eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE W MIEJSCOWOŚCI SIEMIEŃOgłoszenie z dnia 2022-01-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE W MIEJSCOWOŚCI SIEMIEŃ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMIEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stawowa 1b

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@siemien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
NA POMIESZCZENIA PRZEDSZKOLNE W MIEJSCOWOŚCI SIEMIEŃ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac415c0e-7476-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: fundusze@siemien.pl
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email (za wyjątkiem
ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Zamawiający przekazuje link do postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6) Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
7) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
8) Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
10) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną
część należy ten plik zaszyfrować.
11) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie wskazanym w rozdziale V w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz
z plikami stanowiącymi ofertę.
12) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
13) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu
14) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń szkolnych ze zmianą sposobu
użytkowania na pomieszczenia przedszkolne w miejscowości Siemień.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu: „Nowe perspektywy dla klasycznej edukacji”
współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i
kompetencje, Działanie: 12.1 Edukacja przedszkolna.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
1) wykonanie drogi pożarowej oraz utwardzonych dojść z nowo projektowanych wyjść z budynku
z części przedszkolnej,
2) wykonanie wjazdu na drogę pożarową,
3) montaż bramy przesuwnej,
4) wykonanie placu zabaw (wykonanie nawierzchni, zestaw metalowy lokomotywa, autko na
sprężynach, zestaw drewniany łódka),
5) wyburzenie ścianek wraz z montażem podciągu stalowego,
6) wydzielenie łazienki za pomocą ścianki
7) poszerzenie otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nowych nadproży stalowych,
8) wykonanie łazienki w pomieszczeniu gospodarczym (postawienie ścianki wydzielającej,
skucie tynku na ścianach i suficie, wykonanie nowych tynków, wykonanie nowych warstw
posadzkowych, postawienie nowych ścianek systemowych lekkich, wykonanie okładzin
ściennych – glazura, doprowadzenie instalacji wod-kan, wraz montażem urządzeń, wymiana
drzwi),
9) rozbiórkę ścian oznaczonych na rzucie w celu wykonania Sali przedszkolnej wraz z
montażem podciągu stalowego,
10) rozbiórkę istniejących warstw posadzkowych w pomieszczeniach,
11) wykonanie nowych warstw posadzkowych,
12) skucie tynku na ścianach i sufitach,
13) położenie tynku gipsowego,
14) pomalowanie pomieszczeń
15) demontaż i montaż nowych parapetów,
16) wymianę drzwi wewnętrznych,
17) wykonanie nowych instalacji elektrycznych,
18) montaż kratek wentylacyjnych stalowych ściennych,
19) montaż obudów grzejników,
20) wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych z budynku w miejscu
istniejących otworów okiennych,
21) wydzielenie pomieszczenia szatni za pomocą lekkich ścianek,
22) wymianę okna na okno FIX EI60,
23) zamurowanie przejścia między szkołą a przedszkolem,
24) montaż drzwi o odporności ogniowej EI60,
25) wykonanie nowych warstw posadzkowych w wydzielonym korytarzu,
26) położenie tynku na projektowanych ścianach,
27) pomalowanie pomieszczeń,
28) zamurowanie otworu drzwiowego,
29) montaż nowej stolarki drzwiowej,
30) wykonanie instalacji hydrantowej,
31) wykonanie instalacji p.poż.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze, spośród nieodrzuconych ofert, jako ofertę
najkorzystniejszą ofertę z najwyższą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli
wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat, liczonych wstecz od w którym upływa termin składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej
jedno zadanie obejmujące swoim zakresem budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu
użyteczności publicznej o wartości min. 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Pod pojęciem jednego zadania, Zamawiający rozumie zamówienie zrealizowane w ramach
jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) oświadczenie wykonawcy (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym
zgodnie z ust. 1 według wzoru z Załącznika nr 8 do SWZ).
3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww.
dokumentów, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy, przy czym dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -
Załącznik nr 6 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawia
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych
w Rozdziale VII SWZ. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 5
do SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w formie elektronicznej,
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
3. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru, przy czym, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych
dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 3,
5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w dziale VII ust. 9 SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców,
6. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane - w takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca, wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00
zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w
Parczewie; Oddział Siemień nr konta: 37 8042 0006 0710 0752 2000 0030 z dopiskiem „Wadium
– nr postępowania ZP.272.01.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego. Zamawiający jako „przelew” uznaje jedynie przelew wadium z
rachunku bankowego Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może
wymagać przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Do SWZ dołączony jest wzór umowy stanowiący jej integralną część, będący załącznikiem nr
3do SWZ, w którym Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz
przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, w tym rodzaj i zakres zmian umowy oraz
warunki ich wprowadzenia. Przewidywane zmiany do umowy zawiera § 27 umowy, której wzór
stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.