eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Kamienica › KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA GMINY STARA KAMIENICA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHOgłoszenie z dnia 2022-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA GMINY STARA KAMIENICA
ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Kamienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamienicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-512

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@starakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starakamienica.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA GMINY STARA KAMIENICA
ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09ab3271-7476-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012021/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Stara Kamienica oraz jej jednostek organizacyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.starakamienica.bip.net.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl oraz poczty elektronicznej: sekretariat@starakamienica.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Gmina Stara Kamienica, z siedzibą 58-512 Stara Kamienica 41
2) inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Stara Kamienica, kontakt: 75 75 14 337*;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA GMINY STARA KAMIENICA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.ZP.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na KOMPLEKSOWEJ OBSŁUDZE BANKOWEJ GMINY STARA KAMIENICA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest w okresie od 01 lutego 2022r. do 31 stycznia 2026 roku.
obsługa bankowa budżetu Gminy Stara Kamienica niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, tj.:
1. Urząd Gminy w Starej Kamienicy,
2. Szkoła Podstawowa w Barcinku,
3. Szkoła Podstawowa w Kopańcu,
4. Zespół Szkół w Starej Kamienicy,
5. Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach
6. Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy,
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu EU i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
2) prowadzeniu obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej poprzez:
a) realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywania operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu,
b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu,
c) dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej po zakończeniu każdego dnia operacyjnego generowanych dla każdego rachunku odrębnie,
d) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacji oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację
i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu,
e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizację przelewów w formie dokumentu papierowego,
f) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu,
g) lokowanie środków na lokatach krótko i długoterminowych dostępnych w ofercie banku,
h) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaj należności dla budżetu gminy (masowe płatności ) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.
3) Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty bankowe z właściwego rachunku podstawowego Zamawiającego.
4) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
a) otwarcie rachunków Gminy Stara Kamienica i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
b) zamknięcie rachunków pomocniczych,
c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych,
d) przyjmowanie wpłaty płatników podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Stara Kamienica i jednostek organizacyjnych,
e) obsługę płatności masowych, w tym niepobieranie prowizji od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych,
f) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków,
a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku,
5) Uruchomienie na wniosek Gminy kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości do 2.000.000 zł., najpóźniej do 10 stycznia każdego roku, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu - w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Gminy Stara Kamienica. W 2022 roku uruchomienie kredytu nastąpi najpóźniej do 10.02.2022r.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej,
tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Odsetki
od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany- w razie potrzeby – na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej po przedstawieniu opinii RIO do projektu Uchwały Budżetowej.
6) Prowadzenie Punktu Kasowego w siedzibie Zamawiającego w lokalu, który udostępni Zamawiający na podstawie umowy najmu.
Zamawiający informuje, iż miesięczna stawka czynszu za wynajem lokalu będzie przedmiotem dodatkowych negocjacji z Wykonawcą po podpisaniu umowy o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych , przy czym maksymalną miesięczną stawką czynszu będzie kwota 500,00zł netto + obowiązujący podatek VAT
7) Punkt kasowy powinien pracować w godzinach zbliżonych do godzin pracy Urzędu (tj. Punkt Kasowy powinien być otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30).
8) Wyposażenie i zabezpieczenie lokalu leży po stronie Wykonawcy.
9) W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki gminy i jej jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków.
10) Dopuszcza się możliwość zapłaty za pomocą terminala płatniczego
11) Poza obsługą kasową, o której mowa w pkt 7 Zamawiający dopuszcza świadczenie innych usług bankowych, o ile nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową, o której mowa jw.
12) Zamawiający zastrzega sobie praw swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
13) W przypadku odstąpienia przez bank od realizacji umowy, bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi budżetu gminy wraz z kredytem w rachunku bieżącym na dotychczasowych warunkach do czasu podpisania umowy o wyłonionym w postępowaniu przetargowym nowym bankiem.
14) W przypadku gdy Umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja może być dokonywana raz w roku z zachowaniem następujących zasad:
a) Waloryzacja wynagrodzenia może po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia wykonywania Umowy, w taki sposób, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 1 listopada danego roku kalendarzowego, w którym waloryzacja następuje po raz pierwszy,
b) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym,
c) waloryzacji podlegać będzie opłata ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia, określona w ofercie Wykonawcy.


4.2 Budżet gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Kamienica.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 19.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena obsługi bankowej – 60pkt
2) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 20pkt
3) Prowizja bankowa podana w procentach za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (% prowizji) za okres 4 lat – 20 pkt

Ad 1.1) Cena obsługi bankowej – 60
Oferta o najniższej cenie (koszcie) otrzyma 60 punktów. Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę = Wartość oferty o najniższej cenie * 60 pkt
Wartość ceny badanej ofertyAd 1.2) Kryterium oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym – 20 pkt
Oferta o najniższym oprocentowaniu kredytu w rachunku bieżącym (suma stałej przez cały okres obowiązywania umowy marży i zmiennej stawki WIBOR 1M), otrzyma 20 punktów. W celu zachowania porównywalności złożonych ofert, Wykonawca powinien przyjąć do wyliczeń oprocentowania stawkę WIBOR 1M z dnia 31 grudnia 2021 r. przy średniorocznym wykorzystaniu kredytu w kwocie 500.000,00zł

Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę = Wartość oferty o najniższym oprocentowaniu kredytu *20 pkt
Wartość oprocentowania kredytu badanej oferty

Ad 1.3) Kryterium - Prowizja bankowa podana w procentach za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (% prowizji) za okres 4 lat – 20 pkt
Oferta o najniższej prowizji za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym za okres 4 lat otrzyma 20 pkt
Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru:
Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę = Wartość oferty o najniższej prowizji za udzielenie kredytu *20 pkt
Wartość prowizji za udzielenie kredytu badanej oferty


Łączną ocenę punktową oferty stanowi suma punktów w poszczególnych kryteriach. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu o najwyższej łącznej ocenie punktowej.

19.2 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów , Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

19.3 Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).

19.4 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium - Prowizja bankowa podana w procentach za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym (% prowizji) za okres 4 lat

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
8.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca składając ofertę wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.). lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego.

8.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
8.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Tomu I SWZ.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot na którego zasobach polega Wykonawca.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 u.p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Tomu I SWZ.

3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 u.p.z.p. sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 10.2.2 ppkt.3 Tomu I SWZ), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa ww. Rozporządzeniu zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio:
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Wyżej wymienione dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10.2.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów
w przedmiotowym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu potwierdzenia spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2 SWZ należy przedłożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujący dokument: zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.). lub inny dokument, na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa bankowego.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów
w przedmiotowym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów
w przedmiotowym zakresie;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – uzna za spełniony w przypadku łącznego wykazania spełnienia warunku przez Wykonawców.
8.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawców w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

22 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
22.1 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
22.2 Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:
1. Zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową
2. Osób będących przedstawicielami Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego.
3. Innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron.
22.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty:
1. w zakresie uregulowanym w art. 454-455 u.p.z.p..
2. zaistnienia okoliczności niezależnych od stron, związanych z COVID 19, które mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku zastosowania znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w szczególności art. 15r ustawy
z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.).
22.4 Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
22.5 W sprawach nieuregulowanych w treści SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.