowej w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: spółka cywilna jest traktowana jako wykonawcy ubiegający się wspólnie. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający uprawniony jest do żądania przedłożenia zawartej umowy regulującej zasady współpracy wykonawców wspólnie składających ofertę (tj. umowę konsorcjum, umowę spółki cywilnej).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SWZ składa osobno każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia osobno każdego z Wykonawców oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pisf

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.