eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług opieki serwisowej i powdrożeniowej systemu informatycznego SIMPLE.ERPOgłoszenie z dnia 2022-01-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług opieki serwisowej i powdrożeniowej systemu informatycznego SIMPLE.ERP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000042613

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Annopol 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-236

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 88 41 200

1.5.8.) Numer faksu: 22 811 07 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kamil.piechota@ipo.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipo.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badania naukowe, prace rozwojowe, produkcja chemikaliów organicznych i materiałów wybuchowych, analizy techniczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług opieki serwisowej i powdrożeniowej systemu informatycznego SIMPLE.ERP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b2de722-72dc-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018098

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ipo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ipo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ipo 2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania tj. CRZP/IPO/FA/3/2022. Osobami uprawnionymi do kontaktu (w godzinach pracy Zamawiającego) z Wykonawcami są: 1) w kwestiach proceduralnych: Kamil Piechota, tel. (22) 88 41 223, e-mail: kamil.piechota@ipo.lukasiewicz.gov.pl , w kwestiach merytorycznych: Anna Kryścińska, tel. 22 88 41 260, 603 300 578, e-mail: anna.kryscinska@ipo.lukasiewicz.gov.pl 2) w przypadku pytań technicznych związanych z funkcjonowaniem platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta Platformy: nr tel. (22)101 02 02, adres e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący. 6. Instrukcje korzystania z Platformy dotycząca w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje . 7. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. 8. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB. 9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: - dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES, - dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny należy dołączyć odpowiednią ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES. 10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. 11. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą być sporządzone i przekazane zgodnie z Rozp. MRPiT z dnia 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 2415) oraz Rozp. Prezesa RM z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452) tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0; 4)włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązki dotyczące RODO zawarte są w Rozdziale XXI
SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/IPO/FA/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki serwisowej i powdrożeniowej systemu informatycznego SIMPLE.ERP dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

72268000-1 - Usługi dostawy oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie usług opieki powdrożeniowej ponad pakiet godzin objętych zamówieniem podstawowym - w maksymalnym wymiarze 20 roboczogodzin (opcjonalny zakres zamówienia).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) Formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do SWZ; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp (według Załącznika Nr 4 do SWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ; 3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentowania podmiotu) - chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr KRS, NIP).
2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, Wykonawca wraz z ofertą składa również: 1) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów wskazanych powyżej; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ. 2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz terminu płatności i terminu realizacji umowy w przypadku: 1) zmiany przepisów prawa mającej wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; 3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień; 4) wystąpienia siły wyższej, 5) gdy należyte wykonanie Umowy będzie niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione z uwagi na stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 i spowodowanej nim choroby COVID-19 lub wywołane stanem epidemii ograniczenia, w szczególności ograniczenia zawiązane z możliwością poruszania się. 3. W wyniku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 zmianie może ulec termin obowiązywania Umowy, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące lub sposób realizacji Umowy poprzez dostosowanie zapisów Umowy lub SOPZ, dotyczących terminów cząstkowych, do okoliczności zaistniałych w wyniku wystąpienia zdarzeń opisanych w ust. 2. W przypadku zmiany terminu realizacji Umowy możliwa jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zwiększenie stosunkowo do okresu wprowadzonej zmiany. 4. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 i zwrócenie się z pisemnym wnioskiem strony, która się na te okoliczności powołuje do drugiej strony umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ipo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.