eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylin › "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smolice - część końcowa".Ogłoszenie z dnia 2022-01-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smolice – część końcowa”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina_Kobylin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kobylin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-740

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 65 548 24 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kobylin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smolice – część końcowa”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffc6d326-7492-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00018091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00341251/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smolice – część końcowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej, dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie:a. stały dostęp do
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub
MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,d. włączona obsługa języka JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader
lub inny obsługujący format plików .pdf,f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą
protokołu TLS.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kobylina, ul. Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin;
▪ inspektorem ochrony danych osobowych Urzędu Kobylin jest Pan Przemysław Marcinek, kontakt: przemyslaw.marcinek@kobylin.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze ZP.271.01.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
▪ posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
▪ nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Smolice – część końcowa.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, na który składają się:
a) Dokumentacja projektowa;
b) Projekt budowlano-wykonawczy;
c) Przedmiary robót
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
e) Decyzje o pozwoleniu na budowę.

Minimalny okres gwarancji 60 miesięcy. Okres gwarancji stanowi jedno z poza cenowych kryteriów oceny ofert.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI SWZ. Przy dokonywaniu wyboru
oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
1) cena (C) – waga 60%
2) gwarancja (G) – waga 20%
3) doświadczenie kierownika budowy – waga 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności
technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto każda.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika budowy specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót sieci kanalizacji sanitarnej lub inspektora nadzoru robót sieci kanalizacji sanitarnej oraz doświadczenie przy realizacji 1 inwestycji, obejmującej budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto każda na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót sieci kanalizacji sanitarnej lub Kierownika nadzoru robót sieci kanalizacji sanitarnej.
c) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót lub inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie przy realizacji 1 inwestycji, obejmującej budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową infrastruktury elektrycznej lub elektroenergetycznej przy budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto każda na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub Kierownika nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
d) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą Wykonawca zamierza skierować do realizacji niniejszego zamówienia w funkcji kierownika robót specjalności drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w tej specjalności bez ograniczeń (zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru robót drogowych oraz doświadczenie przy realizacji 1 inwestycji, obejmującej budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o wartości co najmniej 200 000,00 złotych brutto każda na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub Kierownika nadzoru robót drogowych

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik
nr 3 do SWZ).
Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1-2 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
- art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy Pzp.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Roz. VII pkt. 2 ppkt. 1) lit. b) SWZ - składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o
którym mowa Rozdziale VI ust. 1 (Załącznik nr 5 do SWZ). Dokument ten potwierdza brak
z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw
wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do
pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, powinno być opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie
3. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto – do wysokości kwoty wkładu własnego określonego przez Gminę Kobylin we wniosku
o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, w którym cena najkorzystniejszej oferty, po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie wyższa niż wartość inwestycji określona we wniosku o przyznanie pomocy złożonym przez Gminę Kobylin w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych a wkład własny Gminy będzie wyższy niż zakładany we wniosku – Wykonawcy zostanie wypłacona zaliczka w wysokości 5% wartości określonej we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia i rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego.
4. Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.
5. Zaliczka zostanie wypłacona po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury z terminem płatności zaliczki nie krótszym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiającemu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został opisany w par.20 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 4 do
SWZ). . W związku z ograniczoną liczbą znaków możliwych do wykorzystania w ogłoszeniu,
Zamawiający odsyła do treści wzoru umowy gdyż z przyczyn technicznych nie ma możliwości przytoczenia w sposób wyczerpujący postanowień umowy w tym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kobylin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.