eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.Ogłoszenie z dnia 2023-01-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751154

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bałtycka 20

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izabela.dados@starostwo.ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ketrzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/686245

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administrowanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4eadff0-6bce-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020943/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465235/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CUW.PK.343.32.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, wskazana w ust. 2 oraz załącznikach wymienionych w ust. 5.
2. Zakres zmówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie wycinki 475 szt. drzew,
2) wywóz drewna z miejsca wykonywania usługi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt,
3) uprzątnięcie miejsca wykonywania usługi niezwłocznie i na bieżąco poprzez utylizację odpadów z wycinki,
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej.
3. Drewno z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego – ceny drewna na podstawie Decyzji Dyrektora ZDP w Kętrzynie Nr 4/2022 z dn. 31.08.2022r.
4. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące rozliczenia zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący zał. nr 6 do SWZ.
5. Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe, organizacyjne i realizacyjne określa:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - zał. nr 7 do SWZ,
2) Wykaz drzew zał. 1 do OPZ - zał. nr 8 do SWZ,
3) Uchwała Nr 348/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29.10.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wycinki drzew przydrożnych zał. 2 do OPZ - zał. nr 9 do SWZ,
4) Decyzja nr 4/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie z dnia 31.08.2022r. w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zał. 3 do OPZ - zał. nr 10 do SWZ,
5) Wzór tabel do sprawozdania zał. 4 do OPZ - zał. nr 11 do SWZ,
6) Mapy zał. 5 do OPZ - zał. nr 12 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 167751,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 754879,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 167751,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jacek Końka Firma Handlowo-Usługowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7431035337

7.3.3) Ulica: Sarnowo 41

7.3.4) Miejscowość: Lidzbark Warmiński

7.3.5) Kod pocztowy: 11-100

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 167751,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-05-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin wykonania zamówienia do 12.05.2023r., w tym poszczególne elementy winny być wykonane w termiach:
1) wycinka drzew do 28.02.2023r.,
2) uporządkowanie pasa drogowego i przyległego terenu do 30.04.2023r.,
3) wykonanie niwelacji wystających części pni drzew ściętych, do 5 cm poniżej gruntu do 30.04.2023r.,
4) opracowanie i wykonie dokumentacji powykonawczej do 12.05.2023r.
2. Termin, w szczególności usunięcia drzew, jest konsekwencją ograniczeń w wykonywaniu prac powiązanych z ewentualnym usuwaniem gniazd ptasich mogących na nich występować a wynikających z rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.