eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751154

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bałtycka 20

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: izabela.dados@starostwo.ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ketrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administrowanie drogami powiatowymi

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362053243

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Pocztowa 13

1.11.4.) Miejscowość: Kętrzyn

1.11.5.) Kod pocztowy: 11-400

1.11.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: izabela.dados@starostwo.ketrzyn.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://cuw.starostwo.ketrzyn.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4eadff0-6bce-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00465235

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020943/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/686245

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/686245

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków, dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Pzp.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. W związku z tym, że formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności...:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max. 10 MB (łącznie z podpisem) oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max. 5 MB (łącznie z podpisem).
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów...
Numeracja ustępów zgodna z SWZ, pełny tekst w rozdz. X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 RODO, informuję, że:
1) administratorem udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) - kontakt z Inspektor Ochrony Danych: iod-cuw@starostwo-ketrzyn.pl lub na wyżej podany adres Administratora danych (z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”);
2) udostępnione w niniejszym postępowaniu:
a) dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 274 Pzp ;
b) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
- przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
3) odbiorcami udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze stroną wskazaną w ust. 2 pkt 1 lit b) przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem osoba wskazana w ust. 2 pkt 1 lit b); odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp.;
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy przez okres co najmniej 4 lata (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń); dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy lub/i osób wskazanych do realizacji zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ; konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) udostępniający posiada prawo do:
a) art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
b) art. 16 RODO - sprostowania jego danych osobowych ;
c) art. 18 RODO - żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
8) udostępniającemu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Numeracja ustępów zgodna z SWZ, pełny tekst w rozdz. II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.PK.343.32.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, wskazana w ust. 2 oraz załącznikach wymienionych w ust. 5.
2. Zakres zmówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie wycinki 475 szt. drzew,
2) wywóz drewna z miejsca wykonywania usługi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt,
3) uprzątnięcie miejsca wykonywania usługi niezwłocznie i na bieżąco poprzez utylizację odpadów z wycinki,
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej.
3. Drewno z wycinki drzew Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie po jego wykupieniu od Zamawiającego – ceny drewna na podstawie Decyzji Dyrektora ZDP w Kętrzynie Nr 4/2022 z dn. 31.08.2022r.
4. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące rozliczenia zamówienia zawiera projekt umowy, stanowiący zał. nr 6 do SWZ.
5. Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe, organizacyjne i realizacyjne określa:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - zał. nr 7 do SWZ,
2) Wykaz drzew zał. 1 do OPZ - zał. nr 8 do SWZ,
3) Uchwała Nr 348/2019 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 29.10.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wycinki drzew przydrożnych zał. 2 do OPZ - zał. nr 9 do SWZ,
4) Decyzja nr 4/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie z dnia 31.08.2022r. w sprawie ustalenia ceny drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zał. 3 do OPZ - zał. nr 10 do SWZ,
5) Wzór tabel do sprawozdania zał. 4 do OPZ - zał. nr 11 do SWZ,
6) Mapy zał. 5 do OPZ - zał. nr 12 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. Zakres ilościowy usługi może ulec zmniejszeniu o nie więcej niż 20%.
2. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania prawa opcji zawarto w zał. nr 6 do SWZ – projekt umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie dokonywana według
następujących zasad: 1) CENA OFERTY - to cena brutto, zgodnie z zał. nr 1 do SWZ, określona do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert w kryterium ceny będzie ustalona wg wzoru: C= (Cmin/Co*100 pkt) x W, Gdzie: C – ocena w kryterium „cena oferty”, C min - najniższa proponowana spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu „cena oferty”, Co - cena oferty ocenianej, W - waga w kryterium „cena oferty”; 2) CZAS ROZPOCZĘCIA WYKONANIA USŁUGI - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego tj. max. 4 dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin rozpoczęcia wykonywania usługi tj. 2 dni – oferta w tym zakresie zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów.
Wykonawcy w tym kryterium zostaną ocenieni w następujący sposób:
Czas rozpoczęcia wykonywania usługi 4 dni - 0,00 pkt x Waga (40%) = ocena 0,00 pkt, Czas rozpoczęcia wykonywania usługi 3 dni - 50,00 pkt x Waga (40%) = ocena 20,00 pkt, Czas rozpoczęcia wykonywania usługi 2 dni - 100,00 pkt x Waga (40%) = ocena 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia wykonywania usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu ustanowione przez Zamawiającego:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.:
- ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA: nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu usługi wycinki drzew o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 zł (każde zamówienie).
UWAGA:
1. W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanych zakresach i wartościach były zrealizowane łącznie z innymi zakresami prac, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych usług, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
2. Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości zadań z różnych okresów, różnych inwestycji tego samego lub różnych Zamawiających w większej ilości zamówień niż wpisana w warunku.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia musi być spełniony przez:
1) Wykonawcę samodzielnie,
a przypadku Wykonawców występujących wspólnie - łącznie przez Wykonawców występujących o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem: „w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”; celem potwierdzenia Wykonawcy składający ofertę wspólnie są zobowiązani do oferty dołączyć oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – zał. nr 2a do SWZ;
lub
2) podmiot udostępniający zasoby.
UWAGA: nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów wskazanych odpowiednio w pkt 1 i 2, jak i sumowanie doświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunku doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę do realizacji której ta zdolność jest wymagana.
5. Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 musi dostarczyć Zamawiającemu dowód dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
6. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie wskazał, że polega on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby - składając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.
Numeracja ustępów zgodna z SWZ, pełna informacja w rozdz. XIX SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (art. 273 ust.1 pkt 1 w zw. art. 108 ust. 1 pkt 5 i art. 109 ust. 1 pkt 4):
a) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeśli spełnione będą warunki art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający samodzielnie uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych);
6. W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tj.:
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. XXI ust. 2 pkt 1 lit. b) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że „nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury”
- dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy;
Numeracja ustępów zgodna z SWZ, pełna informacja w rozdz. XXI SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 273 ust. 1 pkt 2):
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY;
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY;
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: NIE DOTYCZY;
d) Zdolność techniczna lub zawodowa:
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w/g zał. nr 5 do SWZ.
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
1) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane,
2) a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
- w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
3) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej ma dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
UWAGA:
1. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów - jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Numeracja ustępów zgodna z SWZ, pełna informacja w rozdz. XXI SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. KOMPLETNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału - wg zał. nr 2 do SWZ;
3) oświadczenie z art. 117 ust. 4 Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - wg zał. nr 2a do SWZ (jeśli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem z art. 125 ust. 5 - wg zał. nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
5) pełnomocnictwa dla osób podpisujących wszystkie dokumenty ofertowe, o ile prawo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych - ust. 15 (jeżeli występuje);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg zasad opisanych w ust. 18 (jeżeli występuje);
7) pełnomocnictwo do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby - ust. 15 (jeżeli występuje);
- przy czym formularz oferty i oświadczeń muszą być złożone w oryginale.
II. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy polegającego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. XXI SWZ ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu;
2) treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna:
a) identyfikować wszystkich Wykonawców;
b) wskazywać jakiego postępowania dotyczy;
c) wskazywać ustanowionego pełnomocnika;
d) określać zakres umocowania pełnomocnika;
e) zwierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) albo oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
3) jeśli pełnomocnik Wykonawców udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem; korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik;
6) poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej SWZ oraz rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie;
7) oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) formularz oferty i dokumenty podmiotowe składa wyłoniony LIDER (pełnomocnik);
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców;
8) załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum;
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę zamówienia, jego lokalizację, określenie Zamawiającego;
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. Konsorcjum winno być powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
10) wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
11) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie. Z zastrzeżeniem określonym w uwagach...
Numeracja ustępów zgodna z SWZ, pełny tekst w rozdz. XIV SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) wydłużenia terminów określonych w § 2 wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających obiektywny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,
b) gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności nadmierne wichury, silne wiatry pow. 10 m/s, mrozy, intensywne opady deszczu, śniegu, gradu), które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie usługi oraz które zagrażają życiu, zdrowiu i mieniu Wykonawcy przy wykonywaniu wycinki drzew. Termin zostanie przesunięty odpowiednio
o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub o czas usunięcia ich skutków,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron,
d) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp.
2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany zakresu przedmiotu umowy, zgodnie z zapisem § 3 ust. 4,
b) zmiany zakresu przedmiotu umowy z tytułu zlecenia zamówień dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
c) zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego,
3) w celu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 2 lit. c), Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, wniosek o dokonanie takiej zmiany. Składając wniosek Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przez niego zamówienia i są zwiększone w stosunku do tych skalkulowanych przez niego w złożonej ofercie, w odniesieniu do pozycji w formularzu cenowym. W przypadku, jeśli przedłożone przez Wykonawcę dowody, zdaniem Zamawiającego będą niewystarczające, Zamawiający ma prawo żądać dalszych wyjaśnień i dokumentów potwierdzających wniosek Wykonawcy,
4) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. c), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku tej zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie odrębnych przepisów,
5) zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku:
a) zdarzeń losowych;
b) nieprzestrzegania warunków niniejszej Umowy, na podstawie polecenia Zamawiającego;
c) uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy;
6) zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy/-ów wskazanego/-ych w § 10 ust. 3 umowy na zasadach określonych odpowiednio w § 10 ust. 2.
7) w przypadku gdy nie ma zastosowania § 10 ust. 2, zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, któremu/-ym powierzono wykonanie części przedmiotu zamówienia, nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
2. Ewentualne zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane w formie aneksu do umowy – pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmian, o których mowa w § 3 ust. 5.
Pełna informacja w zał. nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/686245

