eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzesko › Usługi szkoleń niezbędnych do realizacji projektu w ramach zadania "Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku"Ogłoszenie z dnia 2022-01-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi szkoleń niezbędnych do realizacji projektu w ramach zadania „Dostępność Plus. Poprawa dostępności POZ w SP ZOZ w Brzesku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRZESKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304355

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 68

1.4.2.) Miejscowość: Brzesko

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-brzesko

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.spzoz-brzesko.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018336

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00014259/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
d.1) wykaz usług:
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usługi szkoleniowej o tożsamej lub podobnej tematyce:
- dla Zadania nr: 1 – Szkolenie kadry kierowniczej, o wartości min. 15 000,00 zł
- dla Zadania nr: 2 - Podstawy języka migowego -o wartości min. 4 000,00 zł
- dla Zadania nr: 3 – Szkolenie pracowników- likwidowanie barier o wartości min. 30 000,00 zł

-Wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

d.2) wykaz osób
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jednego trenera posiadającego łącznie następujące kwalifikacje:
• posiada wykształcenie wyższe/średnie/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie szkoleń o podobnej lub tożsamej tematyce zgodnie z proponowanym w ofercie szkoleniem na wybrane zadanie;
• przeprowadził min. dwie usługi szkoleniowe o podobnej lub tożsamej tematyce zgodnie z proponowanym w ofercie szkoleniem na wybrane zadanie;

Po zmianie:
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
d.1) wykaz usług:
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował lub realizuje należycie, co najmniej jedno zamówienie lub zamówienia na świadczeniu usługi szkoleniowej o tożsamej lub podobnej tematyce:
- dla Zadania nr: 1 – Szkolenie kadry kierowniczej, o wartości min. 15 000,00 zł łącznie
- dla Zadania nr: 2 - Podstawy języka migowego -o wartości min. 4 000,00 zł łącznie
- dla Zadania nr: 3 – Szkolenie pracowników- likwidowanie barier o wartości min. 30 000,00 zł łącznie

-Wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

d.2) wykaz osób
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej jednego trenera posiadającego łącznie następujące kwalifikacje:
• posiada wykształcenie wyższe/średnie/zawodowe lub certyfikaty/ zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie szkoleń o podobnej lub tożsamej tematyce zgodnie z proponowanym w ofercie szkoleniem na wybrane zadanie;
• przeprowadził min. dwie usługi szkoleniowe o podobnej lub tożsamej tematyce zgodnie z proponowanym w ofercie szkoleniem na wybrane zadanie;

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 9 do SWZ;
2) wykaz osób, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.

Po zmianie:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – Załącznik nr 9 do SWZ;
2) wykaz osób, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ, wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacji o podstawie dysponowania tymi osobami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-01-20 10:00

Po zmianie:
2022-01-25 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-01-20 10:30

Po zmianie:
2022-01-25 10:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.