eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Kamienica › KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA GMINY STARA KAMIENICA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHOgłoszenie z dnia 2022-01-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA GMINY STARA KAMIENICA
ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stara Kamienica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kamienicka 11

1.5.2.) Miejscowość: Stara Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-512

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757514337

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@starakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starakamienica.bip.net.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.starakamienica.bip.net.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA GMINY STARA KAMIENICA
ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09ab3271-7476-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00036079

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012021/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Stara Kamienica oraz jej jednostek organizacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017834/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.ZP.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na KOMPLEKSOWEJ OBSŁUDZE BANKOWEJ GMINY STARA KAMIENICA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest w okresie od 01 lutego 2022r. do 31 stycznia 2026 roku.
obsługa bankowa budżetu Gminy Stara Kamienica niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, tj.:
1. Urząd Gminy w Starej Kamienicy,
2. Szkoła Podstawowa w Barcinku,
3. Szkoła Podstawowa w Kopańcu,
4. Zespół Szkół w Starej Kamienicy,
5. Szkoła Podstawowa w Wojcieszycach
6. Przedszkole Publiczne w Starej Kamienicy
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy,
8. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, w tym rachunków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków własnych gminy, budżetu EU i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
2) prowadzeniu obsługi budżetu za pomocą elektronicznego systemu obsługi bankowej poprzez:
a) realizowanie poleceń przelewu w formie elektronicznej ze wszystkich rachunków oraz archiwizowanie wszystkich wprowadzonych danych, wykonywania operacji i sald na rachunkach przez cały okres korzystania z systemu,
b) możliwość generowania i wydruku wyciągów bankowych z ustaleniem salda, na następny dzień roboczy po realizacji dyspozycji przelewu,
c) dostarczanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej po zakończeniu każdego dnia operacyjnego generowanych dla każdego rachunku odrębnie,
d) zapewnienie bez dodatkowych opłat dostawy i instalacji oprogramowania we wszystkich jednostkach, w tym przeszkolenie personelu w zakresie obsługi systemu, bieżącą aktualizację
i obsługę serwisową oprogramowania, bezzwłoczne usuwanie awarii systemu,
e) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizację przelewów w formie dokumentu papierowego,
f) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu,
g) lokowanie środków na lokatach krótko i długoterminowych dostępnych w ofercie banku,
h) udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemu finansowo – księgowego Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaj należności dla budżetu gminy (masowe płatności ) oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego.
3) Bank będzie potrącał należne mu prowizje i opłaty bankowe z właściwego rachunku podstawowego Zamawiającego.
4) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji za:
a) otwarcie rachunków Gminy Stara Kamienica i rachunków gminnych jednostek organizacyjnych,
b) zamknięcie rachunków pomocniczych,
c) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Gminę Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych,
d) przyjmowanie wpłaty płatników podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Stara Kamienica i jednostek organizacyjnych,
e) obsługę płatności masowych, w tym niepobieranie prowizji od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Gminy Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych,
f) wydawanie zaświadczeń, opinii, aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków,
a wynikających z wewnętrznych uregulowań banku,
5) Uruchomienie na wniosek Gminy kredytu w rachunku bieżącym, w wysokości do 2.000.000 zł., najpóźniej do 10 stycznia każdego roku, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu - w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Rady Gminy Stara Kamienica. W 2022 roku uruchomienie kredytu nastąpi najpóźniej do 10.02.2022r.
Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oparte będzie na zmiennej stopie procentowej,
tj. na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Odsetki
od wykorzystanego kredytu płatne będą miesięcznie poprzez pobranie ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku. Spłata kredytu nastąpi najpóźniej do 31 grudnia danego roku budżetowego, a w każdym następnym roku budżetowym kredyt będzie uruchamiany- w razie potrzeby – na takich samych warunkach, bez konieczności badania zdolności kredytowej po przedstawieniu opinii RIO do projektu Uchwały Budżetowej.
6) Prowadzenie Punktu Kasowego w siedzibie Zamawiającego w lokalu, który udostępni Zamawiający na podstawie umowy najmu.
Zamawiający informuje, iż miesięczna stawka czynszu za wynajem lokalu będzie przedmiotem dodatkowych negocjacji z Wykonawcą po podpisaniu umowy o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy Stara Kamienica i jej jednostek organizacyjnych , przy czym maksymalną miesięczną stawką czynszu będzie kwota 500,00zł netto + obowiązujący podatek VAT
7) Punkt kasowy powinien pracować w godzinach zbliżonych do godzin pracy Urzędu (tj. Punkt Kasowy powinien być otwarty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30).
8) Wyposażenie i zabezpieczenie lokalu leży po stronie Wykonawcy.
9) W zakres obsługi kasowej wchodzi przyjmowanie wpłat gotówkowych od interesantów oraz pracowników, dokonywanych na wskazane rachunki gminy i jej jednostek oraz dokonywanie wypłat gotówkowych z tych rachunków.
10) Dopuszcza się możliwość zapłaty za pomocą terminala płatniczego
11) Poza obsługą kasową, o której mowa w pkt 7 Zamawiający dopuszcza świadczenie innych usług bankowych, o ile nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługi te mogą być świadczone pod warunkiem, że nie będą kolidować z obsługą kasową, o której mowa jw.
12) Zamawiający zastrzega sobie praw swobodnego lokowania wolnych środków w innych bankach.
13) W przypadku odstąpienia przez bank od realizacji umowy, bank jest zobowiązany do prowadzenia obsługi budżetu gminy wraz z kredytem w rachunku bieżącym na dotychczasowych warunkach do czasu podpisania umowy o wyłonionym w postępowaniu przetargowym nowym bankiem.
14) W przypadku gdy Umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja może być dokonywana raz w roku z zachowaniem następujących zasad:
a) Waloryzacja wynagrodzenia może po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia wykonywania Umowy, w taki sposób, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 1 listopada danego roku kalendarzowego, w którym waloryzacja następuje po raz pierwszy,
b) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym,
c) waloryzacji podlegać będzie opłata ryczałtowa za realizację przedmiotu zamówienia, określona w ofercie Wykonawcy.


4.2 Budżet gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Kamienica.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 433464,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 433464,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 433464,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BNP Paribas Bank Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5261008546

7.3.3) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 2

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-211

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego - Monetia Sp. z o.o.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 433464,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.