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia do 12.05.2023r., w tym poszczególne elementy winny być wykonane w termiach:
1) wycinka drzew do 28.02.2023r.,
2) uporządkowanie pasa drogowego i przyległego terenu do 30.04.2023r.,
3) wykonanie niwelacji wystających części pni drzew ściętych, do 5 cm poniżej gruntu do 30.04.2023r.,
4) opracowanie i wykonie dokumentacji powykonawczej do 12.05.2023r.
2. Termin, w szczególności usunięcia drzew, jest konsekwencją ograniczeń w wykonywaniu prac powiązanych z ewentualnym usuwaniem gniazd ptasich mogących na nich występować a wynikających z rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
3. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego obejmuje się sankcjami:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
- w kontekście powyższego Zamawiający informuje, iż z racji bezwzględnego obowiązywania i bezpośredniego stosowania przedmiotowej regulacji prawnej (obok ustawy Pzp i niezależnie od samych zapisów SWZ – przywołujących podstawy wykluczenia określone w art. 108 ustawy Pzp) Wykonawcy, wobec których istnieją okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlegać będą wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu wprost na podstawie przedmiotowej szczególnej regulacji prawnej – niezależnie i obok podstaw wykluczenia statuowanych w art. 108 ustawy Pzp, w związku z czym złożone przez nich oferty będą odrzucane jako oferty złożone przez wykonawców podlegających wykluczeniu z udziału w postępowaniu i oferty nieważne na podstawie odrębnych przepisów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.